Prof.PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

(* 1944)

marie.blahova@ ff.cuni.cz 

CV

SVVŠ Litomyšl 1958-1962, FF UK Praha (archivnictví) 1962-1967, PhDr. 1968, CSc. 1983, doc. 1988, prof. 1997, OA Praha západ (archivářka 1967), SÚA Praha (archivářka 1968-1969), FF UK, katedra pomocných věd historických a archivnictví (interní aspirantka 1969-1971, odborná pracovnice 1971-1975, odborná asistentka 1975-1988, docentka 1988-1997, profesorka od 1997)

Členství ve vědeckých a redakčních radách

Historia Universitatis Carolinae Pragensis (od 1984), Paginae historiae (od 1992), ediční komise SÚA, Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea české hudby (od 1989), Centrum medievistických studií (od 1998), oborová komise společenských věd Grantové agentury ČR (od 1999), Ústavní rada Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice (od 1999).

Odborné zaměření

Pomocné vědy historické (především chronologie), středověká historiografie, kultura středověku.

Granty

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (vydání monografie a historického komentáře) – Grant ČR, č. 404/93/0255 

Česká středověká historiografie - GA UK 93/1993 1993-1995

Svět středověkého člověka a jeho odraz v písemných pramenech – Grant UK 300/1996 1996-1998

Výzkumný záměr CEZ: J13/98:11210000/4, dílčí úkol: Písemná kultura ve středověkých českých zemích

Intelektuální život ve středověkých Čechách – Grant UK 309/1999/A. HN FF 1999 - 2001

Písemné prameny k českým dějinám - Grant UK 288/2002/A HN/FF 2002-2003

Historiografie a historická kultura ve středověkých Čechách – Grant UK 92/1993

Historiografie v českých zemích ve středověku - GA ČR 404/04/0318 od 2004

 

Publikační činnost

Knižní publikace

Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu. Terminologický rozbor, AUC Phil. et Hist. Monographia C, 1983, Praha 1986  

Kosmova kronika česká - Úvod, revize překladu (spolu se Z. Fialou), překlad dodatků, studie O Kosmovi a jeho kronice, poznámky, vysvětlivky, 260 s., Praha, Svoboda 1972, 2. vyd. 1975  

Pokračovatelé Kosmovi - Úvod (spolu se Z. Fialou), revize překladu, překlad dodatků, studie Pokračovatelé Kosmovi, poznámky, vysvětlivky, rejstříky, 254 s., Praha, Svoboda 1974  

Ze starých českých kronik. Praha, Svoboda 1975  

Kronika tak řečeného Dalimila. Úvod, studie Česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila, poznámky, rejstříky, 48 s., Praha, Svoboda 1977  

Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic - revize překladu a poznámek, studie Vavřinec z Březové a jeho dílo, vysvětlivky, rejstříky, Praha, Svoboda 1979  

Kroniky doby Karla IV. - překlad Kroniky Františka Pražského, Beneše Krabice z Weitmile a Přibíka Pulkavy z Radenína, úvod, historický komentář k týmž kronikám, studie Kroniky doby Karla IV., vysvětlivky, rodokmeny, rejstříky. Praha, Svoboda 1987  

Dějiny Československa I (kol. pod vedením J. Petráně), kapitola Společnost a kultura raně feudálních států v českých zemích a na Slovensku, Praha, SPN, 1990, s. 25-71, 77-96 

Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí, díl I. (do konce středověku), spoluautoři L. Košnar, J. Spěváček, J. Žemlička, kap. VII.-IX., XII., redakce svazku, UK Praha 1994 

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 3: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Historický komentář. Rejstřík. Academia, Praha 1995

Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha-Litomyšl 1999 - hlava IV-VII., s. 344-681, 705-753

Historická chronologie, Praha 2001, 948 s.,  ISBN 80-7277-024-1

Karel IV. Státnické dílo. K vydání připravili Marie Bláhová a Richard Mašek, UK Praha, nakl. Karolinum  2003

Kosmova kronika česká, Nestor, Bratislava 2004, ISBN 80-89000-99-1

Kosmova kronika česká, Paseka, Praha-Litomyšl 2005, ISBN 80-7185-515-4

 

Studie a články

1966-1986

O počátcích středověku (spoluautor L. Bílková), Dějiny a současnost VIII / 6, 1966, s. 5-8

Nové edice pramenů k dějinám Staré Moravy, Československý časopis historický 15, 1967, s. 219-225

Altmährische Terminologie in den zeitgenössischen lateinischen Quellen und ihre Bedeutung (spoluautoři Z. Fiala, L. Bílková), Byzantinoslavica 28/2, 1967, s. 289 - 335

Druhé pokračování Kosmovo, Sborník historický 21, 1974, s. 5-39

Terminologie sídlišť ve vyprávěcích pramenech 1. čtvrtiny 12. století, Československý časopis historický 26/2, 1978, s. 249-278

Nejstarší městská kniha města Kolína, AUC Phil. et Hist., Z pomocných věd historických 1979, s. 117-139

Terminologie sídlišť v pramenech doby merovejské, Z pomocných věd historických IV, AUC Phil. et Hist. 5, 1980, s. 7-47

Castrum sub silva situm nomine Lutomis; in: Litomyšl 981-1981, Praha 1981, s. 13- 24

Panovnické genealogie v českých historiografických pramenech období rozvinutého feudalismu, in: Sborník příspěvků III. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava 1986, s. 13-16

 

1987

Potřeba nové chronologické příručky v souvislosti se staršími českými dějinami; in: Konference PVH v současném archivnictví a historiografii, Praha 1987, s. 87 - 92 

Sídliště Staré Moravy v soudobých písemných pramenech; in: Mikulovské symposium XVI, 1986, Praha 1987, s. 143-148

Vznik špitálů v Evropě a počátky špitálů v Praze, Časopis lékařů českých 126, 1987, č. 34, s. 1083-1085

Vývoj špitálů v raně feudální Evropě a problematika nejstaršího špitálu v Praze, in:  Documenta Pragensia VII/1, 1987, s. 44-61

 

1988

Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience; in: 200 let pomocných věd historických na Filozofické fakultě UK v Praze, Praha 1988, s. 165-199

Odraz státní ideologie v oficiálních historiografických pramenech doby předhusitské, Folia historica Bohemica 12, 1988, s. 269 - 286

Zur Fälschung und Fiktion in der offiziellen Historiographie der Zeit Karls IV; in: Fälschungen im Mittelalter I, Schriften der MGH 33,I, Hannover 1988, s. 377-394

Rýmované kroniky v národních jazycích jako historický pramen, AUC Phil. et Hist. 2, 1988, Z pomocných věd historických VIII, Praha 1988, s. 7-33

Možnosti studia historického vědomí v raně feudálních Čechách, AUC Phil. et Hist., Studia mediaevalia Pragensia I, Praha 1988, s. 33–50

 

1989

Emlerova Rukověť chronologie v kontextu své doby; in: Josef Emler (1836-1899). Příspěvky k jeho učitelské, vědecké a organizátorské činnosti, red. I. Hlaváček, Praha 1989, s. 277-298

Zur Hochschulausbildung der Archivare in der Tschechoslowakei, vornehmlich in den böhmischen Ländern (spoluautor I. Hlaváček); in: Wissenschaftliche Archivarausbildung in Europa. Veröffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft 14, Marburg 1989, s. 29-46

Narativní prameny jako prameny k dějinám práva v Čechách v období raného a rozvinutého feudalismu; in: Velké kodifikace. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 5. až 8. září 1988, Praha 1989, s. 85-95

Příprava k vědecké činnosti na katedře PVH AS, Sborník archivních prací 39, 1989, s. 507-508

Pomocné vědy historické v mezinárodním dění a kontextu, Sborník archivních prací 39, 1989, s. 559-561

 

1990

Život a dílo Jana ze Středy; in: Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa Średzkiego, red. R. Gladkiewicz, Acta Universitatis Wratislaviensis No 980, Historia LXX, Wrocław 1990, s. 77-93

Olomouc v české historiografii Přemyslovského období; in: Historická Olomouc a její současné problémy VIII, 1990, s. 73-90

 

1991

Několik poznámek ke studiu české středověké historiografie, Mediaevalia historica Bohemica 1, Praha 1991, s. 365-375

Společenské a kulturní předpoklady vzniku nejstarší české kroniky, AUC Phil. et Hist. 2, Z pomocných věd historických IX, 1991, s. 7-27

Jižní Morava přemyslovské doby v rakouské analistice; in: XX. Mikulovské symposium 1990, Brno 1991, s. 25-31

Profesoru Ivanu Hlaváčkovi k šedesátinám, Archivní časopis 41, 1991, s. 110-112

Zum 60. Geburtsjubiläum Ivan Hlaváčeks, Studie o rukopisech XXVIII, 1991, s. 183-190

 

1992

Die Beziehung Böhmens zum Reich in der Zeit der Salier und früher Staufer im Spiegel der zeitgenössischen böhmischen Geschichtsschreibung, Archiv für Kulturgeschichte 74/1, 1992, s. 23-48

Profesor Zdeněk Fiala 5. 5. 1922 - 8. 3. 1975, Historický obzor 3, 1992, s. 240

Natur und Naturerscheinungen. Ihre Zusammenhänge in der böhmischen Geschichtsschreibung der Přemyslidenzeit; in: Miscellanea mediaevalia 21/2, Mensch und Natur im Mittelalter, hg. v. Albert Zimmermann, Berlin - New York 1992, s. 831-850

Městští písaři k událostem ve středověkých městech v českých zemích; in: Protokol konference Městská diplomatika a správa, AUC Phil. et Hist., Z pomocných věd historických X, Praha 1992, s. 53-58

Die mittelalterlichen Sammelhandschriften der historischen Texte in Böhmen; in: Protokol symposia Husitské rukopisy, Praha 30. 1. - 1. 2. 1991, Studie o rukopisech XXIX, 1992, s.35-52

Historická literatura v českých knihovnách přemyslovského období; in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka,(Práce Historického ústavu ČAV, Miscellanea C - 7), Praha 1992, s. 11-24 

Das Werk des Prager Domherrn Vincentius als Quelle für Italienzüge Friedrich Barbarossas; in: Civis. Studi e testi, Anno XVI, N. 47-48, 1992, s. 149-175

Tunc cecidit per eos pars maxima silve funditus ex terra. (Vztah člověka k lesu v českých pramenech přemyslovského období); in: XXI. Mikulovské symposium 1991 (Vývoj životního prostředí v podmínkách jižní Moravy), Brno 1992, s. 149-156

Ohlas husitství v soudobé zahraniční historiografii (na příkladu říšského města Norimberka); in: Jihlava a basilejská kompaktáta, 26. - 28. června 1991. Sborník příspěvků z mezinárodního symposia k 555. výročí přijetí basilejských kompaktát, Jihlava 1992, s.120-134

Poznámka k datování vzniku kompilace Druhého pokračování Kosmova; in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, uspoř. Z. Hojda, J. Pešek, B. Zilynská, Praha 1992, s. 37-43

 

1993

Böhmen in der Politik Rudolfs von Habsburg; in: Rudolf von Habsburg 1273-1291. Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, hg. v. Egon Boshof u. F.-R. Erkens (Passauer historische Forschungen 9), Köln - Weimar - Wien 1993, s. 59-78

Brno v historiografických pramenech doby přemyslovské, Brno v minulosti a dnes XI, 1993, s. 78-85

Letopis milevského opata Jarlocha a jeho pramenná hodnota; in: Protokol konference Český stát na přelomu 12. a 13. století, Opava 1993, s. 35-48

Österreich in der böhmischen Geschichtsschreibung der späten Přemyslidenzeit; in: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren, Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, hg. v. Thomas Winkelbauer, Waidhofen an der Thaya 1993, s. 79-88.

Pražské školy předuniverzitního období; in: Škola a město. Sborník příspěvků z konference "Škola a město", konané ve dnech 5.-6. října 1992, Documenta Pragensia XI, 1993, s. 

Studenten aus den böhmischen Ländern in Italien im Mittelalter. Die Přemyslidische Zeit; in: Civis, Studi e testi, Anno XVII, N. 51, 1993, S. 153-178

Historia fundationis monasterii Brevnoviensis; in: Milénium břevnovského kláštera (993-1093) Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha 1993, s. 147-162.

...kako jest koruna z Moravy vyšla,... "Translatio regni" ve Staročeské kronice tzv. Dalimila, Mediaevalia historica Bohemica 3, Praha 1993, s. 165-176

 

1994

Cisterciácké dějepisectví ve středověkých Čechách, Historický obzor 5, 1994, s. 275-280

Artes und Bildung im mittelalterlichen Böhmen. (Vor der Gründung der Prager Universität); in: Miscellanea Mediaevalia 22, Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter, hg. v. Ingrid Craemer - Ruegenberg u. Andreas Speer, Berlin - New York 1994, s. 777-794

Česká historiografie v husitské revoluci; in: Husitství - reformace - renesance. Sborník k šedesátinám Františka Šmahela, uspoř. J. Pánek, M. Polívka, N. Rejchrtová, Praha 1994, 2. sv., s. 439-448

Listiny města Kadaně, Památky, příroda, život 26, 1994, s. 79-82

 

1995

Klášterní historiografie ve středověkých Čechách; in: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, Sympozja 9, Opole 1995, s. 143-157

Bischöfliche Beamte als Geschichtsschreiber im Ostmitteleuropa des frühen und hohen Mittelalters; in: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, Referate zum VIII. Kongreß für Diplomatik, Innsbruck, 27. September - 3. Oktober 1993, hg. v. Christoph Haidacher u. Werner Köfler, Innsbruck 1995, s. 187-195

Archivy v dílech nejstarších českých kronikářů a analistů (do konce 12. století); in: 155 let archivnictví v českých zemích. Sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 155. založení Moravského zemského archivu v Brně ve dnech 31. května - 1. června 1994, Brno 1995, s. 117-124

Slavnosti v Praze v historiografii doby Karla IV; in: Pražské slavnosti a velké výstavy, Documenta Pragensia XII, Praha 1995, s. 63-73

Dějepisectví latinského středověku; in: P. Spunar a kol., Kultura středověku, Praha 1995, s. 135-160

Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiografii; in : Cesty a cestování ve společnosti. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem, Acta Univ. Purkynianae, Philosophica et historica II, 1995, s. 39-53

Die Gründung des Klosters in der böhmischen mittelalterlichen Geschichtsschreibung; in: La vie quottidienne des moines et chanoines réguliers en Europe au Moyen Age et Temps modernes, Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R Wrocław - Książ, 30 novembre - 4. décembre 1994, Wrocław 1995, s. 453-465

Italiener in den böhmischen Ländern der altmährischen und frühpřemyslidischen Zeit; in: Civis, Studi e testi, Anno XIX, N. 56, 1995, s. 101-116

 

1996

Die Freiheitsvorstellungen der böhmischen Intelligenz des frühen 12. Jahrhunderts (Der Begriff libertas bei Cosmas von Prag); in: Florentissima proles ecclesiae. Miscellanea, hagiographica, historica et liturgica Reginaldo Grégoire O. S. B. XII lustra complenti oblata, a cura di Domenico Gobbi, Trento 1996, s. 31-39

Verfassersbewußtsein in der böhmischen Geschichtsschreibung des MittelaltersIndividuum und Individualität im Mittelalter; in: Miscellanea Mediaevalia 23, 1996, s. 577-597

"Zakládací listina staroboleslavské kapituly"; in: Pamětní tisk k 950. výročí první písemné zmínky o Břeclavi, Břeclav 1996

Cisterciáci ve službách české politiky za posledních Přemyslovců a při nástupu Lucemburků; in: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym - Turawa k. Opola 9.-11. května 1996, Opole - Wrocław 1996, s. 363-368

Počátky českého státu a vznik Břeclavi; in: K historii Břeclavi. Sborník materiálů z literárně historického semináře o Břeclavi, květen 1996, Břeclav 1996, s. 17-31

 

1997

Je raný středověk historickou fikcí?, Dějiny a současnost 3/97, s. 51-52

Die königlichen Begräbniszeremonien im spätmittelalterlichen Böhmen; in: Der Tod des Mächtigen. Kult und Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher, hg. Lothar Kolmer, Paderborn - München - Wien - Zürich 1997, s. 89-111

Die Entstehung der Klosterkommunität im mittelalterlichen Böhmen und ihre Reflexion in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung - Das Beispiel Saar; in: Questiones medii aevi novae 2, 1997, s. 97-106

 

1998

Geographische Vorstellungen und Kenntnisse der böhmischen mittelalterlichen Chronisten; in: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter, hg. v. Jan A. Aertsen u. Andreas Speer, Miscellanea Mediaevalia 25, 1998, s. 540-556

Korrespondenz als Quelle der mittelalterlichen Zeitgeschichtsschreibung; in: "Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hg. Heinz-Dieter Heimann in Verbindung mit Ivan Hlaváček, Paderborn-München-Wien-Zürich 1998, s. 179-190

Hladomor v Čechách roku 1282 a jeho reflexe v české středověké historiografii; in: Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy, Documenta Pragensia XVI, Praha 1998, s. 161-170

Obraz Přemysla Otakara II. v českém středověkém dějepisectví; in: Česko-rakouské vztahy ve 13. století, Praha 1998, s. 145-162

Das Bild Přemysl Ottokars II. in der böhmischen Geschichtsschreibung des Mittelalters; in: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, Prag 1998, s.163-183

Biskup Vojtěch a česká společnost; in: Środkowoeuropejskie dziedzictwo swiętego Wojciecha, redakcia naukowa Antoni Barciak, Katowice 1998, s. 71-87

Nescadam ad litteras posui servum. Poznámka k možnostem vzdělání nižších společenských vrstev ve středověkých Čechách; in: Sciencia nobilitat, Sborník k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc., uspoř. Michal Svatoš, Praha 1998, (= Příspěvky k dějinám vzdělanosti v českých zemích 1/1998), s. 21-29

Panovnické genealogie a jejich politická funkce ve středověku, Sborník archivních prací 48, 1998, s. 11-47

Nové Město pražské ve středověké historiografii; in: Sborník konference 650 let dějin Nového Města pražského, Documenta Pragensia 17, 1998, s. 123-133

"Kronika notáře Oty"; in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 61-70

 

1999

Der Kult des heiligen Wenzel in der Ideologie Karls IV.; Functions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et l’époque moderne. Aproche comparative, dir. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999, s. 227-236

Offizielle Geschichtsschreibung in der mittelalterlichen böhmischen Ländern; in: Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa, Torun 1999 (= Subsidia historiographica I), s. 21-40

Cyrilometodějská tradice v českých zemích ve středověku; in: Środkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie, red. Antoni Barciak, Katowice 1999, s. 135-152

Středověké katalogy českých knížat a králů a jejich pramenná hodnota; in: Sredniowiecze polskie i powszechne 1, Katowice 1999, s. 33-63

Pramenná hodnota nejstarších písemných dokladů existence lokalit v českých zemích; in: XXV. Mikulovské symposium 1998, 100 let Vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě, Brno 1999, s. 47-51

Popis Čech v rukopisu Hartmanna Schedela Clm 476, AUC Phil. et. Hist., Z pomocných věd historických XV. Sborník k sedmdesátinám doc. dr. Jaroslava Kašpara, Praha 1999, s. 15-21

Nachleben Karls des Großen in der Propaganda Karls IV; in: Das Mittelalter 4, 1999, s. 11-25

 

2000

Das intellektuelle Leben in den böhmischen Ländern unter den letzten Přemysliden; in: Miscellanea mediaevalia 27, Geistesleben im 13. Jahrhundert, Berlin - New York 2000, s. 540-552

Stadt, Bürgertum und Städtewesen im Spiegel der Geschichtsschreibung; in:: Städtische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, hg. Peter Johanek, Köln - Weimar - Wien 2000, s. 233-246

Křesťanský kalendář, Dějiny a současnost 22/2, 2000, s. 7-12

Kandidatura Jana ze Středy na úřad vratislavského biskupa,  in: Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji Wrocławskiej, red.  naukowa Antoni Barciak, Katowice 2000, s. 86-104

Klášterní školy ve středověké Praze, in: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, pod red. Marka Derwicha i Anny Pobóg-Lenartowicz, Wrocław – Opole 2000, s. 287-294

Soupis českých knížat a králů v rukopisu Hartmanna Schedela (Clm 338), in: Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), ed. J. K. Kroupa, Praha 2000, s. 500-509, ISBN 80-85917-74-2

 

2001

Založení vyšehradské kapituly ve středověké historiografii,  Královský Vyšehrad II, Kostelní Vydří 2001, s. 13-31

Lux Romana v díle Jana ze Středy,  in: Lux Romana w Europie śródkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. Antoni Barciak, Katowice 2001, ISBN 83-86053-40-2, s. 76-88

Císařovna Anna Svídnická – manželka  Karla IV.; in: Sborník Spolku Praha – Cáchy/Aachen 2001, s. 17-26

 Idzi Panic, Ostatnie lata Wielkich Moraw,  Český časopis historický Vol. 99., 2001, No.1., s. 149-150

 

2002

Die Anfänge des böhmischen Staates in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: Von Sacerdotium und Regnum. Geistliche und weltliche Gewalt im frühen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof zum 65. Geburtstag, hg. v. Franz-Reiner Erkens u. Hartmut Wolff, Köln – Weimar – Wien 2002, s. 67-76 (VZ CEZ: J 13/98:11210000/4)

Toledská astronomie na dvoře Václava II. Poznámka k česko-španělským vztahům ve druhé polovině 13. století, AUC – Phil.et Hist. 2, Studia historica II, Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi k šedesátým narozeninám, Praha 1998, s. 21-28, vyšlo 2002 (Grant UK  309/1999/A.HN FF)

Zakládací listina staroboleslavské kapituly, in: Michal Burda, Zápy, Ostrov, Stránka na potocích času, Obecní úřad v Zápech 2002, s. 8-9

Zur Forschung über die bürgerliche Kunst der frühen Neuzeit in Böhmen, in: Bürgertum und Kunst in der Neuzeit, hrsg. v. Ulrich Thamer, Köln – Weimar – Wien 2002 (= Städteforschung, A/57), s. 27-35 (VZ CEZ: J 13/98:11210000/4)

Školy a vzdělání v přemyslovských Čechách; in: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 324-348 (Grant UK 309/1999/A.HN FF)

Stát a vVláda státu v pojetí kronikáře Kosmy; in: Średniowiecze polskie i powszechne 2, Katowice 2002, s. 115-137 (Grant UK 309/1999/A.HN FF)

Tzv. zakládací listina třebíčského kláštera. Funkce a hodnota pamětních zápisů středověkých církevních institucí; in: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. K vydání připravili Libor Jan a Petr Obšusta, Brno 2002 (= Disputationes Moravicae 3), s. 97-111

 

2003

Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech; in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka, uspoř. Jan Klápště, Eva Plešková, Josef Žemlička, Praha 2003, s. 53-69

Kosmas, první český historik; in: Duchem, ne mečem. Fakta – úvahy – souvislosti, ed. Jaroslava Lakosilová, Praha 2003, s. 16-28

Petr Žitavský, historik a diplomat; in: Duchem, ne mečem. Fakta – úvahy – souvislosti, ed. Jaroslava Lakosilová, Praha 2003, s. 29-38

Karel IV. a česká města. Příspěvek k hospodářské politice Karla IV.; in: Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej, red. Antoni Barciak, Katowice 2003, s. 250-266

Cesta do Tater; in: Historik zapomenutých dějin, Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, k vydání připravily Marie Koldinská, Alice Velková, Praha 2003, s. 279-283

…ad probos mores exemplis delectabilibus provocemus… Funkce oficiální historiografie v představách Karla IV.; in: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. K vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda, Matice moravská, Brno 2003, s. 105-118

Středověké dějiny pražského biskupství jako pramen dějin církevní správy v Čechách; in: Vývoj církevní správy na Moravě, red. Emil Kordiovský. Libor Jan, Mikulov – Brno 2003 (= XXVII. Mikulovské symposium, 9.-10. října 2002), s. 77-90

Intellektuelles Leben am Hofe Karls IV., Questiones medii aevi novae 8, 2003, s. 25-48 

B.1. König: Karl IV. und sein Hof;  Nürnberg;  C.1. Tangermünde – Karl IV.;  in: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich, Ein Dynastisch-topografisches Handbuch, hg. v. Werner Paravicini, Jan Hirschbiegel u. Jörg Wettlaufer (= Residenzenforschung 15), Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 2003

 

2004

Kaiserin Anna von Schweidnitz. Ihre Krönung in Aachen am 9.2.1354 und in Rom am 4.5.1355; in: Aachen und Prag. Krönungstädte Europas. Beiträge des Kulturvereins Aachen-Prag e. V. Band I: 1998-2003, hg. Vera Blažek, Werner Gugat, Libri Aquenses Verlag 2004, s. 99-106

Pražská inteligence v pozdním středověku; in: Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil (= Documenta Pragensia XXII, 2004), s. 51-66

Intellektuelles Leben am Hofe Karls IV.; in: Questiones medii aevi novae 8, 2003, s. 25-48

Pražský hrad, 2. října 1373. (Ceremoniál předání Braniborského markrabství českému králi v soudobých českých zprávách), in: Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. Vydali Petr Sommer a Martin Nodl, Praha 2004, s. 131-139

Péče o chudé a nemocné v přemyslovských Čechách, in: Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charitatywnej Europa śródkowej, red. naukova Antoni Barciak, Katowice 2004, s. 114-132

Zur Einführung, in: Vera Blažek, Hans Altmann, František Kavka, Zwölf Königinnen in Aachen gekrönt, Praha - Aachen 2004 (Libri Aquenses Verlag), s. 8-10

Úvodní slovo, in: Věra Blažková, František Kavka,Hans Altmann, Dvanáct římských  českých královen korunovaných v Cáchách, Praha - Aachen 2004 (Libri Aquenses Verlag), s. 6-9

Verschriftliche Mündlichkeit in der Böhmischen Chronik des Domherrn Cosmas  von Prag, in: The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, ed. by Anna Adamska and Marco Mostert, Turnhout 2004 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 9), s. 343-363

Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, 21. – 24. května 2003 Lądek Zdrój, ČČH 101, 2003, s. 1009-1011

Konstrukce minulosti na periferii Evropy, ČČH  102, 2004, s. 219-221

Prameny a tradice charitativní kultury ve střední Evropě, ČČH  102, 2004, s.221-223

Přemyslovi a Piastovci . Tvůrci a páni středověkých monarchií, ČČH 102, 2004, s. 701 n.

 

2005

Středověké dějepisectví jako pramen vědecké historiografie (na příkladu českých zemí); in: Ad fontes. O naturze źródła historycznego, Pod. red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław 2004 (= Acta Universitatis Wratislaviensis No 2675, Historia CLXX), s. 229-241  - grant UK 288/2002/A HN/F

Víc duchem nežli zbraněmi, Veřejná správa 16, 2005, č. 14, s. II-III - VZ CEZ:J 13/98:11210000/4

Josef Dobrovský a počátky historické kritiky v Čechách; in: Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR, 2005, s. 143-153, ISBN 80-86420-17-5 - VZ CEZ:J 13/98:11210000/4

„Advocatus“ v přemyslovských Čechách; in: Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Sestavili a uspořádali Stanislav Balík ml. a Jitka Machová, Praha 2005, s. 24-32, ISBN 80-7201-547-8 – VZ CEZ:J 13/98:11210000/4

Marco Battagli da Rimini: Marcha; in: Staletí objevů, diplomacie a válek, Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, AUC – Phil. et hist. 1, 2003, Studia historica LV, Praha, Karolinum, 2005, s. 125-136,  ISBN 80-246-0833-2; ISSN 0567-8293- grant ČR  404/04/0318

Využití archivních pramenů v historiografii doby Karla IV.; in: XXVIII. Mikulovské symposium 2004, Moderní archivnictví v českých zemích a na Slovensku, Brno 2005, s. 153-159, ISBN 80-7275-058-5; ISBN 80-86931-01-3 - Grant ČR  404/04/0318

Dějepisectví na pražské univerzitě ve středověku; in: Źródła Kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red. naukowa Antoni Barciak, Katowice 2005, s. 149-165; ISBN 83-86053-58-5 – Grant ČR  404/04/0318

Královský majestát Karla IV.; in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, DrSc., k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková - Mlada Holá, Paseka, Praha-Litomyšl 2005,  s. 15-33, ISBN 80-7185-773-4 –  Grant ČR  404/04/0318

Pocta Prof. PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, CSc. Laudatio při předání čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis, Studie o rukopisech XXXV – 2002-2003-2004, s. 205-207, ISSN 0585-5691

 

2006

Dějepisectví v českých zemích přemyslovského období; in: Dobosz, J. (ed.): Przemyślidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii, Poznań 2006, s. 107-139, ISBN 83-7177-434–6

Die Hofgeschichtsschreibung am böhmischen Herrscherhof im Mittelalter; in: Schiefer, R., Wenta, J. (edd.): Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa, Toruň 2006, s. 51-73,  ISBN 83-231-1916-3

Die Spuren des arabischen Wissens im mittelalterlichen Böhmen, Miscellanea mediaevalia 33, s. 133-142, ISSN 0544-4128

Dílna středověkého historika; in: Barciak, A. (ed.): Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowiciach Nr. 2396, Katowice 2006, s. 11-33, ISBN 83-226-1509-4

Funkce středověké historiografie se zřetelem k českým zemím; in: Pátková, H. (ed.): Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech. Příspěvky z konference pořádané 9. listopadu 2001 v Ústí nad Labem katedrou historie Pedagogické fakulty Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Dolní Břežany 2006, s. 9-24, ISBN 80-86197-70-0

Počátky kodifikace zemského práva v Čechách; in: Barciak, A. (ed.): Kultura prawna w Europie Śródkowej, red. naukowa, Katowice 2006,  s. 74-84, ISBN 83-86053-62-3

Právní kultura ve střední Evropě, Český časopis historický. 2006, roč. 104, č. 1, s. 229-230, ISSN 0862-6111

Příjezd Karla IV. do Avignonu v květnu 1365 v podání soudobé historiografie; in: Březina, L., Konvičná, J., Zdichynec, J. (edd.): Ve znamení zemí Koruny české, Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, Praha 2006, s. 559-577, ISBN 80-903756-1-8

Poznámka k recepci České kroniky Jana Marignoly z Florencie; in: Krmíčková, H., Pumprová, A., Růžičková, D., Švanda, L. (edd.): Querite primum regnum Dei, Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Jany Nechutové, Brno 2006, s. 333-341, ISBN 80-86488-37-7

Sázavské dějepisectví; in: Sommer, P. (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa, Praha 2006, s. 171-188, ISBN 80-7106-790-3

The Function of the Saints in Early Bohemian Historical Writing; in: Mortensen, L. B. (ed.): The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), Copenhagen 2006, s. 83-119, ISBN 87-635-0407-3

Milíč von Kroměříž und seine Synodalpredigten; in: Kruppa, N., Zygner, L. (ed.): Partikularsynoden im späten Mittelalter, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 219, Göttingen 2006, s. 363-376, ISBN 3-525-35873-3

Universalgeschichtsschreibung in den mittelalterlichen böhmischen Ländern. Ein Überblick; in: Baum, H.-P., Leng, R., Schneider, J. (edd.): Wirtschaft - Gesellschaft - Mentalitaten im Mittelalter, Festschrift zum 75. Geburtstag von Rolf Sprandel, Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 107, Stuttgart 2006, s. 563-578, ISBN 3-515-08882-2 

 

2007

Wallfahrten in Prag bis zur Hussitenzeit; in: Wallfahrt und Reformation - Pouť a reformace. 1. vyd. 2007, Europäische Wallfahrtstudien, Band 3. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles atd.: Peter Lang; s. 63-78. ISBN 978-3-631-56309-0

Vier Epitaphe aus den böhmischen mittelalterlichen Chroniken und Annalen; in: Kölzer, T., Bornschlegel, F.-A., Friedl, C., Vogeler, G. (edd.): De litteris, manuscriptis, inscriptionibus... Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch . 1. vyd. 2007, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag; s. 271-278 . ISBN 978-3-205-77615-4

Slezští Piastovci a poslední Přemyslovci; in: Piastowe śląscy w kulturze i europejskich dziejach. 1. vyd. 2007, Katowice: Instytut Górnoślaski ; s. 151-167. ISBN 978-83-86053-65-0

Setkání civilizací. Asie očima evropského intelektuála 14. století; in: Mundus hominis - Cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych . 1. vyd. 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2966. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski; s. 124-144. ISBN 978-83-229-2844-8.

Rezidence a propaganda. Pražský hrad za vlády Karla IV.; in: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného ve dnech 29.-31. března v Clam-Gallasově paláci v Praze . 1. vyd. 2007, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, vol. IV. Praha: FF UK; s. 49-59. ISBN 978-80-7308-188-1

Příjezd Karla IV. do Avignonu v květnu 1365 v podání soudobé historiografie; in: Březina, L., Konvičná, J., Zdichynec, J. (edd.): Ve znamení zemí Koruny české, Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. 1. vyd. 2007, Praha: Casablanca; s. 559-577. ISBN 80-903756-1-8

Praha jako rezidenční město za posledních Přemyslovců; in: V komnatách paláců a v ulicích měst . 1. vyd. 2007, Praha: Scriptorium; s. 39-50. ISBN 978-80-86197-79-1

Obnovení lenního svazku šestnácti měst a hradů v Horní Falci k České koruně na podzim roku 1509. Osobní vzpomínky diplomata a tlumočníka; in: Mikulec, J., Polívka, M. (edd.): Per Saecula ad tempora nostra . 1. vyd. 2007, Praha: Historický ústav AV ČR; s. 133-137 . ISBN 97 8-7286-116-3

Netín na panství třebíčského kláštera; in: Netín s osadou Záseka. Vlastivědná kronika. 1. vyd. 2007, Tišnov: SURSUM; s. 7-33. ISBN 978-80-7323-151-4

Kosmovo podání vraždění Vršovců na podzim 1108; in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. 1. vyd. 2007, Praha: Lidové noviny; s. 82-86. ISBN 978-80-7106-896-9

Klášterní fundace Karla IV.; in: Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy. 1. vyd. 2007, Praha: Ústav dějin umění AV ČR; s. 18-31. ISBN 978-80-200-1533

Karlův most; in: Společenskovědní předměty. 2007, roč. 6, s. 10-14. ISSN 1214-6811

Hněv jako hybná síla politických událostí v podání pražského děkana Kosmy; in: Acta Universitatis Wratislaviensis . 2007, roč. 2007, č. No 3049, s. . 169-176. ISSN 0239-6661

Hartmann Schedel a české dějiny; in: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. 1. vyd. 2007, Praha: Historický ústav AV ČR; s. 23-42. ISBN 978-80-7286-105-7

Eigene Geschichte in der gegenwärtigen Tschechischen Republik; in: Mitteilungen des Instituts för österreichische Geschichtsforschung . 2007, roč. 115, č. 1-2, s. 149-152 . ISSN 0073-8484

 

2008

Český národ ve Staročeské kronice tak řečeného Dalimila;  in: Smolucha, J., Waśko, A., Graff, T., Nowakowski, P. (edd.): Historia vero testis temporum . 1. vyd. 2008, Kraków: Societas Vistulana; s. 635-653. ISBN 978-83-61033-18-9

Formy komunikace přemyslovských panovníků v podání pražského děkana Kosmy; in: Paner, A., Iwańczak, W. (edd.): Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. 1. vyd. 2008, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; s. 15-40. ISBN 978-83-7326-517-2

Funkce advokáta v Právní knize města Brna z poloviny 14. století (1); in: Balík, S., Miksová, J. (edd.): Z minulosti advokacie. 1. vyd. 2008, Praha: Linde-Praha a.s.; s. 15-23. ISBN 978-80-7201-730-0

Funkce advokáta v Právní knize města Brna z poloviny 14. století (2); in: Balík, S., Miksová, J. (edd.): Z minulosti advokacie. 1. vyd. 2008, Praha: Linde-Praha a.s.; s. 15-23. ISBN 978-80-7201-730-0

Herrschergenealogie als Modell von Dauer des „politischen Körpers“ des Herrschers im mittelalterlichen Böhmen; in: Speer, A., Wirmer, D. (edd.): Das Sein der Dauer . 1. vyd. 2008, Miscellanea mediaevalia 34. Berlin - New York: de Gruyter; s. 380-397 . Panovnické genealogie jako model trvání "politického těla" panovníka ve středověkých Čechách) ISBN 978-3-11-020309-7

Intelektuálové na dvoře posledních Přemyslovců; in: Mediaevalia Historica Bohemica. 2008, roč. 11, č. Supplementum 2, s. 387-399. ISSN 0862-979X

Karel IV. a dominikáni; in: Barciak, A. (ed.): Święty Jacek Odrowšż i dominikanie na Ślšsku . 1. vyd. 2008, Katowice: Polska Akademia Nauk; s. 249-266 . ISBN 978-83-88657-32-0

Tradiční zápisy v klášterní historiografii doby přemyslovské; in: Knoll, V. (ed.): Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. 1. vyd. 2008, Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008. Plzeň: Západočeská univerzita; s. 55-65. ISBN 978-80-7380-120-5

Založení Karlovy univerzity; in: Společenskovědní předměty . 2008, roč. VII, č. 3, s. 19-23. ISSN 1214-6811