AUTOR NAZEV ROK SKOLITEL
Křivský Pavel František O pečetech a erbech v řádě premonstrátském a cisterciáckém
Durdík Jan Studie k českým listinám šlechtickým
Macek Josef O listinách a listech Vladislava Jagellonského /1471-1490/
Bělohlávek Miloslav Berní a úroční knihy města Plzně 1418 - 1471
Bělohlávek Miloslav Knihy berní a úroční města Plzně z roku 1418 a 1471 1948
Stuchlíková D. Dekrety české kanceláře v době předbělohorské
Daňková Mirjam Bratrské tisky ivančické a kralické 1948 Vojtíšek, Husa
Fiala Zdeněk Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II.(1247-1278) Vojtíšek
Pavlíková Marie Vznik veřejné univerzitní knihovny v Praze roku 1977 1949 Vojtíšek, Stloukal
Králová Bohuslava Moravský knihtiskař Jan Günther Vojtíšek
Boháčková Eva O listinách a listech Ladislava Pohrobka Vojtíšek, Charvát
Křivancová Zdeňka Mikuláš František Kernerius a jeho kronika
Růžička Jindřich O nejstarší knize města České Třebové 1950 Vojtíšek Pražák
Hoffmann František Městské knihy litomyšlské do konce 15. století 1951
Kocourková Běla Dagmar Ignác Jan Hanuš a jeho činnost v univ.knihovně pražské v l.1860-1869 1951
Košťál Miloslav O městských knihách děčínských v 16. století 1951
Kovář Blahoslav Problematika třídění knih pro syntetické katalogy 1951
Malec Karel Censura tištěných knih v českých zemích v době předbělohorské 1951 Vojtíšek, Polišenský
Kukučová Dagmar Tiskař Alexander Oujezdský Vojtíšek
Janoušek Bohumír Nejstarší zachovaná městská kniha českobudějovická a její význam hist. 1950
Hnízdová-Trnková Radoslava Počátky knihtisku kyrilicí v Rusku
Černá Marie O počátcích koleje Karlovy (s diplomat.rozborem jejích základních listin)
Vrchotka Jaroslav Počátky knihovny Národního muzea v Praze
Spunar Pavel Česká bastarda (pokus o vysvětlení vztahu čes.bast.k ostat.gotic.písmům)
Doubková Růžena Královská česká společnost nauk a její knihovna 1784 - 1835
Beránek Karel M. Jan Campanus Vodňanský ve správě univerzitních kolejí 1952 Vojtíšek
Ballnerová Ruth Stolice pomocných věd historických na Karlově univerzitě 1952
Šimeček Zdeněk Vznik a počátky zemského soudu v Čechách
Černá Marie Německé listiny Karla IV. pro česká královská města
Stupková Marie Správa města Hory Vyšehradu v 16. století Vojtíšek
Libická Jaroslava Předpisy pro pořádání patrimoniálních archivů
Malá Alena Stopy zavedení drobné mince z mědi v archivu pražské mincovny Vojtíšek,Fiala
Mrázková Ludmila Nejstarší kniha konfirmační/Pokus o rekonstrukci původního textu z opisu/ Vojtíšek,Graus
Truc Miroslav Rukopis Marienthálský a kancelář rožmberská 1953
Hlaváček Ivan Příspěvky k poznání úlohy, správy a kanceláře měst pražských za husitství 1954 Vojtíšek?
Šlechtová Alena Dřevní trh a plavecký pořádek v pražském Podskalí
Lomič Václav Vesnice nejvyššího purkrabího a jejich správa v 2.pol.16. a poč.17.stol. 1954
Vaněk Lubomír K dějinám české územní samosprávy okresní a obecní v Čechách 1865-1919
Moutvic Miroslav Erekční knihy pražského arcibiskupství z doby předhusitské
Nový Rostislav Listiny pražského arcibiskupství do r. 1301
Šaňková Eugenie Majetek a správa kolejí Karlovy university /1348-1622/
Malý Zbyněk K počátkům diplomatické činnosti českých měst
Zahrádka František Úřad perkmistra pražských viničných hor v době Ferdinanda I.
Kučera Karel Reformy tereziánské na Karlově univerzitě
Třeštík Dušan České formuláře 13. století a otázka Jindřicha Vlacha
Hromádka Miloslav Městská kniha poličská z let 1432 - 1526
Starý Václav Církevní svátky a zasvěcení některých kostelů v Čechách do poč.13.století 1957
Jirsáková Marie Duchovní a světští hodnostáři v listinách Přemyslovců vzhledem k jejich 1957 Vojtíšek
Skýbová Anna Universitní these v 16. století 1957
Nosková Marie Nástin správy poddanského města Žlutic 1957
Kubecová Milada Pozemské statky měst pražských v l.1420 -1547 1957 Vojtíšek
Opatrný Josef Záduší kostela sv.Mikuláše na Starém Městě pražském 1957
Padrta František Libeňské panství v letech 1662 - 1756
Cigánek František Postranní práva kláštera sv. Jiří na Hradčanech v XVI. a 1.pol.XVII.stol. 1957 Vojtíšek
Šeda Oldřich Venkovské statky kláštera sv.Jiří na Hradčanech v 16. a 17. století 1957
Živný Nikolaj Cechovní knihy punčochářův krásnolipských
Živný Nikolaj Příspěvky k historii cechu pletačů a tkalců punčoch v Krásné Lípě 1955
Bílkovský Milan Úřad mostu Pražského v létech 1548 - 1628
Šilar Jaroslav Chrudim /od r.1547 - 1620/ Vojtíšek
Bisinger Zdeněk Šestipanský úřad Starého Města pražského v letech 1547 - 1628 1958
Hloch Jiří Postranní právo Panny Marie pod řetězem - konec mosta od r.1547 do doby
Schwippel Jindřich Doupovské urbáře - příspěvek k hospodářským dějinám XVII.století 1958
Hanzal Josef Vývoj a význam poddanské odúmrti v předbělohorských Čechách 1958
Flodr Jan Prokop písař novoměstský a jeho formuláře
Maršál Josef Cechy Nového Města pražského po roce 1547 1958
Sochr Jiří Německý Brod a jeho nejstarší městská kniha 1958 Vojtíšek
Heřman Jan Kancelář Ludvíka Jagellovce /1516 - 1526/ 1958
Blažková Eva Heřmanův Městec a jeho nejstarší městská kniha /1437-1685/
Spáčil Vladimír Kolej a škola piaristů v Lipníku 1958
Herold Vilém O nejstarší knize lounské 1956 Vojtíšek
Radoměřský Pavel Peníze Kosmova věku        /na místě pouze příloha/
Kučerová Marie Příspěvky k dějinám cechů do roku 1419 1959 Fiala
Kmoníček Josef Hospodářství poddanského a komorního města Pardubic v letech 1530 - 1580 1959 Fiala
Paulová Olga Správa Rakovníka v 16. století do povýšení na královské město roku 1588 1959
Vlk Miloslav Jenský kodex po stránce paleografické          /na místě pouze příloha/ 1960
Blažková Edita Blahoslavova akta Jednoty bratrské 1960
Čechová Jiřina K správním dějinám města Znojma v druhé polovině 14. a počátkem 15.stol. 1960 Fiala?
Hledíková Zdeňka Soudní akta generálních vikářů pražského arcibiskupa 1960 Fiala
Ježek Vladimír Vojenské seznamy polní kanceláře Albrechta z Valdštejna z let 1625-1633 1960 Fiala
Pelant Jan České zemské sněmy v letech 1471-1500
Rác Jiří Z počátků olomouckého biskupství a kapituly /1063-1207/ 1957
Čápová Podnikový archiv se zvláštním zřetelem k technickému materiálu
Šisler Stanislav Vývoj a organizace veřejné správy v českých zemích v letech 1939 - 1945
Šťovíček Ivan K vývoji správy a organizace bratrstva táborského a orebského v l.1419- 1961
Wiessenbergerová Jana Příspěvky k diplomatice manželek Karla IV.-Blanky z Valois,Anny Falcké, 1961 Hlaváček?
Pousta Zdeněk Nejstarší chrudimská městská kniha /1439 - 1503/ 1961
Sýkora Vojtěch Národnostní a sociální poměry na Mostecku a volby v roce 1907 1961
Chudobová Helena Správa a hospodaření na panství Buštěhrad v letech 1731 - 1780 1961
Kubíčková Vlasta Správa a hospodaření panství Kácova v letech 1726 - 1775 1961
Pleskačová Jana Správa a hospodářství na tachlovickém panství v letech 1732 - 1780 1961
Bečvářová Vilma Správa statku Ryzmburku v letech 1623 - 1792 1961
Bílek Karol Dějiny správy a archivu města Sobotky 1961 Fiala
Polák Stanislav Příbramská kniha trhová z let 1512 - 1553 /Rozbor/ 1961
Moisejenko Pavel Politická správa Zakarpatské Ukrajiny v letech 1919 - 1927 1962 Fiala
Fabšic Jiří Zavedení metrického systému v Rakousku-Uhersku v r.1871-1876 1962 Fiala
Dušek Ladislav Zavedení dolnorakouských měr a vah v Čechách roku 1765 1962 Fiala
Čermáková Anna Správa a hospodaření na klášterním panství broumovských benediktinů ve 2. 1962
Žabka Josef Organisace politické správy z roku 1927
Pšeničková Jana Patrimoniální agenda panství Červené Poříčí v letech 1848 - 1850 1962
Mastný Vojtěch JZD Kněževes 1950-59.Příspěvek ke zpracování pramenů k dějinám jednotných 1969
Červenská Věra Národní výbory v letech 1945 - 1949 1962
Kastner Quido Kmetský soud v Litoměřicích a jeho píemnosti ve 2.polovině 16.století 1962 Nový, Fiala
Poustka Karel Vývoj městské správy v Táboře v období kapitalismu (1850 - 1945) 1962
Uhlířová Věra Příspěvky k problematice česky psaných listin předhusitské doby 1962
Sprušilová Olga Kancelář Zikmunda Lucemburského a jeho tzv.Lobkovické registrum z l.1436- 1962 Hlaváček
Záloha Jiří Eggerské a schwarzenberské nobilitační diplomy 1962
Šmerdová Dáša Kancelář a listinný materiál Arnošta z Pardubic /1343-1364/
Novotný Karel Lobkovické doly 1962
Turčín Oldřich Pozemkové knihy šlikovských velkostatků a možnosti jejich využití 1963
Kopičková Božena Vznik VHÚ v Příbrami v r.1814 a počátky jeho organizace 1963
Bechyně Josef Úřad vládního presidenta v Ústí nad Labem v letech 1938 - 1945
Kalný Adolf Vývoj správy buquoyských statků v Čechách 1620 - 1945 1963 Fiala
Špiritová Alexandra Zemská správa českého obecného a středního školství v Čechách 1848 - 1918 1963 Nuhlíček,Rejman
Malý Zbyněk K počátkům diplomatické činnosti českých měst.(Studie přípravné). 1956
Barborová Eva Právní postavení markrabství moravského v rámci českého království v době předhusitské (1182 - 1411) 1964 Fiala
Nosková (roz. Vitoňová) Alena Český jazyk v úředním jednání soudní a politické správy v letech 1848 - 1870 1964 Fiala
Cibulková Věra Hospodářství a správa na velkostatku Litomyšl v 2.polovině 19. století 1964
Volková Jitka Některé otázky archivní teorie 1964
Nosek Bedřich Poměr absolutistické monarchie k Židům v Čechách v 1. polovině 18. století 1964
Novotný Jiří Období regulovaného magistrátu v Kolíně 1788 - 1849 1964 Fiala
Štěpán Václav Morava za posledních let vlády Jiřího z Poděbrad a za Matyáše Korvína 1964
Martínek Miloslav Diplomatický příspěvek ke vzniku Malé dohody 1965 Nový
Moravcová Jarmila Hospodářství a správa na velkostatku Litomyšl v 1. polovině 19. století 1965 Hlaváček
Pecka Jindřich Rozbor agendy hospodářských a rozpočtových organizací zemědělské povahy řízených okresními národními výbory (1945 - 1960) 1965
Něnička Miloslav Poznámky k organizaci a vývoji správy v českých zemích za pomnichovské republiky 1965
Martínková (roz. Cholavová) Alena Systém státní správy Československé republiky v letech 1918 - 1928 1965
Baletka Ladislav Diplomatika města Olomouce. Příspěvky k dějinám města Olomouce do r.1424 1966 Hlaváček
Stejskalová (provd. Grabowski) Marie Soběslavovo privilegium pro pražské Němce /Pokus o výklad v souvislosti 1966 Nový, Fiala
Skřivánek Milan Léna koruny české v říši, Lužici a Slezsku /Od konce IV.stol.do r.1615/ 1966
Votrubová (provd. Kmochová) Nataša Rejstřík chebské mincovny jako pramen k dějinám mincovnictví v 15.stol. 1966 Nový
Javorská Eva Připojení a správa Hlučínska, Vitorazska a Valticka 1920 - 1927 1966 Šisler
Čermáková (roz. Pellyová) Marie Naučení Starého Města pražského venkovským městům v I. pol. XVI. stol. 1966 Hlaváček
Nováková (roz. Jirošová) Jana Nové město pražské a jeho rady v l.1437-1547 1966
Šuchma František Samospráva v českých zemích v letech 1918 - 1928 1966 Šisler
Turčín Oldřich Pozemkové knihy šlikovských velkostatků a možnosti jejich využití 1967
Vlček Jiří Lovecké právo hradu Buchlova 1967
Hrdá Alena Zkušební komise obecných a měšťanských škol v Kutné Hoře 1881 -1948 1967
Dvořák Miloš Městské knihovnictví a správa v Českém Brodě v 15. století 1967 Fiala, Nový
Karbulová (provd. Bláhová) Marie Stará Morava ve světle současných vyprávěcích pramenů 1967 Fiala
Janderová (roz. Kratochvílová) Helena Úřad perkmistra pražských hor viničných 1547 - 1620 1967
Krotilová (roz. Šímová) Jana Manuály běžné a autentické Nového Města pražského po bitvě u Lipan do konce 15. století 1967
Horáková Libuše Vesnické konšelské knihy na panství Frýdlant a Liberec 1967 Fiala
Kocourek Lubomír Podmínky,příčiny,průběh a výsledky odboje,k němuž se čeští pánové proti
Smetana Jan Vyprávěcí prameny dějepisné vzniklé v Litoměřickém kraji do r. 1835 1967
Bílková Libuše Postavení Staré Moravy ve světle diplomatického materiálu 9. století 1967 Fiala
Ježek Bohumil Dějiny pojišťovnictví v zemích Koruny české od jeho počátku do roku 1899 1967 Fiala
Mannlová (provd. Raková) Heide Historický vývoj středověkého znaku spjatého s architekturou 1967 Fiala
Beneš Ctirad Zbroj ochranná ve sfragistice 1967
Polák Stanislav Příspěvek ke studiu trhových knih 1967
Juránková (provd. Répasová) Marie Hospodářské patrimoniální účty novohradského panství 1500 - 1620 1968 Kašpar
Aixner Pavel Dějiny a Archiv Akademického čtenářského spolku v Praze 1968
Malá (provd. Řeháková) Vladimíra Vyprávěcí prameny vzniklé na území bývalého Mladoboleslavského kraje do 1835 1968 Fiala
Kořínková (roz. Šemberová) Jana Organizace zdravotní správy v českých zemích v letech 1918 - 1938 1968 Šisler
Vychytilová (roz. Fischerová) Eva Přehled školské správy v českých zemích v letech 1918 - 1938 1968
Březnovská (provd. Železná) Marta Vznik moravského znaku ze státoprávně historického hlediska 1968
Židlík Alois Problémy tzv. řemeslnických ulic v Praze /Několik příspěvků k dějinám Prahy) 1986 Nový, Fiala
Koptová (provd. Hodinářová) Marie Úřady a úředníci v době Přemyslovské /do r.1306/ 1968 Nový
Koptová Marie Pragenses beneficiarii /časové rozpětí r. 1197 - 1319/ II.díl katalogu 1968 Nový
Burian Pavel Diplomaticko - správní rozbor nejstarších městských knih Jindřichova Hradce 1968
Vančata Vladimír Konsistoř podobojí v 70. letech 16. století 1969
Křesadlo Karel Městské knihy, kancelář a správa ve Slaném v polovině 16. století 1969 Hlaváček
Mrtková (provd. Berková) Jana Státní a politické vztahy mezi Čechami a Francií za prvních dvou Lucemburků (1310 - 1378) 1969 Hlaváček
Kapavíková Marie Kutnohorské radní knihy z let 1462 - 1515 a městská správa v tomto období 1969 Hlaváček
Schallerová (provd. Kocourková) Květoslava Soupis soudobé publicistiky ke vzniku ČSR v roce 1918 1969
Lukešová (provd. Šuchmová) Miroslava Správa a písemné produkty První českomoravské továrny na stroje v Praze a.s. 1969
Bláhová (roz. Jelínková) Ivana Vývoj správy v Národním muzeu v letech 1818 - 1892 1969 Hlaváček
Smíšková Helena Správa děčínského panství za Františka Antonína Thun-Hohensteina (1808-1884) 1969 Hlaváček
Svobodová Jitřenka Soukromé knihovny některých kanovníků pražské metropolitní kapituly v 15. století 1969 Hlaváček
Boháč Zdeněk Dějiny osídlení středního Povltaví do počátku 15. století 1969 Graus
Mikušek Eduard Názory německých kronikářů a analistů 10. - 12. století na český stát a jeho obyvatele 1969
Jindra Vladislav Vývoj správy poddanského města České Lípy do roku 1623 1969 Hlaváček
Hauserová Marie Rozmístění románských kostelů 1969
Mládková Věra Průběh cest v oblasti labského pravobřeží ve 14. století 1970
Uhlíková Olga Počátky a vývoj města Žatce v předhusitské době 1970
Janková Jiřina Příspěvky k nejstarším dějinám kapituly vyšehradské I. 1970
Mazáčová (provd. Žabková) Marie Příspěvky k nejstarším dějinám kapituly vyšehradské II. 1970
Švejková Jiřina Zasvěcení kostelů na Moravě do r. 1306 1970
Pánek Jaroslav Pojetí českých dějin a česko-polských vztahů ve středověkých polských kronikách a análech 1970 Fiala
Kryčová Jaroslava Patrocinia kostelů a kaplí v Čechách do r. 1310 1971
Sekerová Magdalena Soupis neperiodických tiskovin a publicistiky k dějinám občanských politických stran v českých zemích v letech 1914 - 1921 1970
Pšeničková Jana Antonín Emanuel Komers ve fondech děčínských Thunů 1844 - 1874 1970
Kalina Tomáš Dějiny osídlení Prahy a okolí od 10. století do roku 1348 1971 Fiala
Řeřichová (roz. Holá) Sylva Správní dějiny města Lomnice nad Lužnicí ve světle písemností uložených v archrchivu města 1971
Řeřichová Sylva Archiv města Lomnice nad Lužnicí 1594-1848 (1850) - Inventář 1971
Sluka Václav Proces vzniku a stabilizace prvorepublikánského ministerstva vnitra (1918-1922) 1971
Kubíčková (provd. Duchoňová) Jindra Akademický senát na obnovené české universitě v letech 1882-1918 1971 Vebr
Pánková (roz. Mrázková) Ludmila Soupis úředních tištěných pramenů k politickým dějinám ČSR v letech 1918-1925 1971
Žemlička Josef Dějiny osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století 1970 Fiala
Bílek Jiří Československé pohraniční opevnění v letech 1934-38. Organizace výstavby a správy. 1971 Šisler
Vaníček Vratislav Vítkovci - jejich rodový, majetkový a politický vývoj v letech 1169-1306 1971 Fiala
Svatoš Michal Tendence štýrské rýmované kroniky Otachera ouz der Geul a české rýmované kromiky tzv. Dalimila 1971 Fiala
Pražáková (roz. Zajíčková) Jana Městská rada ve Smečně a její knihy ve 2. polovině 17. století 1971
Vlasák Vladimír Příspěvek ke mzdovým poměrům mincovních zaměstnanců v Čechách do poloviny 16. století 1971 Nohejlová-Prátová
Mužík Petr Městské knihy, kancelář a správa v Domažlicích v 1. polovině 16. století 1971 Hlaváček
Baštecká Lydia Vnitřní vývoj české církve podobojí a jejího vrcholného orgánu, tzv.konsistoře dolejší v letech 1517 - 1529 1971
Čermáková Danuše Soupis neperiodických tiskovin a polit.publicistiky k dějinám děln.hnutí 1971 Vebr
Kubelková Jarmila Majetkový rozvoj milevského klášternictví do roku 1420 1971 Fiala
Bělina Pavel Hradec Králové v době předhusitské 1972 Fiala
Hrubešová Vladimíra (provd. Hradecká) Konfirmace privilegia knížete Soběslava II. pro pražské Němce 1972 Fiala, Nový
Dvořák Miloš Městská správa v Českém Brodě a její kancelář do roku 1623 1971 Fiala, Nový
Tryml Michal Příspěvek ke středověkému osídlení Žatecka 1972 Nový
Baborová Vladimíra Stavovská direktorská kancelář 1618 - 1619 1972
Richterová Julie (roz. Balcarová) Studie k dějinám smečenského panství v 16.a v 1. polovině 17. Století a k zaniklým osadám na jeho území 1972 Nový
Bělina Pavel Hradec Králové v době předhusitské 1972 Fiala
Baladová Hana Rodinné archivy a písemné pozůstalosti (pojem, vývoj, struktura) 1972
Šmoková Zuzana Anály Hradišťsko-opatovické 1972 Fiala
Smrčková Věra (provd. Vávrová) Konsistoř podobojí na přelomu 16. a 17.století a její písemnosti 1972 Hlaváček
Štroblová Helena Rukodělná technika ražby mincí v době grošové /1300 - 1547/ 1973 Fiala
Horáková Ivana Vartenberkové - nástin dějin panského rodu v době předhusitské 1973 Fiala
Mácha Otmar Manuály radní /větší autentické/ Nového Města pražského z let 1387-1412 1973 Nový
Svozil Oldřich Nejstarší pozemkové knihy města Ostravy a jeho poddanské vsi Přívozu 1973 Nový
Klučina Petr Dvorský soud a jeho desky za Václava IV. 1973
Kutina František Profesorský sbor filosofické fakulty University Karlovy v Praze 1882 - 1939 1973 Šisler
Malíková Květoslava Správa velkostatku Třeboně za prvních Schwarzenbergů 1660 - 1719 1973 Hlaváček
Vondrák Vlastislav Organizace, správní řízení a písemnosti Patentního úřadu v letech 1918-1938 jako nejvyššího československého orgánu státní správy ve věcech vynálezů a patentů 1973
Jeglová Marcela Tzv."Žádovický kopiář" z let 1595 až 1598 1973 Hlaváček
Hrunková Marie (provd. Schützová) Konsistoř podjednou za vlády Ferdinanda I. 1973 Hlaváček
Procházková Eva Národní jazyky v kancelářích pražských měst v době předhusitské 1973
Urban Jan Lichtemburkové - jejich postavení v českých dějinách doby předhusitské 1973 Fiala
Klimešová Lenka (provd. Matušíková) Menší kopiář Archivu Koruny české 1974 Hlaváček, Skýbová
Habřinská Hana Knihy privillegií z roku 1547 1974 Hlaváček
Polívka Miloslav Filologické příspěvky k problematice německých písemností vydávaných kanceláří Vácalava IV. pro některá města v říši a v Čechách 1974 Hlaváček, Skála
Lacinová Helena (roz. Hýsková) Nejstarší městské knihy měst České Kamenice, Duchcova, Hošťky a Českého Dubu 1974 Nový
Rak Jiří Snahy o vytvoření samostatné protestantské církve v Čechách a její zrod v roce 1609 1974 Hlaváček
Hrabánek Václav Vyšebrodský klášter, jeho postavení a hospodářský význam v době předhusitské 1974
Jirásko Luděk Osídlení Jindřichohradecka a Novobystřicka do počátku 15. století 1974 Fiala
Chocholoušková Hana (roz. Rudová) Rukopis č.32 Gersdorfské knihovny v Budyšíně 1974 Hlaváček
Hertlová Blažena Rozbor památníku Viléma Kunáše z Machovic 1974 Hlaváček
Krauerová Helena Dvě svatojiřské listiny /CDB II, č. 378 a 379/ Fiala
Juněcová Jiřina (roz. Loskotová) Žebravé řády v Čechách a jejich zapojení do urbanizace do poloviny 14. Století 1974
Šámalová Jana Příspěvky k diplomatice manželek Karla IV. - Blanky z Valois, Anny Falcké 1974 Hlaváček
Mužík Petr Městská kancelář, správa a hospodářské poměry v Domažlicích do poč.třicet 1974
Horáková Ivana Vartenberkové - nástin dějin panského rodu v době předhusitské 1974
Jirásková Alena (roz. Křemenová) Hospodářská správa pražského arcibiskupství v letech 1564 - 1590 1974 Hlaváček
Vrábel Ferdinand K otázce vzniku a vývoja uhorského štátneho znaku v stredoveku 1974 Nový
Procházková Eva Národní jazyky v kancelářích pražských měst v době předhusitské 1974
Martinovský Ivan Vladislavské zřízení zemské 1975
Lukas Jiří Vývoj středověkého osídlení na Slánsku, Litoměřicku a Mělnicku od 10. do pol. 14. století 1975 Nový
Garkisch Miloš Rozbor urbáře olomouckého biskupství z r. 1465 a urbáře metropolitní kapituly v Olomouci z roku 1508 1975 Nový
Mendelová-Bildová Jaroslava Osmipanský úřad na Starém Městě pražském do r. 1620 1975 Hlaváček
Waska Karel Dějiny poddanského městečka Úterý do konce 17. století 1975
Kubačák Antonín Ministerstvo zemědělství v letech 1918 - 1925 1975 Šisler
Vančurová Olga Sbor pro zřízení druhého Národního divadla v Praze v letech 1930 - 1952 1975 Vebr
Slavníková Alena Vláda Václava II. a Václava III. (Příspěvek k itineráři, diplomatice a dějinám správy) 1975 Hlaváček
Veselý Jiří Nejstarší trhová kniha českokrumlovská a správa Českého Krumlova do poloviny 16. století 1975 Nový
Hamala Peter Vývoj a súčasný stav archivníctva na území Walesu a Anglie 1975
Švábenická Yvetta Příspěvky k dějinám pražské kapitulní knihovny v době přemyslovské 1975
Fiřt Vladimír Vodňany do roku 1620 1975 Hlaváček
Kozlová Alena Příspěvky k diplomatice a správě Starého Města pražského v letech 1367 - 1419 1975 Hlaváček
Havlíčková Jaroslava Kancelář Starého Města pražského za Lucemburků Jana a Karla IV. v letech 1324 až 1367 1975 Hlaváček
Balzerová Eva (provd. Wasková) Rozbor zápisů havanské městské rady z let 1616 - 1624 1975
Douša Jaroslav Městské rady na Starém Městě pražském v letech 1547 - 1623 1975 Hlaváček
Dragoun Zdeněk Vývoj osídlení Bozeňska v době předhusitské 1975 Nový
Gregorovičová Eva Soukromé knihovny mistrů kolem pražského vysokého učení v pohusitském období 1975
Kubů Eduard Klášter kladrubský v době předhusitské 1975 Fiala, Hlaváček
Mašková Věra Křižovníci na Zderaze v době předhusitské 1975 Hledíková
Polišenský Ondřej Správa poddanského města Valtic do r.1785 1975 Kašpar
Slavíček Antonín Dějiny a archiv spolku "Lese und Redehalle der deutschen Studenten in Prag" 1973 Vebr
Tecl Rudolf Kapitoly z nejstarších dějin osídlení a majetkové držby na Táborsku do konce 13. století 1975 Fiala
Chrastilová-Vysypalová Jiřina Dějiny kláštera řeholních kanovníků řádu sv. Augustina v Roudnici od založení do válek husitských 1975 Fiala,Hlaváček
Rak Jiří Česká církev pod obojí v době předbělohorské a historické předpoklady 1975
Polívka Miloslav Příspěvky k jazykové problematice německých písemností kanceláře Václava 1975 Hlaváček, Skála
Bílek Jiří Československé pohraniční opevnění v letech 1934 - 1938 1975 Šisler?
Jirásko Luděk Osídlení Jindřichohradecka a Novobystřicka do počátku 15.stol.
Zahradník Pavel Dějiny knihovny kláštera rokycanského 1976 Hlaváček
Šunkevič Ratmír Dějiny a Archiv Spolku českých právníků "Všehrd" 1868 - 1918 1976
Střítecká Helena Dvě svatojiřské listiny (CDB II, č.378 a 379) Fiala, Nový
Miškovská Zuzana Radní manuál kolínský 1494-1501 /1512/ /Příspěvek k městské diplomatice 1976 Hlaváček
Procházková Dana Český ministr krajan ve Vídni /1879/ 1900-1914
Putík Alexandr Dějiny lesní správy velkostatku Kácov 1726 - 1800 1976 Kašpar
Bernášková Ivana Ústřední svaz obchodu (1937) 1939 - 1948 (1951) 1976 Šisler
Halousek Jiří Obchod na Jadranu a správní organizace v období přechodu od feudalismu ke kapitalismu (17. - 18. století) 1976
Kubačák Antonín Ministerstvo zemědělství v letech 1918 - 1925 1976 Šisler, Kvaček
Štroblová Helena Organizace mincovní výroby v Kutné Hoře na konci 15. a na počátku 16.stol 1976 Nohejlová-Prátová
Korbelová Helena Soudní knihy trhové Nového Města pražského 1377 - 1408 1976 Nový
Balzerová Eva Rozbor zápisů havanské městské rady z let 1616 - 1624 1975
Kühr Leopold Knihy dolových propůjček Jáchymova z let 1533 - 1542 1976 Nový
Urban Jan Lichtenburkové,jejich postavení v českých dějinách doby předhusitské 1974
Pazderová Alena Frýdlantské panství, jeho správa a písemnosti v raném novověku 1976 Kašpar
Rechcíglová Hana Erbovníci a jejich přijímání do rytířského stavu před vydáním OZZ 1977 Nový
Šouša Jiří Česká zemědělská rada 1873 - 1890 1977 Webr,Křížek,Šamberg
Kutschková Helena Historicko-geografický obraz oblasti Českého lesa v letech 1500-1848 1977 Kašpar
Pecháček Ladislav Nejstarší městské knihy poddanských měst Pelhřimova a Pacova 1977
Králová Jaroslava Kancelář Oldřicha z Rožmberka a její písemnosti z let 1418 - 1462 1977 Nový
Semotanová Eva Přijímání měšťanů do pražských měst v 17. a 18. století 1977
Ježková Jitka Vývoj rytířského stavu v 17. a v 1.pol. 18.stol.
Kastner Quido Městská správa v Litoměřicích v 2.polovině 16.století 1976 Nový
Kubů Eduard Klášter kladrubský v době předhusitské
Mikušek Eduard Názory kronikářů a analistů německého regna 10. a 11.stol. na český stát 1976
Kozlová Alena Příspěvky k diplomatice Starého Města pražského v letech 1367 - 1419 1976
Gregorovičová Eva Soukromé knihovny mistrů kolem pražského vysokého učení v pohusitském 1976 Hlaváček
Matušíková Lenka Menší kopiář archivu Koruny české 1977
Putík Alexandr Dějiny lesní správy velkostatku Kácov 1726 - 1800 1977 Kašpar
Douša Jaroslav Městské rady na Starém Městě pražském v letech 1547 - 1650 1976 Hlaváček
Francek Jindřich Písemnosti, kancelář a správa města Jičína v době pohusitské 1977 Hlaváček
Zimmermann Petr Hradecké církevní matriky z let 1667-1760 jako pramen historický a jejich 1977 Nový
Schütz Josef Soudobá politická literatura a boj proti fašismu/KSČ v boji za jednotnou
Jurok Jiří Berní rejstříky jako prameny pro majetkovou strukturu českých stavů v 16. 1977 Nový
Moravec Milan Zástavy a zástavní listiny Zikmunda Lucemburského z let 1420 - 1437 1977
Halousková Nataša Vznik a vývoj okresního politického úřadu v Chrudimi 1850 - 1918 1977
Polišenská Milada Zemský sněm v Čechách v letech 1861 - 1918 1977 Bakovský
Krauerová Helena Dvě svatojiřské listiny /CDB II, č. 378 a 379/   - neobhájena 1974 Fiala
Gregorová Helena Pozemkové knihy pražské metropolitní kapituly v 16. a 17.století jako 1978 Nový
Kolenatá Dana Místní národní výbor v Chebu v letech 1945-1948 /Studie z dějin správy a 1978 Šisler
Vopatová Václava O listinách a kanceláři Jiřího z Poděbrad /1458 - 1471/ 1978
Waage Vladimír Městský pozemkový majetek a postranní právo kláštera Panny Marie Sněžné 1978
Petr Stanislav Městská kancelář a správa v Kolíně v 1.polovině 16.století 1978 Hlaváček
Růžek Vladimír Erbovní galerie české šlechty na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361 1978 Nový
Krejcar Robert Pohled na několik řemeslných cechů pražských v době předbělohorské na 1978 Nový
Holeček Jindřich Titulace české šlechty v období raného a vrcholného středověku /Příspěvky 1978 Hlaváček
Hojda Zdeněk Collegia nordica - Jejich vznik, vývoj a význam v protireformačních 1978 Nový
Kubů František Štaufská ministerialita na Chebsku. Příspěvek k správnímu a politickému 1978 Nový
Trsek Vítězslav Středověké a raně novověké nápisy v metropolitním chrámu sv.Víta na 1978 Hlaváček
Malínský Jiří Vývoj a organizace správy města Liberce v letech 1850 - 1945 1978 Šisler
Knížková Miroslava Vývoj organizace a písemnosti státní památkové péče v Čechách v l.1945- 1979 Šisler
Růžičková Zuzana Kancelář pražského arcibiskupa Martina Medka v letech 1581 - 1590 1979 Hlaváček
Vacek Miloslav Pozemkové knihy a hospodářské instrukce premonstrátského kláštera Strahov 1979 Nový
Urbanová Miroslava Šestipanské úřady na Starém a Novém Městě pražském v letech 1547 - 1628 1979 Nový
Kavalír Milan Staré mapy jako historický pramen /Rozbor tzv.Klaudyánovy mapy/ 1979 Kašpar
Ryba Jan Urbáře a pozemkové knihy panství Toužim v druhé polovině 16. a první pol. 1979 Nový
Šroubková Eva Epigrafie při kostelech sv.Štěpána a sv.Jindřicha na Novém Městě pražském 1979 Hlaváček
Kaiser Vladimír Paleografie tiskového písma 1979 Kašpar
Vališ Zdeněk Soupis literatury memoárového charakteru k národně osvobozeneckému boji 1979
Brichová Jaroslava Kancelář Starého Města pražského za Lucemburků, Jana a Karla IV. od 20.l. 1977 Hlaváček
Francek Jindřich Jičín a jeho městské knihy v letech 1431 - 1547 1978 Hlaváček, Nový
Slavníková Alena Způsob výkonu vlády posledních Přemyslovců /Studie k itineráři,diplomat. 1977
Šouša Jiří Česká zemědělská rada /1873 - 1890/ 1978
Gregorová Helena Pozemkové knihy pražské metropolitní kapituly v 16. a 17.stol.jako pramen 1978 Nový, Petráň
Laštovková Věra Postup osídlení v 11.-14.stol. a cesty ve 14.stol.v obl.labského pravobř. 1978 Nový
Žabka Josef Organisace politické správy 1962 Fiala
Zilynskyj Bohdan Listy české šlechty na Husovu obranu (1414 - 1415) 1979 Nový
Růžek Vladimír Znaková galerie české šlechty na hradě Laufu u Norimberka z r.1361
Horáková Libuše Vesnické konšelské knihy na Clam-Gallasovských panstvích 1978 Hlaváček, Kašpar
Semotanová Eva Přijímání měšťanů do měst pražských v létech 1618 - 1770 1979
Rechcíglová Hana Erbovníci a jejich přijímání do rytířského stavu před vydáním OZZ 1978 Nový, Hlaváček
Franková Hana Pořádání archivu České koruny v 16. století 1968 Hlaváček
Sýkorová Helena Správa a hospodaření na panství Buštěhrad v letech 1731 - 1780 1978
Ryba Jan Urbáře a pozemkové knihy panství Toužim v 2.pol.16. a 1.pol.17.stol. 1979 Nový
Vondráček Milan Písemnosti Jiřího z Poděbrad do roku 1458 1979 Nový
Horáčková-Budilová Stanislava Správa panství mnichovohradišťské větve Valdštejnů v 2.pol.17.stol.
Uhlíř Zdeněk Legenda Oriente iam sole v hagiografické tradici 13. až 15.století 1980 Nový
Beránek Jiří Spolek "Československá jednota" a ideologie čechoslovakismu v l.1918-193 1980
Činovec Igor České tituláře 16. století 1980 Nový
Krňoulová Eva Soupis soudobé politické literatury k období Mnichova a tzv.2.republiky 1980
Nořížová Blanka Husitské synody v Čechách (1418 - 1440) 1980 Nový
Kostlán Antonín Česká mincovní politika po Bílé hoře /dlouhá mince a kalada/ 1980 Nový
Zahradník Zdeněk Studie o církevní správě v předbělohorském období 1980
Tlustá Lea Soupis knižně vydané literatury memoárového charakteru k dějinám ČSR
Kalvasová-Vopatová Václava O listinách a kanceláři Jiřího z Poděbrad (1458 - 1471) 1979 Nový
Milotová Jaroslava Kancelář Oldřicha II. z Rožmberka a její písemnosti z let 1418 - 1462 1979
Uhlíř Zdeněk Legenda Oriente iam sole II v hagiografické tradici 13. až 15. století 1980 Nový
Měšťánková Vlasta Policejní ředitelství Praha 1980
Marcinková Mária Dejiny a archív Ústredného zväzu československých študentov 1980 Bakovský
Starostková Ludmila Soupis pramenů k dějinám tzv."omladiny" a tzv.pokrokového hnutí v 90.let. 1980 Kuklík
Ješutová Eva Změny mocensko-politického systému a centrál.stát.správy v období tzv.2. 1981 Kuklík
Lešický Ladislav Problematika národní a demokratické revoluce v Československu ve světle 1981 Kuklík
Pokorný Jiří Knihy a knihovny na St.Městě pražském v letech 1700-1784 podle inventářů 1981 Nový
Přibylová Věra Buržoa.samospráva a její postupná likvidace po Mnichovu a za nacist.okup. 1981
Vidím Jiří Znaková galerie na hradě Písku z roku 1479 /pramen k dějinám poč.vlády 1981 Hlaváček
Sádlo Václav Právní postavení poddanského města Broumova ve světle městské knihy v 1. 1981 Nový
Klímová-Šmilauerová Helena Městské knihy a správa královského horního města Jílového v 17. století 1981 Nový
Míšková Alena Zavedení humanistického písma do jazykově českých písemností 1981 Kašpar
Eliášková Jindra Matrika Horní Blatné z let 1541 - 1563 jako historický pramen 1981 Hledíková
Kukánová Zlatuše Knihy svěcenců pražského arcibiskupství v první polovině 17. století 1981 Nový
Martínek Zdeněk Produkční tabely z let 1752 - 53 1981 Nový
Biman Stanislav Vznik tzv. německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu 1968
Šroubková Eva Epigrafika Nového Města pražského do roku 1650 1980 Hlaváček
Lukas Jiří Vývoj středověkého osídlení na Slánsku, Litoměřicku a Mělnicku od 10.stol 1980
Biman Stanislav Nacistická bezpečnostní služba v Protektorátě Čechy a Morava 1972
Edererová Radmila Zpracovávání osobních fondů a jejich vnitřní skartace 1981 Vébr
Havlovič Pavel Diplomatický rozbor nejstarší matriky plánské z let 1644 - 1708 1981 Kašpar
Kunštát Miroslav Staré letopisy české - materiál a zmínky diplomatické povahy 1981 Hlaváček
Balík Stanislav Správní vývoj severoitalských komun od počátku 16. století 1981
Mařík Antonín Rozsah církevní správy v době Jiřího z Poděbrad 1981 Hledíková
Tošnerová Marie Podkomoří a města ve 14. století /1337 - 1419/ 1981
Brichová Jaroslava Kancelář Starého Města pražského za Lucemburků, Jana a Karla IV.od 20.let 1977 Hlaváček
Rechcíglová Hana Erbovníci a jejich přijímání do rytířského stavu před vydáním OZZ 1978 Nový
Jurok Jiří Neznámý rukopis doby poděbradské.Studie k problematice politického zápasu 1980
Bělohlávková Jana Nejstarší plzeňská městská kniha soudní z let 1407 - 1411/Rozbor pramene/ 1982 Hlaváček
Boháč Pavel Vyšehradský kopiář bílý /Diplomatický rozbor/ 1982 Hledíková
Brázdová Eva Dvůr Rudolfa II. 1982 Nový
Dejmek Jiří Rakouské ministerstvo veřejných prací 1908 - 1918 1982 Bakovský
Kaňák Bohdan Soudce chebský /Historický rámec,diplomatický a správní rozbor/ 1982 Nový
Linhartová Lenka Historická geografie obce Přední Kopanina 1923
Jabůrková Ilona Vznik centrální správy lobkovických panství v 17.století/Studie k dějinám 1982
Rameš Václav Listiny, listy a kancelář Ladislava Pohrobka /1452 - 1457/ 1982 Nový
Barešová Jana České zemské sněmy a stavovská účast na nich v letech 1575-1605 1983 Nový
Rexa Daniel Osídlenie západného Slovenska v období ranného feudalizmu 1983 Nový
Benešová Emilie Poměr KSČ k otázkám samosprávy ve 2.polovině 30.let 1983
Tarantová Marie Diplomatika úředních písemností obecných škol 1867-1948
Vaněčková Jana Petice nevolníků v Čechách roku 1680 /Diplomatický rozbor a edice/ 1983 Kašpar
Bouček Petr K některým základním problémům české faleristiky 1983
Švecová Milena Zemský soud v Čechách do roku 1749. Příspěvek k dějinám šlechty v 1.pol. 1983 Nový
Fialová Eva Formulářová sbírka neznámé provenience z třeboňského rukopisu sign. C 5 1983 Hledíková
Kuděla Jiří Raabův robotně aboliční systém na panství města Plzně
Zápotocká Kristýna Správní aspekty odsunu Němců a zemědělského osídlování pohraničí českých
Smékalová Romana Vznik a vývoj organizované tělovýchovy v českých zemích ve 2.pol.19.stol. 1983
Machotková Jana Správa a organizace Vítkovických železáren v období 1918 -1945 1983 Kuklík
Hráchová Hana Nejstarší městská kniha kouřimská 1404 - 1592 /1710/ /Rozbor pramene/ 1983 Hledíková
Zamrzlová Jitka Vztah mezi okupační a tzv. autonomní správou v r. 1939 1983 Kuklík
Nedjalková Jana Nejvyšší správní soud 1918 - 1938 /Studie z novověkých dějin správy se 1983 Kuklík
Macháčková Veronika Církevní správa v době jagellonské /na základě administrátorských akt/ 1983 Hledíková
Buchvaldková Jana Župní zákon z r. 1922 1984 Vebr
Volková Kateřina Matriky evangelických farností Krabčice a Libkovice v období 1785-1850 1984 Hledíková
Šimonek Jan Okresní zastupitelstvo v Mladé Boleslavi /1865 - 1928/ 1984 Kuklík
Fejlková Alena Správní vývoj resortu energetiky v Československu v letech 1945-1969 1984 Kuklík
Vomastková Kateřina Zemský památkový úřad v Čechách v letech 1912-1918 /Studie k využívání 1984
Zavřelová Marta Epigrafické památky v interiéru táborské radnice 1984
Kostkanová Anna Vývoj a působení Československého svazu žen a jeho předchůdců na Mostecku 1984
Svatá Oldřiška Vývoj landfrídů v Čechách 1984 Nový
Kobzová Jana Glejty Oldřicha z Rožmberka z let 1437 - 1450 1984 Nový
Kaďorek Rudolf Ministerstvo veřejných prací v letech 1918-1938 (Studie z dějin správy a 1984
Šárová Jarmila Nejstarší kniha města Březnice 1454 - 1630 /Rozbor pramene/ 1984 Hlaváček
Fejtová Olga Studie k hospodářské, sociální a kulturní struktuře města Loun v době 1984 Nový
Olejník Jan Archiv města Bavorova 1361 - 1945 (1946) 1984 Bakovský
Marešová Milena Krajští popravci v předhusitských Čechách 1984 Nový
Černá Milena Vztah mezi protektorátní a okupační správou v období let 1939 - 1941 1984 Kuklík
Jelínek Tomáš Tvorba cen viktuálií a pražských městech v 16. - 18. století 1984 Hlaváček
Vaníček Vratislav Politický a majetkový vzestup rodu Vítkovců v letech 1169 - 1269 1979
Škoda Jan Vývoj tržní sítě v Čechách do roku 1526 1985
Dudáček Karel Vznik a vývoj rožmberské knihovny od jejího počátku až do poloviny 17.st. 1985
Hamplová Radana Osídlení Frýdlantska a Ponisí od počátku českého státu do husitství 1985
Polišenský Ondřej Správa poddanského města Valtic v 17.-18.století 1980 Kašpar
Roháček Jiří Nápisy na nástěnných malbách do poloviny 14.století v Čechách a na Moravě 1985 Hlaváček
Končelová Zdeňka Aktový materiál a jeho využití v historické statistice, hist.geografii 1985 Nový
Peisertová-Blažková Hana Vytváření národních výborů jako orgánů lidové moci v Čechách 1939-1945 1982 Bakovský
Holečková Zuzana Hrdelní soudnictví poddanského města Chocně v době pobělohorské 1982 Kočí
Štěpán Václav Dějiny dominikánského kláštera sv. Štěpána v Opavě 1975
Krulišová Hana Klasifikace písemností odborových organizací 1918-1929 /Ústřední spolek 1986
Jandová Kateřina Správní vývoj pěveckých spolků Tyl a Hlahol v kontextu vývoje města Kutná 1986 Šouša
Jedličková Marcela Studie k měšťanské sfragistice v Novém a Starém Městě pražském v době 1986 Hlaváček
Handl Zbyněk Příspěvek ke správnímu vývoji čs. kinematografie v letech 1918 - 1929 1986 Vondráček
Hrnčířová Květa Vývoj osídlení západního regionu Prahy od 9. do počátku 15. století 1986 Nový
Vosyka Stanislav K problému archivní hodnoty písemností MNV do roku 1960 (s využitím fondů 1985 Vebr
Lochová Jitka Hospodářství a správa na velkostatku Poděbrady ve 2.polovině 17.století 1983 Nový
Svobodová Milada Sociální, národnostní a majetková struktura duchovenstva pražské arciedéz 1986 Nový
Ryantová Marie Pozůstalostní spisy duchovních z let 1714 až 1730 a jejich počítačové 1986 Nový
Pařez Jan Louny a jejich správa a diplomatika v době husitské 1987 Hlaváček
Macek Ladislav Husitství na Havlíčkobrodsku 1987 Hledíková
Plimková Jaroslava Archivní škola a její místo a význam v českém archivnictví a historiograf 1987 Hlaváček
Firlová Ivana Vznik a vývoj nemocnice v Praze Na Františku v souvislosti s rozvojem 1987
Šimicová Eva Manská kniha křivoklátská z let 1454 - 1566 1987 Hledíková
Trachtová Jolande Městská kniha trhová 1540-1578 a vedení knih v městské kanceláři města 1987 Hledíková
Šáškyová Marianna Osídlenie západného a severného Slovenska vo svetle nálezov mincí 10.-13. 1987 Nový
Mayerová Renata Rejstříky berně a královského úroku města Rakovníka 1436 - 1449 1987 Nový
Hradilová Marta Městské knihy z Lipníka nad Bečvou založené roku 1482, 1488 a 1513 1987 Nový
Bouzková Barbora Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1796 - 1835 1987
Adamcová Helena Hrnčířské cechy jižních Čech 1987 Hledíková
Korbelářová Irena Kniha rychtářského práva Moravské Ostravy z let 1692 - 1787 1986 Nový
Smetanová Marie K vývoji okresní samosprávy na Benešovsku 1986 Šouša
Paďourek Jan Geneze, vývoj a působení zemského zastupitelstva v Praze v l.1929-1935 1988 Šouša
Pašková Lenka Plzeňské knihy kšaftů konce 15. a v 16.století a jejich možnosti využití 1988 Nový
Sosnovec Pavel Vztah panovnické moci a měst v době Jana Lucemburského 1987
Skipalová Alena Knihy příjmů a vydání z berně 1615 - 1617 1988 Nový
Hrochová Jindřiška Městská správa městečka Mirovic ve 2.polovině 18.století na základě 1988
Boldan Kamil Prolegomena k dochování sbírek exempel ve středověkých rukopisech z 1988 Hlaváček
Přenosil Jiří K vývoji správy v "Protektorátu Čechy a Morava" v letech 1939 - 1942 1985 Kuklík
Lutovská Pavla Rozbor pozůstalostních akt duchovenstva z let 1710-1713, uložených v 1988 Nový
Kvapilová Zuzana Vývoj a působnost okresního úřadu Zábřeh v letech 1918 - 1938 1988 Vebr
Janstová Lenka Písemnosti hospodářské správy kolejí Karlovy univerzity na přelomu 16. a 1988 Nový
Kubalíková Naděžda Jazyková praxe v městských knihách kanceláře Starého Města pražského v l. 1988 Hlaváček
Kropáčková Věra Městské rady na Starém Městě pražském v letech 1650 - 1715 1988 Nový
Špačková Milada Život a dílo archiváře a historika Jaroslava Prokeše /do roku 1939/ 1988 Šouša
Jílková Jarmila Pražští zemští přísežní mlynáři a jejich pamětní kniha z let 1593 - 1628 1988 Hlaváček
Karásková Helena Formování četnictva jako součásti politické správy ČSR 1918 - 1929 1988 Vebr
Pešťák Michael Historické ruční palné zbraně 1989 Bakovský
Kulikova Jana K vývoji společensko-historických idejí v Rusku /30-40 léta XIX st. 1989
Sochnová Štěpánka Paumistrovský úřad v Plzni 1550 -1620 1989 Hledíková
Fiala Michal Nobilitace staroměstských měšťanů v l.1526-1618 ve světle salbuchů 1989 Nový
Kreuz Petr Hrdelní soudnictví města Nymburka v době předbělohorské 1989 Hledíková
Havel Jiří Vývoj držby a struktury feudálního majetku v Čechách v letech 1767-1820 1989 Nový
Rückerová Kristina Správa pardubického panství v době předbělohorské-správa nad poddanými 1989 Hledíková
Jandová Marta Příspěvky k dějinám knihovny pražské metropolitní kapituly v době předhus 1989 Hlaváček
Hlinomaz Milan Vývoj československé státní symboliky v letech 1918 až 1945 /1960/ 1991 Nový
Radoměrský  Daniel Deutsche Münzen in frühmittelalterlichen Funden Böhmens und Mährens 1991 Nový
Pátková Hana Pražské malířské sdružení ve XIV. a XV.století a jeho nejstarší dochovaná 1991 Nový
Sekyrka Tomáš Inventáře kostelních pokladů v předhusitské Praze 1991 Nový
Dostál Miloš Zemská banka království českého 1889 - 1900 1989 Šouša
Elyjiw Ivan Staroměstský formulář doby husitské signatury VIII G 13 z knihovny NM 1991 Hlaváček
Halata Martin Manuál pražského staroměstského cechu sv.Lukáše z let 1600 - 1656 1991 Nový
Vichra Jan Poznamenání alumnů pražského arcibiskupského semináře z let 1636 - 1746 1991 Hledíková
Lašťovka Marek Křivoklátská léna v době předhusitské 1991 Nový
Doležal Daniel Trutnovská manská soustava a její kniha z let 1480 - 1539 1991 Nový
Šustek Vojtěch Státní rada v Londýně v letech 1940 a 1941 1991 Šouša
Vacířová Marcela Činnost Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1885 - 1918 1992 Šouša
Suk Jiří Vznik a počátky Gollovy školy /Vědecký růst žáků a jejich vztah k PVH/ 1992 Hlaváček
Křečková Jitka Pečeti arcibiskupů a biskupů ve fondu Archiv České koruny v období vlády 1992 Hlaváček
Nohovcová Ladislava Spolek dělníků ve Škodových závodech v Plzni /1909 - 1918/ 1992
Dobeš Jan Československá akademie zemědělská v letech 1924 - 1938 1993 Šouša
Kašpar Jan Vztahy vrchnosti, měšťanstva a městského kléru v České Lípě do roku 1426 1993 Hledíková
Nosková Alena Český jazyk v úředním jednání soudní a politické správy v l. 1848 - 1870 1980
Slámová Petra Vývoj popisního úřadu a popisního referátu Magistrátu hl.města Prahy 1993 Šisler
Jílková Stanislava Postavení nižšího katolického duchovenstva pražské arcidiecéze a činnost 1993 Nový
Adámek Jan Vznik a rozvoj beneficií farní správy v Českých Budějovicích do r.1420 1994 Hledíková
Kubín Petr Blahoslavený Hroznata (Rozbor pramenů) 1994 Hledíková
Ryba Jan Mansionáři v pražském kostele 1994 Nový
Třikač Josef Staroměstská kniha soudní z let 1351-1367 1994 Nový
Semerádová Veronika Visitační písemnosti Čech 17. století. Farní kostely a farní klérus 1994 Hledíková
Coufal Václav      zamítnuto Pomocné vědy historické na stránkách "Časopisu katolického duchovenstva" 1994 Hledíková
Baletka Tomáš Dvůr a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411) 1994 Hlaváček
Švigárová Magdaléna Bohemika v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 1994 Šouša
Hrdina Jan Katalog odpustkových listin duchovenských institucí pražské a olomoucké 1994 Hledíková
Macek František Úloha a místo Vojenského správního archivu v průběhu vývoje čs.vojenského 1995 Nový
Kupka Vladimír Plány a mapy fortifikací ze 16. až 18.stol.,ležících na území České 1995 Nový
Krčilová Irena Majetkové zajištění beneficií na Pelhřimovsku v 17.a na počátku 18.stol. 1995 Hojda
Pytlíček Martin Česká akademie věd a umění v letech 1939-1945 1995 Šisler
Bastl Ondřej Rušení klášterů za císaře Josefa II. ve světle soudobých pramenů a na 1995 Nový
Buchtele Pavel Vojenská kancelář prezidenta republiky a hradní stráž v letech 1918-1945 1995 Šisler
Kopička Petr Obligace, kvitance a jiné písemnosti v úvěrech mezi Polyxenou z Lobkovic 1995 Nový
Martínková Petra Nejstarší městská kniha kasejovická z let 1417-1562;rozbor pramene 1995 Nový
Vild Miroslav Organizace výstavby a správy lehkého opevnění v letech 1937-38 v bývalém 1995 Šisler
Burian David Vznik, vývoj a organizace SNB 1945-1948 v českých zemích 1996 Šisler
Lojka Václav Státní rada v Londýně v letech 1941-1942 1996 Šisler
Pořízka Aleš Rota a země České koruny 1342-1378 1996 Hledíková
Tomková Soňa Nejstarší dochované diáře jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě 1996 Hojda
Nachtmannová Alena Oděv a odívání v české společnosti na přelomu 16. a 17. století 1996 Hojda
Brádlerová Daniela Banka československých legií v letech 1920 - 1925 1996 Šouša
Horáková Jiřina Písemná pozůstalost Františka Douchy (1810 - 1884) 1996 Nový
Brátková Zlata Knihy svědomí Malé Strany a Starého Města pražského z konce 16. století 1996 Hojda
Moravová Běla Městští písaři v Hradci Králové v letech 1580 - 1620 1996 Nový
Smola Oldřich Tištěné úřední kalendáře Archivu hlavního města Prahy (1595 - 1784) 1996 Nový
Doležalová Eva Konvikt svatého Bartoloměje a seminář sv. Václava v Praze 1996 Hojda
Pešta Jiří Johanité ve Slezsku a Kladsku na sklonku 16. století 1997 doc.Bláhová
Franc Martin Knihy posazení viktuální komise z let 1701-1729 1997 dr.Hojda
Jakl Tomáš Fotografie jako historický pramen na příkladu vojenských operací ve 1997 Šouša
Smyčková Jana Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur 1997 Hojda
Rataj Tomáš Odraz tureckého nebezpečí v české literatuře raného novověku 1997 Hledíková
Brokešová Daniela Formulářová sbírka druhé poloviny 14.století z rukopisu oseckého kláštera 1997 Hledíková
Hrochová Martina Studentské nadace (1583-1883) 1997 Šouša
Mach Karel Městská kancelář a městská správa v Mělníku v l.1572-1575 1997 Nový,Hojda
Rak Petr Knihy trhů a testamentů města Kadaně z let 1465-1603 1997 Nový,Hojda
Fůrová Miroslava Nejstarší matriky kostela sv.Tomáše na Malé Straně 1997 Hojda
Hrdlička Jakub Dvůr Petra Voka z Rožmberka na Třeboni v letech 1602 - 1611 1989 Nový
Ďurčanský Marek Nymburská registra z let 1629 - 1634 1998 Hojda
Kolek Roman Kolínské testamenty a pozůstalostní inventáře z let 1542 - 1687 1998 Hojda
Kubín Petr Blahoslavený Hroznata 1998 Hledíková
Kalátová Marie Pozemková reforma na majetku schwarzenberské sekundgenitury v letech 1918 - 1938 1998 Šouša
Hrachová Hana Trestněprávní agenda v Rokycanech na konci 16.stol.(1575-1600) 1999 Hojda
Prudková Lenka Reflexe židovství v české tištěné literatuře předbělohorského období (1500 - 1620) 1999 Hojda
Šormová Lenka nebylo přijato Kniha kšaftů královského věnného  města Dvora Králové nad Labem z let 1571 - 1719 1999
Kahuda Jan Panovnické konfirmace privilegií vybraných českých klášterů v 18.stol. 1999 Hlaváček
Kovář Daniel Pomníky v Českých Budějovicích 1999 Ebelová
Vaňáč Martin Katolická teologická fakulta UK v letech 1891 - 1939 1999 Hledíková
Wolf Jiří P.Vincent a S.Guilelmo a česká barokní genealogie 1999 Hojda
Koblasa Pavel Pozemková reforma na velkostatku Jindřichův Hradec 1999 Ebelová
Smíšková Jana Špitály raného novověku na Litoměřicku a v Drážďanech 2000 Ebelová
Dragoun Michal Česká středověká kalendária 2000 Bláhová
Kobližka Petr Lounská městská škola v době předbělohorské 2000 Hojda
Bok Václav Hospodářský vývoj kláštera chotěšovského do roku 1421 1961
Šmerha Vít Nejstarší dochovaný půhonný kvatern desek zemských českých 2001 Hlaváček
Woitsch Jiří Zapomenutá potaš 2001 Ebelová
Kulíková Martina Cesty bratří ze Šternberka a jejich cestovní deníky 2001 Hojda
Bezděková Veronika Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. Stol. 2001 Bobková
Hrubá Michaela "Nedávej statku žádnému,dokud duše v těle…" 2001 Hojda
Fryaufová  Kateřina Kulturní spolky na Hořovicku a Berounsku v 19. stol. 2002 Šouša
Kopečková Jana Francouzský požár Prahy a jeho okolnosti : 21. červen 1689 2002 Hojda
Doležal Daniel Správa poddanských měst v Čechách po Bílé hoře na příkladu města Rožmitálu p.Tř. 2001 Nový
Vobrátilková Hana Knihy sporného soudnictví Starého Města pražského před r. 1620 2002 Hojda
Šimánková Dagmar Vývoz sklářského zboží obchodní kompanií Janka z Nového Boru 2002 Ebelová
Gajdošík Petr Českolipské purkmistrovské rejstříky 1576 - 1617 2002 Ebelová
Šámal Martin Zbraslav 1918 - 1938 2002
Baletka Tomáš Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza /1497 - 1540/, jeho kancelář a správa 2002
Pařez Jan Diplomatika a správa premonstrátské kanonie na Strahově v 16.stol. /1510 - 1586/ 2002
Kunert Jakub Řeznicko-uzenářská banka v Praze, její organizace a činnost (1921-1931) 2002 Šouša
Plecháček Ivo Apelační soud v Čechách do roku 1644 1955
Kupšovská (provd.) Milerová Helena Žatecké městské listiny a listy z doby předhusitské 1966
Boháč Zdeněk Dějiny osídlení středního Povltaví do počátku 15.století 1969
Železný František Zemský národní výbor v Praze v letech 1945-1948 1978
Hausenblasová Jaroslava Josefský katastr v Čechách 1981 Nový