PVH pro historiky

Přednáška
Cvičení

Prosíme zájemce o jednotlivá cvičení, aby se zapsali do zápisových archů, které jsou k dispozici na vitríně před místností č. 213. Kapacita jednotlivých kurzů je maximálně 20 osob. 

Požadavky ke zkoušce z PVH pro studenty historických oborů FF UK

Standardně se zkouška skládá:

a) z praktické části. V ní studenti prokáží základní znalosti paleografie (přepis 3 krátkých českých textů z různých období -bastarda, novogotická kurziva 16. či 17. století a novogotická kurziva 18. či 19. století) a znalost praktické chronologie (převádění dat pomocí tabulek - po jednom datu podle římského datování a datování podle křesťanských svátků). (Upozornění: Pro studenty, kteří předloží lékařské potvrzení, že nejsou ze závažných důvodů schopni absolvovat praktickou část zkoušky v této podobě, je připravena adekvátní náhradní praktická zkouška. Bližší informace podají vedoucí jednotlivých cvičení.)

b) z teoretické části. Teoretické informace získají studenti z publikace Vademecum PVH. Z doporučené literatury si ke zkoušce vyberou a nastudují jednu práci z diplomatiky či paleografie a jednu dle svého zájmu (srv. níže seznam doporučené literatury).

 

    I. Povinná literatura

         A.     Teoretická část:

Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických.  Praha,  několik vydání - poslední 2002

B.     Praktická část:

1.      Zvládnout četbu paleografických ukázek:

Kašpar, J: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1, 2. Praha 1987, č. ukázek 35, 36, 38, 41 - 43, 49, 52, 61

Hledíková, Z. – Kašpar, J. – Ebelová, I.: Paleografická čítanka I, II. Praha – několik vydání – poslední 2000, č. ukázek XLV, LVII, LXX, LXXIV – LXXXIX, LXXXVII, XCIII, CII, CIX – CX

2.      Umět převádět starší  způsoby datování, používané v našem prostředí, na dnešní způsob datování podle některé z následujících příruček chronologie:

Bláhová, M.: Historická chronologie. Praha 2001

Friedrich, G.: Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1934, reprint 1997

Emler, J.: Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, Praha 1876

    II. Doporučená literatura

      Diplomatika

Húščava, A. – Šebánek, J. – Fiala, Z.: Československá diplomatika 1. Praha 1965

Šebánek, J. – Fiala, Z. – Hledíková, Z.: Česká diplomatika do roku 1848. Praha 1971

Fiala, Z.: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách. Sborník historický 1, 1953, s. 27 – 45

Šebánek, J. – Dušková, S.: Výbor studií k českému diplomatáři. Brno 1981

Nový, R.: Listiny pražských biskupů XI. – XIV. století. Praha 1960

Burdová, P.: Úřad desk zemských. Sborník archivních prací 36, 1986, s. 273 – 381

Nuhlíček, J.: Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských. Praha 1940

Vojtíšek, V.: Výbor rozprav a studií. Praha 1953 (studie o městské diplomatice)

Pražák, J.: O diplomatické metodě studia městských knih. Archivní časopis 3, 1953, s. 145 – 162, 205 – 227

Hlaváček, I. (ed.): Z pomocných věd historických X – Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války. Praha 1992. AUC – Phil. et hist. 1

Kristen, Z.: Listy posélací a jejich registra v královské kanceláři české až do Bílé Hory. Časopis archivní školy 5, 1927, s. 1 - 109

Stloukal, K.: Česká kancelář dvorská 1599 – 1608. Praha 1931

            Paleografie

Šebánek, J.: Pomocné vědy historické I. Paleografie. Brno 1958, 1961, 1966 atd.

Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím 1, 2. Praha 1987

Húščava, A.: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava 1951

Pátková, H.: Cvičení z pozdně středověké paleografie. Dolní Břežany 2001

Pátková, H.: Album pozdně středověkého písma. I. II. III. Dolní Břežany 2002, 2003

Kaňák, B.: Paleografické texty. I. II. Olomouc 1994, 1999

Flodr, M.: Filigranologie. Úvod do studia filigránů. Brno 1974

            Historická chronologie

Hlaváček, I.: Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech. AUC 1971, Phil. et hist. 3 – 4, Studia historica 6 – 7, Z PVH (2), Sborník k 100. výročí narození G. Friedricha, s. 39 – 63

Kollmann, J.: Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích. SAP XXIV, 1974, s. 3 – 41

Selešnikov, S. I.: Člověk a čas. dějiny kalendáře a chronologie. přel. a doplnil J. Maršálek. Praha 1974

Sedlák, V. J.: Tabulky k převádění dat historických pramenů. Praha 1960, 1970

     Kodikologie

Hlaváček, I.. Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1994

     Sfragistika, heraldika, genealogie

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987

Krejčíková J. – Krejčík, T.: Úvod do české sfragistiky. Ostrava 1989

Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Šenov u Ostravy 1998

Čarek, J.: O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova. Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy VIII, 1938, s. 1 – 50

Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích. Praha 1985

Vojtíšek, V.: Naše státní znaky (staré a nynější). Praha 1921

Petráň, J.: Český znak. Praha 1970

Hlinomaz, M.: Vývoj československé státní symboliky v letech 1918 – 1990. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 81 – 184

Fiala, M. – Hrdlička, J.: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sborník archivních prací 42, 2, 1992, s. 261 – 306

            Numizmatika

Nohejlová-Prátová, E.: Základy numizmatiky. Praha 1975, 1986

Pošvář, J.: Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století. Praha 1977

Vorel, P.: Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000