PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

(1961)

ivana.ebelova@ centrum.cz

 

CV

Gymnázium J. Jirsíka České Budějovice 1976-1980, FVL UK Praha 1980-1982, 1982-1983 Státní ústřední archiv Praha, FF UK Praha (archivnictví - pomocné vědy historické) 1983 - 1987, Archivní správa 1987-1988, interní aspirantura FF UK (archivnictví - pomocné vědy historické) 1988-1993, postgraduální studium FF UK (dějiny umění - umělecké dílo minulosti) 1989-1993, odborná asistentka FF UK (archivnictví - pomocné vědy historické) 1993-dosud

Odborné zaměření

České dějiny raného novověku (zvláště dějiny stavebních řemesel), novověká paleografie
Členství v oborových radách a odborných komisích
Komise pro přípravu edičních pravidel pro vydávání raně novověkých textů

Granty

Technologické recepty českých alchymistů 16. století ("Alchymie česká" Bavora Rodovského z Hustiřan, rkp. KNM , sign. I G 12) - Grantová agentura UK (1994-1996).

Klíč k novověké paleografii (publikace připravena k odevzdání do tisku pro nakl. ISV) - Grantová agentura UK (1998-1999)

Spolupráce na programovém projektu ministerstva kultury ČR č. PK 99P04 PP041 řešitelka ing. arch. Milena Hauserová, spoluřešitelé Ivana (jihlavští soukeníci) a Martin Ebelovi) - Výzkum renesančních domů s dvoranami v Jihlavě (1999-2000).

Publikační činnost

Knižní publikace

Zápisná kniha pražských stavitelů 1639 - 1903. Edice. Fontes Historiae Artium IV, Praha 1996, 93 s.

Paleografická čítanka (spolu s Zdeňkou Hledíkovou a Jaroslavem Kašparem), Praha 2000, 244 s. ISBN 80-246-0049-8 (2. vydání)

AUC - philosophica et historica 1/1996. Z pomocných věd historických 14: Sborník k 70. narozeninám doc. Jaroslava Kašpara, UK Praha 1999 (uspořádala s I. Hlaváčkem).

Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka [monografie].(Prague's and Provincial building crafts in the period of renaissance and baroque) .  1. vyd.  Praha: Scriptorium; 2001,  193 s.  ISBN 80-86197-33-6
Ledečské dominanty. Hrad. Ledeč nad Sázavou 2002, 121 s.  ISBN 80-238-8491-3 (s M. Ebelem a L. Svobodou)
Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. přípravy vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie, Praha  2002, 117 s.  ISBN 80-86466-00-0 (člena autorského kolektivu pod vedením I. Šťovíčka)
Klíč k novověké paleografii, Praha 2004, ISV nakladatelství;  174 s.  ISBN 80-86642-30-5
Libri civitatum - Rejstřík stavby děkanského kostela v Mostě 1517-1519, Ústí nad Labem 2004, s. 30-44.  ISBN 80-7044-621-8 (s H. Hasilovou a M. Myšičkou)
Libri civitatum - Nejstarší městská kniha České Lípy 1461-1722, Ústí nad Labem 2004, s. 45-78.  ISBN 80-7044-620-X (s H. Hasilovou, J. Panáčkem a P. Gajdošíkem)
Libri civitatis -  I. Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722, Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-620-X (s H. Hasilovou, J. Panáčkem a P. Gajdošíkem)
(redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I-V, Praha 2003-2005
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 VI/1- Praha 1792; Praha 1794, Praha 2006 ISBN 80-86712-34-6
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 VI/2- generální rejstříky, Praha 2006, ISBN 80-86712-35-4

Studie a články

1987

Příspěvek k léčení moru v pozdně středověkých Čechách (na základě spisů Albíka z Uničova), Historická demografie 11, 1987, s. 21-50 (s P. Lutovskou a A. Skipalovou)

Příspěvek k problematice léčení moru v pozdně středověkých Čechách, Documenta Pragensia 7/1, Praha 1987, s. 174-190 (s P. Lutovskou a A. Skipalovou)

Příspěvek k problematice sociální struktury, hospitalizace a mortality nemocných v nemocnici Na Františku v letech 1631-1714, Documenta Pragensia 7/2, 1987, s. 356-384

1988

Výstava "500 let pražského tisku v dokumentech Archivu hlavního města Prahy", AČ 38/1, 1988, s. 38-39

1989

Výstava "Praha v prvním dvacetiletí obnovené státní samostatnost i 1918-1938", AČ 39/3, 1989, s. 174-175

Výstava "Pražská populace v archivních dokumentech 15.-20. století", AČ 39/4, 1989, s. 224-226

1990

Výstava "Zmizelá Praha ve fotografiích", AČ 40/2, 1990, s. 104-105

Výstava "České květnové povstání", AČ 40/3, 1990, s. 165-166

(výzkumná rešerše) Ledeč nad Sázavou-zámek (s Ladislavem Svobodou)

1991

8. diskusní zasedání Archivu hlavního města Prahy, AČ 41/1, 1991, s. 48-50

Dvě výstavy v Archivu hlavního města Prahy "Boj o křesla. Samospráva-obce-volby." "Pražské cechovní památky ze sbírek Archivu hlavního města Prahy", AČ 41/2, 1991, s. 106-107

Výstava "Zmizelá Praha ve fotografiích Archivu hlavního města Prahy", AČ 41/4, 1991, s. 226-227

1992

Mistrovské kusy stavebních řemeslníků v cechovních artikulích 16.-18. století; in: Historia docet. Sborník příspěvků k poctě šedesátých narozenin prof. dr. Ivana Hlaváčka, CSc., Historický ústav, Praha 1992, s. 59-72

Organizace a písemnosti cechů stavebních řemesel v době předbělohorské; in: AUC-philosophica et historica 1/1992 = Z pomocných věd historických 10. Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války, UK, Praha 1992, s. 71- 75

 9. diskusní zasedání Archivu hlavního města Prahy, AČ 42/1, 1992, s. 36-38

 Výstava "Sedm století pražské heraldiky", AČ 42/1, 1992, s. 44-45

"Obecní dům-dějiny a umělecká výzdoba". Výstava k 80. výročí prvního otevření, AČ 42/4, 1992, s. 237

Výstava "Pražské cechovní památky pěti století", AČ 42/4, 1992, s. 237-238

 10. diskusní zasedání Archivu hlavního města Prahy, AČ 43/2, 1993, s. 109-111

Mzdy stavebních řemesel ve světle cechovních pořádků; in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, FF UK, Praha 1992, s. 153-161

1993

Hradní areál v Ledči nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod (s Ladislavem Svobodou), Castellologica Bohemica 3, Praha 1993 s. 73-94

Alchymie česká Bavora Rodovského z Hustířan, Technologia artis 2, Praha 1993, s. 132 a n.

Několik poznámek ke kutnohorskému cechu stavebních řemesel; in: Sborník příspěvků ze symposia Kutná Hora v době baroka (14.-15. října 1993)

11. diskusní zasedání Archivu hlavního města Prahy, AČ 44/1, 1994, s. 43-45

1995

Provozní a bezpečnostní zajištění Prahy v době korunovace Leopolda II., Documenta Pragensia 12, Praha 1995, s. 165-168

Alchymie česká Bavora Rodovského z Hustiřan. (Obsahově kodikologický rozbor rukopisu KNM sg. I G 22); in: AUC-philosophica et historica 2/1995 = Z pomocných věd historických 12, UK, Praha 1995, s. 111-131

(překlad) Dějiny Německa, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, s. 198-440

Nález archiválií pod podlahou radniční síně v Hradci Králové, AČ 45/3, 1995, s. 178 (s Martinem Ebelem)

1996

Otázky a problémy novověké epigrafiky. Nápisy a jejich konzervace na příkladu zámku v Encovanech, pražské Novoměstské radnice a hřbitovního kostela ve Starých Prachaticích [I]; in: AUC-Philosophica et historica, Z pomocných věd historických1996, No.13., s. 119-131  ISSN 0567-8293 

Zápisná kniha pražských stavitelů 1639-1903.  (edice), Praha 1996, 102 s., ISBN 80-902279-1-0

13. vědecká konference Archivu hlavního města Prahy, AČ 46/1, 1996, s. 17-19

14. vědecké zasedání Archivu hlavního města Prahy, AČ 46/3, 1996, s. 224-227

1997

Otázky a problémy novověké epigrafiky; in: AUC-philosophica et historica 1/1996 = Z pomocných věd historických 13, UK, Praha 1996, s. 119-131

15. vědecké zasedání Archivu hl. města Prahy [VII], Archivní časopis  47, 1997, No.4., s. 243-245 ISSN  0004-0393

(výzkumná zpráva) Litoměřice-hradby (s Martinem Ebelem)

1998

Novoměstské cechy stavebních řemesel v 16. až 18. století, Documenta Pragensia 17, 1998, s. 185-190

(spoluautor překladu) Kronika křesťanství.  Edice kronik. Praha 1998,  462 s. (Uwe Birnstein, Chronik des Christentums) ISBN 80-86144-23-2//80-7176-837-5 (se Z. Hojdou, J. Karnátem a dalšími)

(výzkumná zpráva) Žatec-hradby (s Martinem Ebelem)

(výzkumná zpráva) Broumov-čp. 50, 51 (s Martinem Ebelem a Ladislavem Svobodou)

(výzkumná zpráva) Rokycany-městská zóna (s Martinem Ebelem)

1999

Finanční zajištění městských písařů na příkladech kanceláří v Lounech, Žatci a Domažlicích v 16. a počátku 17. století, AUC-philosophica et historica 1/1996. Z pomocných věd historických 14. UK Praha 1999, s. 47-52 (+ redakce)

Vzdělávání archivářů ve Spolkové republice Německo-50. výročí založení archivní školy a 70 let ústavu pomocných věd historických v Marburku, AČ 49/3, 1999, s.191-198

Životní jubileum Jaroslava Kašpara, AČ 49/2, 1999, s. 137-138, ISSN 0004-0393

(výzkumná zpráva) Býkov - hospodářský dvůr, 1999 (s J. Anderlerm a M. Ebelem)

(výzkumná zpráva) Domažlice - děkanský kostel Panny Marie, 1999 (s J. Anderlem a M. Ebelem)

(výzkumná zpráva) Kamenice nad Lipou - zámek, 1999 (s M. Ebelem a L. Svobodou)

(výzkumná zpráva) Ledeč nad Sázavou - zámek, 1999 (s M. Ebelem a L. Svobodou)

(výzkumná zpráva) Dohalice-tvrz (s Martinem Ebelem a Ladislavem Svobodou)

(výzkumná zpráva) Údraž-tvrz (s Martinem Ebelem a Jiřím Škabradou)

Finanční zajištění městských písařů na příkladech v Lounech, Žatci a Domažlicích v 16. a na počátku 17. století, in: Ebelová, I., Hlaváček, I. (ed.): Sborník k 70. narozeninám doc. dr. Jaroslava Kašpara, CSc., Z pomocných věd historických 14, Praha 1999, s. 47-52, ISBN 80-7184-861-1

2000

Renesanční domy s dvoranami v Jihlavě a jihlavští soukeníci, in: Dvořák, P. (ed.): Jihlavská archivní ročenka I/1999, Jihlava 2000, s. 109-112, ISBN neuvedeno(s M. Hauserovou)

Diplomatické edice raně novověkých pramenů - obrat k lepšímu?, Sborník archivních prací Vol. 50., 2000, No.2., s. 447-457 ISSN 0036-5246 (se Z. Hojdou)

(překlad) Gerd Krumeich, Versailles, Dějiny a současnost 22, 2000, č. 1, s. 20-25 

2002

Počátky organizace kameníků v rámci cechů stavebních řemesel, in: Kámen 2002, roč. 8, č. 3, s. 17-21. ISSN 1210-9452

(autorka předmluvy a redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. díl - Předmluva, editoři: Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.;  1. vyd.  2002, Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Praha: Státní ústřední archiv v Praze;  s. 3-3.  ISBN 80-85475-91-X

Výstava Archivu hl. m. Prahy "Život v barokní Praze 1620-1784", Archivní časopis. 2002, roč. 52, č. 1, s. 23-25. ISSN 0004-0393

Výstava v Archivu hlavního města Prahy "Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století", Archivní časopis. 2002, roč. 52, č. 3, s. 163-163. ISSN 0004-0393

Zlatá doba jihlavského soukenictví, Jihlavská archivní ročenka. 2002, č. 2-3, s. 52-72

2003

Počátky organizace kameníků v rámci cechů stavebních řemesel (2). Mistrovská zkouška, Kámen. 2003, roč. 9, č. 1, s. 17-22.  ISSN 1210-9452

Řemesla a živnosti v Čechách. Truhláři v královském věnném městě Poličce, Český lid. 2003, roč. 90, č. 1, s. 79-95.  ISSN 0009-0794

(autorka předmluvy a redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, II. díl - Předmluva, Praha 2003, s. 4-4.  ISBN 80-85475-96-0

(autorka předmluva a redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, III. díl - Předmluva, Praha 2003, s. 3-3.  ISBN 80-86712-03-6

Výuka archivnictví na katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze, Archivní časopis. 2003, roč. 53, č. 3, s. 154-161.  ISSN 0004-0393

2004

22. vědecké zasedání Archivu hlavního města Prahy 7. - 8. října 2003: Město a voda: Praha, město u vody, Archivní časopis. 2004, roč. 54, č. 1, s. 35-38.  ISSN 0004-0393

Renwersův vzorník okenních a dveřních kování z roku 1794, Svorník. 1. vyd.  2004. Praha: Unicornis;  s. 211-216.  ISBN 80-86562-03-4

(autorka předmluvy a redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 IV., Praha 2004, ISBN 80-86712-12-5

Bolevecká soustava rybníků - příspěvek k dějinám rybníkářství na Plzeňsku, Průzkumy památek. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 196-206.  ISSN 1212-1487 (s M. Ebelem a J. Anderlem)

Nemocnice milosrdných bratří v Praze Na Františku a nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském, Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej, Katowice 2004, s. 207-216.  ISBN 83-86053-53-4

Založení a činnost nemocnice alžbětinek na Novém Městě pražském v 18. století a pohled do nemocnice milosrdných bratří na Starém Městě pražském, Paginae historiae. 2004, roč. 12, č. 12, s. 74-94.  ISSN 1211-9768

(spolueditorka) Náchod. Dějiny českých měst. Praha 2004. ISBN 80-7106-674-5

(spolueditorka) Žatec. Dějiny českých měst. Praha 2004, ISBN 80-7106-443-2

2005

(redaktorka) Soupis židovských rodin v Čechách 1793, sv. 5, Praha 2005, 401 s. ISBN 80-86712-21-4

Klatovsko, in: Soupis židovských rodin v Čechách 1793 V, Praha 2005, s. 181-300. ISBN 80-86712-21-4 (s R. Sádlovou)

2006

Několik poznámek ke kutnohorskému cechu stavebních řemesel, Antiqua Cuthna 1. Kutná Hora v době baroka, Praha-Kutná Hora 2006, s. 47-51. ISBN 80-86772-16-0

2007

Kancelář českých panovníků v období raného novověku. Nástin jejího vývoje, současný stav a perspektivy bádání; in: Bellicum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie wladcow na ziemiach polskich w średnowieczu i czasach nowozytnych na tle porównawczym. 1. vyd. 2007, Toruň: Unywersytet Mikolaja Kopernika; s. 45-55. ISBN 978-83-231-2062-9

Inter laurum et olivam; 2007, Z pomocných věd historických XVI. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Praha. ISBN 0567-8293 (redakce, s J. Šoušou)

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794.; 1. vyd. 2007, Praha: Etnologický ústav AV ČR; 135 s. + 42 map. příloh. IAA9058402 ISBN 978-80-85010-94-7 (s M. Řezníčkem, K. Woitschovou a J. Woitschem)

2008

Die Entstehung der ersten Krankenhäuser. - Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und der Elisabethinerinen; in: Scheutz, M., Sommerlechner, A., Weigl, H., Weiß, A. S. (edd.): Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge im Mittelalter und Früher Neuzeit. 1. vyd. 2008, Wien - München: Oldenbourg Verlag im Veritas Bildungsverlag, Wien; s. 403-408. ISBN 978-3-486-58566-7

"Libri civitatis". Zur Edition der ältesten Stadtbücher Böhmens und Mährebs; in: Thumser, M., Tandecki, J., Thumser, A. (edd.): Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. Methodik - Amtsbücher - Digitale Edition - Projekte. 1. vyd. 2008, Toruň: Towarzystwo naukowe w Toruniu; s. 77-97. ISBN 978-83-61487-04-3

Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 - I.; 1. vyd. 2008, Praha: Národní archiv Praha; 395 s. ISBN 978-80-86712-53-6

Úroveň diagnostiky v 17. až 19. století na základě protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných bratří a alžbětiněk; in: Dějiny věd a techniky . 2008, roč. XLI, č. 3, s. 185-198. ISSN 0300-4414