Doktorské projekty na katedře PVH:

Mgr. Vladimír Červenka (Počátek studia 2005/2006)
Téma: 
Školitel: PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 
 

Mgr. Markéta Dlouhá-Boubínová (počátek studia 2002/2003)

Téma: Barvy a jejich symbolika ve středověké společnosti

Školitel: Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

 

Mgr. Jan Dobeš (Počátek studia 2002/2003)
Téma: Národní shromáždění 1945 - 1948
Školitel: Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
 

Mgr. Marek Ďurčanský (počátek studia 1999/2000)

Téma: Městské kanceláře v Čechách za třicetileté války

Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

 

Mgr. Mlada Štěpánová-Holá (počátek studia 2003/2004) - interní

Téma: Kancelář vratislavských hejtmanství za králů Jana a Karla IV.

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Hana Hrachová (Počátek studia 1999/2000)
Téma:
Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSs.
 

Mgr. Jan Hrdina (počátek studia 2003/2004)

Téma: Odpustky a odpustkové listiny ve středověkých Čechách (1200-1530)

Školitel: Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 

Mgr. Martina Jeránková (počátek studia 2001/2002)

Téma: Heraldický a prosopografický rozbor dvoch erbovníkov z rodového archívu Vratislavov z Mitrovic. Edícia.

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Stanislava Jílková (počátek studia 2003/2004)

Téma: Odraz josefínských reforem církevních (1780-1790) v chodu pražské konsistoře a církevní správě

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Jan Kahuda (1999/2000)

Téma: Dějiny rodinného archivu Metternichů

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

PhDr. Klára Kučerová-Woitschová (počátek studia 2002/2003)

Téma: Wunschwitzova sbírka v kontextu genealogicko-heraldických souvislostí 1. pol. 18. stol. (Rozbor fondu a jeho pomocněvědné využití)

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Vlasta Mádlová (počátek studia (Počátek studia 2004/2005)

Téma: Institucionální organizace vědy a vědeckého výzkumu v letech 1945-1967

Školitel: Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

 

PhDr. Renáta Modráková (počátek studia 2005/2006)

Téma: Knihovna a skriptorium ženského benediktinského kláštera svatého Jiří na Pražském hradu. Paleograficko-kodikologicko-historický rozbor rukopisů i jiného písemného materiálu z období 2. poloviny 13. století až počátku 15. století

Školitel: Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 

Mgr. Aleš Pořízka (počátek studia 2004/2005)

Téma: Dějiny církevní správy českých zemí 11. a 12. stol.

Školitel: Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 

PaedDr. Petr Rak (Počátek studia 2004/2005)

Téma: Městská správa a kancelář v Kadani 1465-1620

Školitel: PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

 

Mgr. Vytautas Smilgevičius (Počátek studia 2003/2004) - interní

Téma: Pražský groš v Litvě

Školitel: PhDr. Eduard Šimek, CSc.

Kontakt: v.smilgevicius@centrum.cz

 

Mgr. Marie Tošnerová (Počátek studia 2005/2006)
Téma:
Školitel: Prof. PhDr. Marie Bláhová, Dr.Sc.
 

Mgr. Martin Vaňáč (počátek studia 2000/2001)

Téma: Historicko-správní analýza vlivu státu a církve na organizaci výuky a výchovy kněžstva v letech 1850-1950

Školitel: Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

 

Mgr. Vojtěch Vaněk (Počátek studia 2003/2004)

Téma: Měšťané a církev na předhusitském Kutnohorsku

Školitel: Prf. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Hana Vobrátilková (Počátek studia 2004/2005)

Téma: Staré Město pražské 1648-1726. Stavební a populační vývoj

Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

  

Mgr. Jana Vojtíšková (Počátek studia 2001/2002)

Téma: Komunikace mezi Novým Městem pražským a královskými městy ve středním Polabí v předbělohorském období a v dobe třicetileté války (Její diplomatické a informační aspekty)

Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

 

Mgr. Sebastian Walosczyk (Počátek studia 2000/2001)

Téma: Johanité ve Slezsku

Školitel: Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc.

 

Doktorské práce obhájené na katedře PVH:

Mgr. Daniel Doležal (2001)
Téma: Správa poddanských měst v Čechách po Bílé hoře na příkladu města Rožmitálu pod Třemšínem
Školitel: PhDr. Rostislav Nový, CSc.
Mgr. Eva Doležalová (2004)
Téma: Prosopografický výzkum svěřenců pražské diecéze z let 1395-1416
Školitel: 
Mgr. Martin Franc (2004)
Téma: Prameny k dějinám stravování první poloviny devatenáctého století
Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Jaroslava Hausenblasová (2004)
Téma: Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576 - 1612
Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Michaela Hrubá (2001)
Téma: "Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle..." : (pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době)
Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Alena Nachtmannová (2005)
Téma: Oděv v každodenním životě české společnosti mezi renesancí a barokem: odívání šlechty a obyvatel měst v zrcadle vybraných pozůstalostních inventářů
Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Jan Pařez (2002)
Téma: Diplomatika a správa premonstrátské kanonie na Strahově v 16. století (1510 - 1586)
Školitel: Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

Mgr. Lenka Veselá (2005)

Téma: Dvě kapitoly z dějin rožmberské knihovny (Judaika a hebraika v kontextu soudobé tiskařské produkce)

Školitel: PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.