Hledíková Zdeňka Soudní akta generálních vikářů pražského arcibiskupa (D) 1967
Barborová Eva Právní postavení markrabství moravského v rámci českého království v době předhusitské (1182 - 1411) (D) 1967 Fiala
Salabová - Kučerová Marie Příspěvek k dějinám cechů do roku 1419 (D) 1967
Herold Vilém O nejstarší městské knize lounské 1967 Vojtíšek
Bláhová Marie Stará Morava ve světle současných vyprávěcích pramenů 1968 Fiala
Šisler Stanislav Vývoj a organizace veřejné správy v českých zemích v letech 1939 - 1945 (D) 1968
Polák Stanislav Příspěvek ke studiu trhových knih 1967
Skřivánek Milan Léna koruny české v říši, Lužici a Slezsku /Od konce IV.stol.do r.1615/ (D) 1968
Skýbová Anna Univerzitní teze v 16. století (D) 1968
Sýkora Vojtěch Národnostní a sociální poměry na Mostecku a volby v roce 1907 (D) 1968
Kučera Karel Kapitoly z dějin Karlovy univerzity 1969
Truc Miroslav Studie k dějinám University Karlovy v 16. a 17. století 1969
Baletka Ladislav Diplomatika města Olomouce. Příspěvky k dějinám města Olomouce do r.1424 (D) 1969
Dědková, Ludmila Studie k městské správě a samosprávě v Litomyšli po Bílé Hoře 1969
Šmilauerová - Blažková Eva Heřmanův Městec a jeho nejstarší městská kniha (D) 1969
Smetana Jan Vyprávěcí prameny dějepisné vzniklé v Litoměřickém kraji do r. 1835 1970
Grabowski - Stejskalová Marie Soběslavovo privilegium pro pražské Němce /Pokus o výklad v souvislosti (D) 1970
Pánek Jaroslav Pojetí českých dějin a česko-polských vztahů ve středověkých polských kronikách a análech 1971
Dvořák Miloš Městská správa v Českém Brodě a její kancelář do roku 1623 1972
Svobodová-Ladová Miluše Město Hradčany /Studie o jeho histor.vývoji,správě a soudu do r.1784/ 1972
Schallerová Květoslava Soupis soudobé publicistiky ke vzniku ČSR v r. 1918 1972
Hradecká  Vladimíra Konfirmace privilegia knížete Soběslava II. pro pražské Němce 1972
Kopičková Božena Vznik vrchního horního úřadu v Příbrami a jeho počátky 1973
Kalina Tomáš Dějiny osídlení Prahy a okolí od 10. století do roku 1348 1973
Kapavíková Marie Kutnohorské radní knihy z let 1462 - 1527 1974
Smrčková Věra Konsistoř podobojí na přelomu 16. a 17.století a její písemnosti 1974
Smíšková Helena Správa děčínského panství za Františka Antonína Thun-Hohensteina (1808-1884) 1974
Starý Václav Nejstarší městská kniha prachatická z roku 1373, počátky Prachatic a jejich další vývoj do roku 1420 1974
Žemlička Josef Dějiny osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století 1974