Mgr. Jan Dobeš

(1968)

jan.dobes@ ff.cuni.cz

CV

Gymnázium Vysoké Mýto 1982 - 1986, Filozofická fakulta UK Praha, obor historie - archivnictví 1987 - 1993, obor politologie 1990 - 1995 nedokončeno; Katholische Universität Eichstätt, SRN, 1993 - 1994 roční studijní pobyt; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994 - 1997 stipendista ústavu.
Zaměstnání: Okresní archiv Ústí nad Orlicí 1986 - 1987 archivář; Vojenský historický archiv Praha 1992 - 1993 archivář (zkrácený úvazek); Filozofická fakulta UK, Katedra pomocných věd historických a archivního studia od r. 1997 odborný asistent.

Odborné zaměření

České a středoevropské dějiny 20. století, zvláště dějiny správy, dějiny politického myšlení, dějiny idejí

 

Publikační činnost

Monografie

Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, kapitoly: Poválečná léta a období komunistické diktatury, Státní správa po roce 1989, Praha 2005, s. 419-496, ISBN 80-7106-709-1

 

Studie a články:

1996

Politické elity v Prozatímním, popř. Ústavodárném národním shromáždění; in: Čelko, V., Goněc, V. (edd.): Česko-slovenská historická ročenka 1996, Brno 1996, s. 115-119 ISBN 80-210-1474-1

1999

Skutečné a domnělé problémy české historiografie, Dějiny a současnost 21., 1999, 6., s.2-4, ISSN 0418-5129 (s P. Zemanem)

Zemědělské otázky v Prozatímním a Ústavodárném národním shromáždění; in: Rašticová, B. (ed.): Zemědělství na rozcestí 1945-1948, Studie Slováckého muzea 1998, č. 3, Uherské Hradiště 1999, s. 103-109, ISBN 80-86185-03-6

Retribuční dekrety - právní norma nebo bojový prostředek?; in: Ebelová, I., Hlaváček, I. (edd.): Sborník k 70. narozeninám doc. dr. Jaroslava Kašpara, CSc., Acta Universitatis Carolinae Phil. et Hist. 51, Z pomocných věd historických 14, Praha 1999, s. 23-45, ISBN 80-7184-861-1

(autor doslovu) Ernst Nolte a studium dějin fašismu, in: Fašismus ve své epoše, Praha 1999, s. 664-686, ISBN 80-7203-107-4

(autor překladu) Ernst Nolte, Fašismus ve své epoše, Praha 1999, 695 s., (Nolte, Ernst The fascismus in its Epoch), ISBN 80-7203-107-4

2000

Současnost a perspektivy studia archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; in: Psíková, J. (ed.): Archivy a zítřek, Jindřichův Hradec 2000, s. 71-79, ISBN 80-238-5827-0  (s I. Ebelovou)

Příspěvek přednesený na Historickém diskusním fóru; in: Kocian, J. (ed.): Historické diskusní fórum konané na Národní třídě v budově AV ČR dne 25.11.1999. Sborník příspěvků., Praha 2000, s. 55-57, ISBN 0862-8513

J. L. Hromádka und die Rolle des Slawentums in der tschechischen Öffentlichkeit nach dem 2. Weltkrieg; in: Von Herder bis Huntington oder: Das widergespiegelte Europa. Ost und West in kulturhistorischen Vorstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Oldenburg 2000, s. 89-95 ISBN nemá

Agrární strana a úvahy o změně politického systému ve 30. letech; in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Studie Slováckého muzea 5/2000, Uherské Hradiště 2000, s. 173-180, ISBN 80-86185-11-7

2001

Agrární politikové ve stranách Národní fronty; in: Šouša, J., Miller, D. E., Hrabik Samal, M. (edd.): K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 143-153,  ISBN 80-246-0179-6 

Nejenom Vídeň na přelomu století nejenom století, Souvislosti 12/1, 2001, s. 244-252, ISSN 0862-6928

Demokracie a církev: od nepřátelství ke spolupráci, Souvislosti 12/2, 2001, s.158-162.  ISSN 0862-6928

Všední ctnosti a nectnosti v mezních situacích, Souvislosti 11/3-4, 2001, s. 261-267, ISSN 0862-6928 

2002

Boj o Univerzitu a Václav Vojtíšek; in: Hrdina, J. (ed.): Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 469-485, ISBN 80-86197-26-3

Kniha o tom, co se nestalo, Souvislosti 2002, 13/2, s. 284-291, ISSN 0862-6928

Recept proti intelektuální závislosti, Souvislosti 2002, 12/49-50, s. 268-275, ISSN 0862-6298

Richard Wagner a Adolf Hitler: přímý duchovní následník nebo jen vzdálený příbuzný?, Souvislosti. 2002, 13/1, s. 268-274, ISSN 0862-6928

2003

Stoletá historie nymburského gymnázia, Dějiny a současnost. 2003, roč. 24, č. 6, s. 62-62, ISSN 0418-5129

Stále naléhavé svědectví, Souvislosti : revue pro křesťanství. 2003, roč. XIII, č. 3-4 (53-54), s. 305-310, ISSN 0862-6928

Normalizační historiografie o období 1945-1948, in: Kostlán, A. (ed.): Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Praha 2003, s. ???,  ISBN 80-7285-020-2

2004

Československá akademie zemědělská v letech 1924-1938 a její přínos pro zemědělské výzkumnictví; in: Rašticová, B.(ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století, Knihovna Slováckého muzea, Uherské Hradiště 2004, s. 289-295, ISBN 80-86185-38-9

Příliš jednoduchá diagnóza, Souvislosti. 2004, roč. 15, č. 2, s. 240-245, ISSN 0862-6928

Konec nebo začátek evropské éry, Souvislosti. 2004, roč. 15, č. 1, s. 193-195, ISSN 0862-6928

2005

Socialismus v politické teorii a praxi let 1945-1948; in: Kokošková, Z., Kocian, J., Kokoška, S. (ed.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, Praha 2005, s. 276-287, ISBN 80-86712-32-X

2006

J. L. Hromádka - hlas pravého nebo falešného proroka; in: Marek, P., Hanuš, J. (edd.): Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno 2006, s. 462-474, ISBN 80-7325-097-7

Národní obrození znovu živé: vztah české poválečné společnosti k hodnotám a tradici národního obrození; in: Horký, M., Horký, R. (edd.): Božena Němcová. Život - dílo - doba, Česká Skalice 2006, s. 21-34