Diplomové práce obhájené na katedře PVHAS

 

Rok / jméno autora Název Signatura
2006    
Bílková Eva Mapy Prahy v raném novověku: katalog pražských map do roku 1800 Diss 610
Šimánková Dagmar Cech zušlechťovatelů skla v Polevsku a Falknově:vznik,vývoj a činnost Diss 611
Wimmerová Sylva Správa města Českého Krumlova v letech 1601 - 1622 Diss 612
Mareš Pavel Albrecht Pětipeský z Chyša z Egrberku: edice korespondence Diss 614
Tibitanzlová Radka Kateřina ze Žerotína - rozená z Valdštejna na Třebíči a Červené Lhotě (1568 -1637) - edice korespondence Diss 616
Zilynská Kateřina Historické motivy v českém barokním kazatelství Diss 617
Petrusová Lucie Židovské hřbitovy Hoješín-Přestavlky-Zájezdec : (historie a současnost tří ohrožených židovských památek na Chrudimsku) Diss 618
Budský Dominik Kanovníci Metropolitní kapituly pražské 1378 - 1380 Diss 622
2005
Boublík Jan Měnové poměry doby poděbradské Diss 597
Prokopová Irena Markéta Babenberská Diss 598
Kocánová Barbora Středověká meteorologie v Čechách: přehled písemných pramenů Diss 600
Swierczeková Lucie Hynek, August a Vlastislav Zátkové: samospráva, politický, kulturní a všední život v Českých Budějovicích Diss 601
Edl Jan Okresní správní komise : fenomén správy po roce 1945 - na příkladu Okresní správní komise v Tachově Diss 602
Maříková Martina Registrum acceptorum et divisionum capituli metropolitani Pragensis 1396 - 1418 Diss 603
Novotná Hana Spolky Vlašimska ve druhé pol.19.stol. a jejich vliv na rozvoj regionu Diss 604
Ševčenková Petra K mimosoudní perzekuci za neoabsolutismu v Čechách (Institut policejního dohledu a evidence tzv. politicky kompromitovaných osob v padesátých a šedesátých letech devatenáctého století) Diss 605
Špůrová Markéta Hranice Čech v přemyslovském období (10. - počátek 14. století) Diss 606
Wasková Marie Liber memorabilium Starého Města pražského z let 1631-1648 (1656) : příspěvek k praxi kanceláře Starého Města pražského v 17. století Diss 607
Zouhar Jakub Deutschsprachige Versannalen aus dem 14. Jahrhundert : am Rande der deutschen Reimübertragung der Dalimilchronik Diss 608
2004
Jakl, Michal Vysoké nad Jizerou do počátku 17. století (nepřijato) Diss 583
Hálek Jan Prameny k dějinám Německého spolku (1848-1866) ve šlechtických rodových a rodinných archivech na území České republiky Diss 586
Husáková Jana Čeští kavalíři ve Francii a jejich francouzská reflexe : Adam František ze Šternberka, Heřman Jakub Černín, bratři Šternberkové Karel Ignác, Jan Norbert, Václav Vojtěch, Jindřich Hýzrle z Chodů Diss 587
Kučerová Klára Pohřební štíty ve Wunschwitzově genealogické sbírce Diss 593
Švadlenová Martina Kodikologická práce Miroslava Boháčka a Františka Čády od roku 1950 Diss 594
Sádlová Renáta Svatojiřský klášter ve světle jeho nekrologických přípisků : jeden z méně užívaných pramenů ke klášterním dějinám Diss 595
2003
Bišková Petra Městské rady na Malé Straně v letech 1547-1650 Diss 578
Marek, Jindřich Václav z Dráchova Diss 579
Mádlová Vlasta Česká akademie věd a umění v období první republiky Diss 580
Pažout Jaroslav Prameny k dějinám československého studentského hnutí v šedesátých letech dvacátého století Diss 581
2002
Kopečková Jana Francouzský požár Prahy a jeho okolnosti : 21. červen 1689 Diss 569
Vobrátilková Hana Knihy sporného soudnictví Starého Města pražského před r. 1620 Diss 571
Kunert Jakub Řeznicko-uzenářská banka v Praze : její organizace a činnost (1921-1931) Diss 577
2001
Šmerha, Vít Nejstarší dochovaný půhonný kvatern desek zemských českých Diss 563
Woitsch, Jiří Zapomenutá potaš : draslář a draslářství v 18. a 19. století Diss 564
Kulíková Martina Cesty bratří ze Šternberka a jejich cestovní deníky Diss 565
Bezděková Veronika Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století : (mikrosonda do dějin jednoho rytířského rodu) Diss 566
2000
Smíšková Jana Špitály raného novověku na Litoměřicku a v Drážďanech Diss 559
Dragoun Michal Česká středověká kalendária Diss 560
Kobližka Petr Lounská městská škola v době předbělohorské Diss 561
1999
Hrachová Hana Trestněprávní agenda v Rokycanech na konci 16. století : (1575-1600) Diss 551
Prudková Lenka Reflexe židovství v české tištěné literatuře předbělohorského období : (1500-1620) Diss 552
Šormová, Lenka Kniha kšaftů královského věnného města Dvora Králové nad Labem z let 1571-1719 (nebylo přijato) Diss 553
Kahuda, Jan Panovnické konfirmace privilegií vybraných českých klášterů v 18. století Diss 554
Kovář Daniel Pomníky v Českých Budějovicích Diss 555
Vaňáč Martin Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939 : příspěvek k dějinám vztahu mezi státem, církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století Diss 556
Wolf Jiří P. Vincent a S. Guilelmo a česká barokní genealogie : (studie z dějin pomocných věd historických) Diss 557
Koblasa Pavel Pozemková reforma na velkostatku Jindřichův Hradec Diss 558
1998
Ďurčanský Marek Nymburská registra z let 1629-1634 Diss 547
Kolek Roman Kolínské testamenty a pozůstalostní inventáře z let 1542-1687 : (příspěvek ke studiu dělnické praxe v českých raněnovověkých městech Diss 548
Kalátová Marie Pozemková reforma na majetku schwarzenberské sekundogenitury v letech 1918-1938 Diss 550
1997
Pešta, Jiří Johanité ve Slezsku a Kladsku na sklonku 16. století : rozbor a edice řádové vizitační zprávy z roku 1588 Diss 536
Franc Martin Knihy posazení viktuální komise z let 1701-1729 Diss 537
Jakl Tomáš Fotografie jako historický pramen na příkladu vojenských operací ve středních Čechách v květnu 1945 Diss 538
Smyčková Jana Pražské testamenty (1600-1620) jako pramen k dějinám rodinných struktur Diss 539
Rataj Tomáš Odraz tureckého nebezpečí v české literatuře raného novověku Diss 540
Brokešová Daniela Formulářová sbírka poloviny 14. století z rukopisu oseckého kláštera Diss 541
Hrochová Martina Studentské nadace 1583-1883 Diss 542
Mach Vladimír Městská kancelář a městská správa v Mělníku v letech 1572-1575 Diss 543
Rak Petr Knihy trhů a testamentů města Kadaně z let 1465-1603 : diplomatický rozbor a rozbor testamentární agendy Diss 544
Fůrová Miroslava Nejstarší matriky kostela sv. Tomáše na Malé Straně Diss 545