Historická geografie

Předmětem studia je historická geografie jako transdisciplinární obor a důrazem na vývoj v českých zemích. Obsahem přednáškového cyklu je teoretický a metodologický základ oboru, jeho vývoj  a současný stav v  zahraničí i v České republice. Dále přehled vývoje kulturní krajiny v českých zemích od raného středověku do 20. století z pohledu fyzické historické geografie, historické geografie sídel a obyvatelstva, regionální historické geografie a územního vývoje. Sledovaným aspektem je rovněž paměť krajiny jako nové téma v historické geografii, využívání kartografických pramenů  a kartografické metody v historické práci.

Základní literatura:

Archeologie a krajinná ekologie. Sborník příspěvků. Most 1994.

Atlas církevních dějin českých zemí, 1918-1999. Boháč, Zdeněk. Kostelní Vydří 1999.

Atlas československých dějin. Praha 1965.

Atlas Republiky československé. Praha 1935.

Baker, Alan R.H.: Některé aspekty vývoje britské historické geografie v letech 1966-1986. In: Historická geografie 26. Praha 1987, s. 25-43.        

Bartoš, Josef: Historie a ekologie. In: Návraty do dějin. Disertaciones historicae 5. Hradec Králové 1996, s. 41-48.

Bartoš, Josef: Pojetí regionu v historiografii. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Historica 27. Olomoucs 1996, s. 127-133.

Bartoš, Josef-Schulz, Jindřich-Trapl, Miloš: Regionální dějiny. Stav, problémy a výhledy, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Historica 29-2000, Sborník prací historických XVII, Olomouc 2000, s. 21-38.

Boguszak, František-Císař, Josef: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století. Vývoj mapového zobrazení Československé socialistické republiky III. Praha 1961.

Braniš, Martin: Životní prostředí České republiky na prahu třetího tisíciletí. In: Geografické rozhledy 8, 1998-1999, s. 2-5.

Brazdil, Rudolf – Kotyza, Oldřich: History of Weather and Climate in the Czech Lands I,

Period 1000-1500. In: Zürcher Geographische Schriften, Zürich 1995.

Brázdil, Rudolf – Kotyza, Oldřich: Současná historická klimatologie a možnosti jejího využití

 v historickém výzkumu. In: Časopis Matice moravské. Supplementum I. Brno 2001,

s. 17-59.

Butlin, Robert: Historical geography. London 1993, 1998.

Bůžek, Václav: Region v historickém diskursu. In:  Jihočeský sborník historický 72. České Budějovice 2003, s. 5-13.

Cartographic Satelite Atlas of the World. Toronto 1997.

Cesty k evropské krajině. Editace české verze J. Beneš-D. Dreslerová-M. Kuna. Heide 2003.

Cílek, Václav: Krajiny vnitřní a vnější. Praha 2002.

Čapek, Richard a kol.: Geografická kartografie. Praha 1992.

Černý, Ervín: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin.

Historickogeografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Brno 1992.

Dvořák, Jiří: Jižní Čechy jako region. In: Historická geografie 32. Praha 2003.

Environment and history. Cambridge, od r. 1995.

Friedrich, Wilhelm: Die historische Geographie Böhmens bis zum Beginne der deutschen Kolonisation. In: Abhandlungen der k.k. Geographischen Gesellschaft in Wien IX. Wien 1912.

Gojda, Martin: Archeologie krajiny. Praha 2000.

Historická ekologie 1. Praha 1988.

Historická geografie 1-33. Praha 1968-2003 (a dále kontinuace). Rejstřík třiceti svazků in:

Historická geografie 30. Praha 1999, s. 303-333 (sestavil Robert Šimůnek). Též

www.hiu.cas.cz/mapy. Rejstřík svazků 31, 32 a 33 uvedená webová stránka.

Historický atlas měst České republiky. Praha od roku 1995 (kontinuace).

Hlavačka, Milan: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce.

Praha1990.

Hlaváček, Ivan: Z nových místopisně orientovaných slovníků a pomůcek k českým dějinám po dvaceti letech. In: Sborník archivních prací XLIX. Praha 1999, s. 226-252.

Hlaváček, Ivan: Z nových místopisných slovníků a pomůcek. In:  Sborník archivních prací XXX. Praha 1980, s. 244-255.

Hofmann, Gustav: Metrologická příručka. Plzeň-Sušice 1984.

Honzák, František-Pečenka, Marek-Stellner, František-Vlčková, Jitka: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

Horák, Bohuslav: Dějiny zeměpisu I.II. Praha 1954, 1958.

Horák, Bohuslav-Trávníček, Dušan-Honl, Ivan: Dějiny zeměpisu III. Praha 1968.

Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a

Evropa. Praha-Litomyšl 2002.

Hosák, Ladislav a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. 14 sv.,

Ostrava 1966-1995.

Hosák, Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. 1-9. Olomouc 1932-1938.

Hosák, Ladislav: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do

roku 1848. Ostrava 1967.

Hosák, Ladislav-Šrámek, Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I,II. Praha 1970, 1980.

Hubert, Miroslav: Dějiny plavby v Čechách I, II. Děčín 1996, 1997.

Chromý, Pavel: Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů. In: Geografie na cestách poznání. Praha 2003, s. 163-178.

Chromý, Pavel: Výzvy pro českou historickou geografii. In: Historická geografie 31. Praha

2001, s. 87-108.

Jakubec, Ivan: Železnice a Labská plavba ve střední Evropě 1918-1938. Praha 1997.

Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.

Jeleček, Leoš: Environmentalizace historické geografie, historiografie a historický land use. In: HG 30. Praha 1999,  s. 53-84.

Jeleček, Leoš: Nová historiografie? Environmentální dějiny v USA, vývoj, metodologie, výsledky. In: ČČH 92, 1994, s. 510-540.

Jeleček, Leoš: Obraz britské a severoamerické historické geografie v Journal of Historical Geography. In: Sborník Československé geografické společnosti 95, Praha 1990, s. 201-208.

Jeleček, Leoš – Chromý, Pavel: Vývoj českého státu v pojmech a datech. In: Geografické

rozhledy 2, 1997-1998, s. 43-45.

Journal of Historical Geography. London, od roku 1974 (kontinuace, čtvrtletník).

Kašpar, Jaroslav: Historická geografie jako pomocná věda historická. In: AUC Phil et Hist 1, Z pomocných věd historických V. Praha 1982, s. 17-28.

Kašpar, Jaroslav: Vybrané kapitoly z historické geografie českých zemí a z nauky o mapách. Praha 1990.

Kinder, Hermann-Hilgermann, Werner: Encyklopedický atlas světových dějin. München

1977, Praha 1998 (upravené vydání).

Klápště, Jan: Paměť krajiny středověkého Mostecka. Most 1994.

Kovaříková, Jana: Soubor statí k historické geografii světa 1,2. Praha 1982.

Kozák, Jan T.: Jak je to se soupisy předfotografických pražských vedut? In: Pražský sborník historický XXXII. Praha 2003, s.  229-242.

Kubů, František-Zavřel, Petr: Der goldene Steig. Passau 2001.

Kuča, Karel: Chlumecko, Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní 1,2.

Hradec Králové 1995.

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha od roku 1996 (a 

dále kontinuace).

Kuča, Otakar: Krajina, architektura, design. Praha 2000.

Kuchař, Karel: Mapy českých zemí do poloviny 18. století. Vývoj mapového zobrazení Československé republiky I. Praha 1959.

Květ, Radan, Duše krajiny. Staré stezky v proměnách věků, Praha 2003.

Květ, Radan: Staré stezky v České republice. Brno 1997.

Květ, Radan: Základy nauky o starých stezkách. Brno 2000.

Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Uspořádali Eva Semotanová a Robert Šimůnek. Praha 2000.

Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Bd. C/1,2. Eds. Kretschmer, Ingrid-Dörflinger, Johann-Wawrik, Franz. Wien 1986.

Lipský, Zdeněk: Kam se ubírá česká krajina: In: Geografické rozhledy 9, 1999-2000, s. 88-89.

Lipský, Zdeněk: Krajinná ekologie. Praha 1998.

Lipský, Zdeněk: Sledování změn v kulturní krajině. Kostelec nad Černými lesy 2000.

Lipský, Zdeněk: Změna struktur české venkovské krajiny. In: Sborník České geografické společnosti 99. Praha 1994, s. 248-260.

Löw, Jiří – Míchal, Igor, Krajinný ráz, Kostelec na Černými lesy 2003.

Lutterer, Ivan – Šrámek, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Havlíčkův Brod 1997.

Macek, Josef: Vnímání přírodních krás v českých zemích pozdního středověku. In: Český časopis historický 95, 1997, s. 289-314. Z pozůstalosti autora připravil Robert Šimůnek.

Martínek, Jiří: Fyzická geografie středověkých Čech. In: Historická geografie 31. Praha 2001, s. 131-161.

Martínek, Jiří-Martínek, Miloslav: Kdo byl kdo, naši cestovatelé a geografové Praha 1998.

Nekuda, Vladimír: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno 1961.

Olivová-Nezbedová, Libuše – Knappová, Miloslava – Malenínská, Jitka – Matúšová, Jana:

Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest.

Praha 1995.

Palacký, František: Popis Království českého. Praha 1948.

Pounds, Norman: An Historical Geography of Europe. Cambridge 1990.1999-2000, s. 88-89.

Praha, atlas ortofotomap. Praha 1998.

Profous, Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změn. 4 sv.,

Praha 1954-1957, 5. sv. Svoboda, Jan – Šmilauer, Vladimír, Praha 1960.

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970, I/1-1, II/1-2, Praha 1978.

Roubík, František: K úkolům historické geografie. Časopis Společnosti přátel starožitností 64,  1956, s. 130-138.

Roubík, František: Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech. Praha 1940.

Roubík, František: Příručka vlastivědné práce. Praha 1941, 1947.

Roubík, František: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha 1938.

Roubík, František: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha 1959.

Roubík, František: Soupis map českých zemí 1, 2. Praha 1951/1952, 1955.

Sádlo, Jiří-Hájek, Pavel: Česká kulturní krajina: Co to vlastně je? Dějiny a současnost 3, 2004, s. 29-33, 4, 2004, s. 45-49.

Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého. I-XV. Praha 1882-1927.

Sedláček, August: Místopisný slovník historický Království českého. Praha 1909.

Semotanová, Eva: Atlas zemí Koruny české. Praha 2002.

Semotanová, Eva: Cultural Landscape, Historical Landscape, Landscape Memory and its Digital Modelling. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series nova 9. Prague 2002 (2003 printing). p. 155-183.

Semotanová, Eva: Česká historická geografie v roce 2001. Časopis Matice moravské, 2001 (vyšlo 2002), C/XX, Supplementum 1, s. 137-162.

Semotanová, Eva: Historical Geography. In: Historica, Series Nova 7-8. Prague 2001, pp.

227-246.

Semotanová, Eva: Historická geografie českých zemí. Praha 1998, 2. akt. vydání 2002 (vyšlo 2003).

Semotanová, Eva: Kartografie v historické práci. Praha 1994.

Semotanová, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha 2001.

Semotanová, Eva – Felcman, Ondřej: Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas. Hradec Králové– Praha 2005.

Semotanová, Eva – Josef Žemlička a kol.: Historický atlas měst České republiky, sv. 1-13. Praha 1995-2004 (kontinutace).

Svoboda, Jiří – Vašků, Zdeněk – Cílek, Václav: Velká kniha o klimatu zemí Koruny české. Praha 2003.

Svobodová, Hana: Příroda-krajina-člověk. In: Filozofický časopis 39, 1991, s. 944-953.

Šimák, Josef Vítězslav: O stavu a úkolech české vlastivědy. Časopis Společnosti přátel starožitností 37, 1929, s. 1-11.

Šmilauer, Vladimír: Atlas místních jmen v Čechách. Praha 1969.

Šmilauer, Vladimír: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha 1960.

Šmilauer, Vladimír: Úvod do toponomastiky. Praha 1963.

Téma pro 21. století: Kulturní krajina aneb proč ji chránit. Praha 2000.

Trávníček, Dušan: K vývoji české historické geografie po druhé světové válce. In: Historická geografie 22. Praha 1983, s. 53-60.

Trávníček, Dušan: Přehled územního vývoje našeho státu. In: Folia Facultatis scientiarum

naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Geographia 20. Brno 1984.

Trávníček, Dušan: Přehled vývoje české historické geografie od založení České společnosti zeměvědné až do počátku druhé světové války. In: Historická geografie 4. Praha 1970, s. 164-178.

Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína. In: Z Českého ráje a

Podkrkonoší – supplementum 3. Semily 1997.

Valena, Tomáš: Město a topografie. Praha 1991.

Velímský, Tomáš: Trans montes ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a

vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most 1998.

Výběrová bibliografie historické geografie Čech za léta 1961-1970. In: Historická geografie 7. Praha 1971.

Vývoj mapového zobrazení Československé republiky I. Praha 1959.

Vývoj mapového zobrazení Československé socialistické republiky III. Praha 1961.

Wanner, Michal – Hora, Josef, Soupisy vedut vzniklých do roku 1850,  II/1,2, Státní oblastní archivy, Praha 1999, 2001.

Wanner, Michal – Hora, Josef, Soupisy vedut vzniklých do roku 1850,  II/3, Státní okresní archivy, Praha 2003.

Zmizelé Sudety. Das verschwundene Sudetenland. Katalog k výstavě. [Praha] 2004.

Zwettler, Otto: Historická geografie světa. I. Evropa (15.-17. století). Brno 1992.