Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica, Z pomocných věd historických
Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica, Monographia
Lectiones eruditorum extraneorum in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae
Mimo ediční řady
Skripta

(Hvězdičkou označené publikace je možné objednat na adrese Ediční oddělení FF UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1).

 1. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica, Z pomocných věd historických

I AUC - Phil. et hist. 5, 1963. Pomocné vědy historické, red. Zdeněk Fiala, Praha 1963, 107 s.

II AUC - Phil. et hist. 3-4, 1971, Studia historica VI-VII. Z pomocných věd historických. Na památku 100. výročí narození prof. dr. Gustava Friedricha, red. Ivan Hlaváček, Praha 1971, 218 s.

III AUC - Phil. et hist. 5, 1975, Z pomocných věd historických III. In memoriam akademika Václava Vojtíška (9. srpna 1883 - 22. srpna 1974), red. Ivan Hlaváček, Praha 1975, 204 s.

IV AUC - Phil. et. hist. 5, 1980, Z pomocných věd historických IV, red. Lubomír Vebr, Praha 1980, 150 s. (*)

V AUC - Phil. et hist. 1, 1982, Z pomocných věd historických V. Věnováno k šedesátinám univ. prof. dr. Josefa Kočího, DrSc., red. Lubomír Vebr, Praha 1984, 142 s. (*)

VI-VII AUC - Phil. et hist. 4-5, 1987, Z pomocných věd historických VI-VII, red. Lubomír Vebr, Praha 1990, 222 s. (*)

VIII AUC - Phil. et hist. 2, 1988, Z pomocných věd historických VIII, red. Marie Bláhová, Praha 1989, 137 s. (*)

IX AUC - Phil. et hist. 2, 1991, Z pomocných věd historických IX, red. Zdeňka Hledíková, Praha 1991, 136 s. (*)

X AUC - Phil. et hist. 1, 1992, Z pomocných věd historických X. Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války, red. Ivan Hlaváček, Praha 1992, 175 s. (*)

XI AUC - Phil. et hist. 1, 1993, Z pomocných věd historických XI. Numismatica, red. Rostislav Nový, Praha 1995, 144 s. + obr. příl. (*)

XII AUC - Phil. et hist. 2, 1995, Z pomocných věd historických XII, red. Ivan Hlaváček - Jiří Šouša, Praha 1997, 189 s. (*)
(Z obsahu: Petr Kubín, Čeští světci ve středověkých rukopisech Durynska (Jena - Gotha - Erfurt - Výmar), s. 9-72; Ivan Hlaváček, Několik pramenných drobností k českým dějinám doby lucemburské (K neliterární písemné kultuře v Čechách doby Václava IV.), s. 73-92; Martin Nejedlý, Froissartovy Kroniky, diplomatický materiál a heroldové, s. 91-102; Petr Maťa - Michal Dragoun, Lán ve středověkých Čechách, s. 103-110; Ivana Ebelová, Alchymie česká Bavora Rodovského z Hustiřan (Obsahově kodikologický rozbor rukopisu knihovny Národního muzea sg. I G 22), s. 111-132).

XIII AUC - Phil. et hist. 1, 1996, Z pomocných věd historických XIII. Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, red. Ivan Hlaváček - Zdeněk Hojda, Praha 1997, 192 s. (*)
(Z obsahu: Ivan Hlaváček, Pomocné vědy historické a jejich postavení v současné historiografii, s. 15-26; František Šmahel, Chvála pomocných věd historických, s. 27-40; Jozef Novák - Juraj Roháč, Problémy výuky archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti, s. 41-44; Antoni Barciak, Głos w dyskusji nad stanem i kondycją nauk pomocniczych historii, s. 45-48; Lucyna Harc, Wzajemne relacje między naukami pomocniczymi historii a archiwistyką, s. 49-54; Jiří Šouša, Jak to bylo a být nemělo. Ke studiu tzv. neformálních struktur v dějinách správy českých zemí 19. a 20. století, s. 55-62; Kazimierz Bobowski, Kryteria i metody oceny autentyczności dokumetów, s. 63-68; Rościsław Żerelik, Kondycja śląskiej dyplomatyki. Stan i perspektiwy badań, s. 69-80; Vladimír Vašků, Ke dvěma metodologickým otázkám pomocných věd historických, s. 81-86; Franz Machilek, Fränkische "Gotteshausbücher" des 15. und 16. Jahrhunderts. Zur Typologie und Verwendung als Quellen für interdisziplinäre Forschungen, s. 87-93; Jaroslav Čechura, Hledání, nalezení a zničení jedné listiny. Proměny broumovského dokumentu z r. 1506, s. 93-100; Wojciech Mrozowicz, Współczesne badania kodykologiczne na Śląsku, ich stan i perspektywy, s. 101-110; Pavel R. Pokorný, Heraldika jako mezioborová disciplína, s. 111-118; Ivana Ebelová, Otázky a problémy novověké epigrafiky. Nápisy a jejich konzervace na příkladech zámku v Encovanech, pražské novoměstské radnice a hřbitovního kostela ve Starých Prachaticích, s. 119-132; Jaroslav Honc, Cesty a cíle české genealogie po roce 1945, s. 133-136; Eva Semotanová, Historická geografie a její místo v systému věd, s. 137-144; Zdeněk Hojda, Historická ikonografie - pomocná věda historická?, s. 145-154; Milan Hlinomaz, Historická antropologie jako pomocná věda historická, s. 155-158).

XIV AUC - Phil. et hist. 5, 1996, Z pomocných věd historických XIV. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., red. Ivan Hlaváček - Ivana Ebelová, Praha 1999, 243 s. (*)

XV AUC - Phil. et hist. 2, 1999, Z pomocných věd historických XV. Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, red. Ivan Hlaváček a Jan Hrdina, Praha 2003, 285 s.

 • Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica, Monographia
 • Rostislav Nový, Listiny pražských biskupů XI.-XIV. století (diplomaticko- správní rozbor), Praha 1961, 165 s. (AUC - Phil. et hist. 5, 1960).

  Rostislav Nový (ed.), Soupis městských knih od roku 1310 do roku 1526, Praha 1963, 207 s. (AUC - Phil. et hist. 4, 1963).

  Ivan Hlaváček, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích. Příspěvek ke kulturním dějinám českým, Praha 1965 (AUC - Phil. et hist., Monographia 11).

  Jaroslav Kašpar, Nevolnické povstání v Čechách roku 1680, Praha 1965, 215 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 8).

  Rostislav Nový, Die Anfänge des böhmischen Staates I. Mittelauropa im 9. Jahrhundert, Praha 1969, 239 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 26).

  Zdeňka Hledíková, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, Praha 1971, 143 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 41).

  Rostislav Nový, Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1972, 184 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 43).

  Jiří Šouša, K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. a 20. století (Česká zemědělská rada 1891-1914), Praha 1983, 167 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 97)

  Zdeňka Hledíková, Raccolta praghese di scritti di Lucca Fieschi, Praha 1985, 161 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 91). (*)

  Marie Bláhová, Evropská sídliště v latinských pramenech v období raného feudalismu, Praha 1986, 160 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 100). (*)

  Ivan Hlaváček, K organizaci státního správního systému Václava IV. (Dvě studie o jeho itineráři a radě), Praha 1991, 134 s. (AUC - Phil. et hist., Monographia 137). (*)

 • Lectiones eruditorum extraneorum in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae
 • Fasciculus 2, 1993, 59 s. (Thomas Frenz, Die Urkunden des Konzils von Basel, s. 7-26; Peter Moraw, Neue Ergebnisse der deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, s. 29-59). (*)

  Fasciculus 4, 1995, 94 s. (Reinhard Härtel, Neue Wege zur Erschließung von Urkundenformeln, s. 7-45; Othmar Hageneder, Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im hohen Mittelalter (Ex certa scientia, non obstante, Registerführung), s. 49-78; Michael Richter, Die mündliche Kultur im frühen Mittelalter - ein Problemaufriß, s. 81-94). (*)

  Fasciculus 5, 1998, 58 s. (Reinhard Schneider, Formen und Motive mittelaltericher Sprachenpolitik, s. 7-23; Thomas Schilp, Memoria in der mittelalterlichen Stadtgesellschaft, s. 27-58). (*)

 • Mimo ediční řady
 • In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, red. Lubomír Vebr, Praha 1978, 305 s.

  Tomáš Pasák, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945, Praha 1980, 441 s. (*)

  Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii, red. Lubomír Vebr - Jiří Šouša, Praha 1987, 218 s.

  200 let pomocných věd historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, red. Lubomír Vebr, Praha 1988, 286 s.

  Josef Emler (1836-1899). Příspěvky k jeho učitelské, vědecké a organizátorské činnosti, red. Ivan Hlaváček, Praha 1989, 301 s. (*)

  Zdeňka Hledíková, Biskup Jan IV. z Dražic, Praha 1991, 206 s. (Studie a texty, sv. 6). (*)

  Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, red. Zdeněk Hojda - Jiří Pešek - Blanka Zilynská, Praha 1992, 353 s. (*)

  Jaroslav Kašpar, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993, 213 s. (*)

  Milénium břevnovského kláštera (993-1993), red. Ivan Hlaváček - Marie Bláhová, Praha 1993, 319 s. (*)

  Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque annum sexagesimum dedicata, red. Zdeňka Hledíková, Praha 1993, 266 s.

  Břevnov v českých dějinách. Sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera, red. Marie Bláhová - Ivan Hlaváček, Praha 1997, 142 s. (*)

  Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 26.-27. září 1996 ve Znojmě, red. Marie Bláhová - Ivan Hlaváček, Praha 1998, 305 s.; též německá verze Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, Praha 1998, 343 s. (spoluvydavatel: Rakouský kulturní institut v Praze). (*)

 • Skripta
 • Československá diplomatika I, red. Jindřich Šebánek - Alexander Húščava - Zdeněk Fiala, Praha 1965, 447 s.; 2. vydání pod názvem Česká diplomatika do roku 1848, red. Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková, Praha 1971, 376 s.; znovu Praha 1984, 376 s.

  Ivan Hlaváček - Rostislav Nový - Jaroslav Kašpar, Základy pomocných věd historických pro historiky, Praha 1967, 178 s.; 2. vydání Praha 1969, 178 s.; 3. vydání Praha 1974, 218 s.

  Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1976, 348 s.; 2. vydání, 2 sv., Praha 1979, 291 + 93 s.; 3. vydání, 2 sv., Praha 1987, 144 + 218 s.

  Ivan Hlaváček, Úvod do latinské kodikologie, Praha 1978, 142 s.; 2. vydání Praha 1994, 96 s.

  Zdeňka Hledíková - Jaroslav Kašpar, Paleografická čítanka I - obrazová část, II - textová část, Praha 1978, CVII + 278 s.

  Jaroslav Kašpar, Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a z nauky o mapách, Praha 1990, 109 s.