Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

(* 1931)

ivan.hlavacek@ ff.cuni.cz

 

CV

V letech 1950-1955 studium archivnictví a pomocných věd historických na FF UK, 1955-1958 interní aspirantura, 1958-1968 odborný asistent, 1966 habilitace, 1967 jmenování a 1968 ustanovení docentem, od 1990 profesor uvedeného oboru a zároveň (do ledna 2000) vedoucí katedry PVH, 1991-1994 proděkan FF UK, od 1991 člen vědecké rady FF UK a předseda redakční rady časopisu AUC - Philosophica et historica; předseda oborové komise pomocných věd historických na FF a oborové komise pro medievistiku.

Členství v redakčních radách

Sborník archivních prací (předseda), AUC - Historia Universitatis Carolinae (předseda), Časopis Národního muzea, Husitský Tábor. Do reorganizace v 1998 člen v Jahrbuch für Regionalgeschichte a několik let (do zrušení) Archivmitteilungen.

Členství v domácích vědeckých gremiích

Vědecká archivní rada MV (1990-1994 předseda), Akademický sněm, vědecká rada Archivu AV ČR, vědecká rada Ústavu T. G. Masaryka, Komise pro soupis rukopisů (or r. 1996), Grantová agentura ČR (1991-1997), Hodnotitelské gremium AV ČR, předseda výboru Centra medievistických studií (předseda), člen výboru Historického klubu - Sdružení českých historiků, Komise pro vydávání historických pramenů, komise Českého historického ústavu v Římě, Komise pro dějiny měst, Českého komitétu historiků, Komise pro obhajobu doktorských prací. Předseda či člen řady komisí pro habilitační a profesorské řízení nejen na FF UK, ale i na MU Brno a PU Olomouc. Předseda oborové rady pro pomocné vědy historické.

Členství v zahraničních, resp. mezinárodních organizacích

Commission internationale de diplomatique (od 1990 viceprezident), zahraniční člen Rakouské akademie věd ve Vídni (od 1993), zahraniční člen společnosti Monumenta Germaniae Historica (od 1977), člen Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte a člen Kommission für die Neubearbeitung der Regesta Imperii při Rakouské akademii věd ve Vídni, člen Collegia Carolina v Mnichově (od 1996). V letech 1992-1998 hostujícím profesorem na univerzitě v Kostnici Člen Učené společnosti ČR. Držitel Palackého medaile AV ČR a Krížkovy medaile Slovenské archivní společnosti.

Odborné zaměření

Soubor pomocných věd historických, zejména středověká diplomatika, kodikologie a epigrafika.
Politické, správní a kulturní dějiny, s těžištěm v pozdním středověku (historie ústředních správních struktur říše a českého státu, dějiny knihoven, příprava Regest Imperii Václava IV.).
Historiografie oboru v širším slova smyslu.

 

Publikační činnost

Více než 300 vědeckých rozprav v domácích i řadě zahraničních časopisů a sborníků, mnoho set recenzí, referátů a anotací v našich i zahraničních vědeckých periodikách. Autor řady posudků na habilitační či profesorská řízení i v zahraničí: Polsko, Slovensko.
Soupis literární činnosti do 1991 je zachycen ve sborníku Historia docet. Sborník k 60. narozeninám prof. dr. Ivana Hlaváčka, Praha 1992, s. 561-585.
Pro období návazné (do 1994) ve sborníku Z pomocných věd historických 12, AUC - Phil. et hist. 1996 (vyšlo 1997), s. 161-164.
Produkce do 1997: 27 statí, převážně v zahraničních publikacích, evidovaných v Českém časopisu historickém 96, 1998, s. 711-713.

Knižní publikace, studie a články po roce 1997:

1997

Urkunde, -nwesen: Böhmen. LexMA, Bd. 8, Lief. 6, Sp. 1307

Itinerář jako pracovní nástroj českého medievisty; in: Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem, s. 57-69 (= Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et hist. III - 1995 = Studia historica III). 

Abriß der Egerer und egerlädischen Historiographie; in: Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag, S. 180-194 (= Archivalische Zeitschrift 80)

Královský poklad ve slezské Středě. Několik poznámek, ČČH 95, s. 448-459

Die Deutschherrenritter und die Kirche im böhmischen Staat der Přemyslidenzeit. In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter, hg. von Z.H.Nowak, S. 129-142 (= Ordines militares - Colloquia Torunensia historica IX)

Několik pramenných drobností k českým dějinám doby lucemburské. K neliterární písemné kultuře v Čechách doby Václava IV., AUC 2 - 1995 = PVH XII, s. 73-89

Zur Stratifikation und zur inhaltlichen Zusammensetzung der böhmisch-mährischen Bibliotheken des 16. Jahrhunderts; in: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance, hg. von Werner Arnold, Wiesbaden, S. 9-30 (= Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaisanceforschung 16)

Hussens Bücher. Einige Überlegungen zu Hussens Bibliothek und Bücherbenutzung; in: Jan Hus. Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen, München Oldenbourg, S. 113-119 (= Veröffentlichungen des Coll. Carolinum 85)

Wenzel IV. Kg. v. Böhmen, Lexikon des Mittelalters VIII, Lief. 10, Sp. 2190-2192. Der deutsche Südwesten und König Wenzel IV. im Spiegel seines Geschäftsschriftgutes, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 145, s. 83-115

Kommunikation der Zentrale mit den Reichsuntertanen sowie fremden Mächten unter König Wenzel (IV.); in: Kommunikationspraxis und Korrespondenzwesen im Mittelalter und in der Renaissance, hg. von Heinz-Dieter Heimann in Verbindung mit Ivan Hlaváček, Paderborn - München - Wien - Zürich, S. 19-30

Trampoty mocných a trampoty s mocnými. Malá listinná causerie o pobytu Václava IV. v Mergentheimu v červenci 1380 a výlohách s tím spojených; in: Vindemia. Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského, Ústí nad Labem, s. 5-15

Pomocné vědy historické a jejich postavení v současné historiografii, AUC 1-1996 = PVH XIII, s. 15-26

Colligere fragmenta II. Desátkový spor v západočeské Brtné v osmdesátých letech 14. století; in: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, Archeologický ústav, s. 227-233

Iter Germanicum II. aneb český historik u Bodamského jezera; in: Historikové na cestách (cyklus sedmipřednáškový), Praha, Sdružení historiků České republiky - Historický klub, s. 23-34

Il Regno di Boemia, i Lussemburgo e l´Italia; in: Communicazione e mobilita (nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell´Europa (secoli XI-XIV). Annali del´Istituto storico italo-germanico, Quaderno 48, Bologna, p. 519-539

Verwaltungsgeschichtliche Bemerkungen zum Itinerar Johanns von Luxemburg; in: Johann der Blinde. Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1296-1346, Tagungsband der 9es Journées Lotharingiennes 22.-26. October 1996 Centre Universitaire de Luxembourg, hg. von Michel Pauly, S.121-134 (=Publications de la Section Historique de l´Institut grand-ducal de Luxembourg t. 115 = Publications du CLUDEM t.14)

 

1998

Zur böhmischen Institution und Häresiebekämpfung um das Jahr 1400; in: Häresie und vorzeitige Reformation, hg. von František Šmahel, München, S. 109-131 (= Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 39)

Überlegungen zur Erfassung und Erforschung des Raumes im Böhmen des 14. und 15. Jahrhunderts. Zu den Auswertungsmöglichkeiten der spätmittelalterlichen böhmischen Itinerare - Einige Glossen zum Problem. In: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter, Berlin - New York, de Gruyter, S. 591-602 ( = Miscellanea Mediaevalia, Bd. 25)

Zur Frage der Siedlungstypen im böhmischen Staat der Přemyslidenherzöge vom 9. bis zum 12. Jahrhundert; in: Die Frühgeschichte der europäischen Stadt im 11. Jahrhundert, hg. von Jörg Jarnut und Peter Johanek, Köln - Weimar - Wien, S. 261-271 (= Städteforschung A/43)

Zu Regalienverleihungen Wenzels IV. an reichsunmittelbare kirchliche Würdenträger. Skizze aufgrund des "Falles" des Abtes von Werden. In: Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag... dargebracht, Bd. 2, Stuttgart, Hiersemann, S. 651-663

Der diplomatische Verkehr der böhmischen Partner mit der Kurie bis zum Tode Wenzels I. (†1253); in: Facta probant homines, edd. Ivan Hlaváček u. Jan Hrdina, Praha, Scriptorium, S. 165-180

Der Hof Wenzels IV. als führendes Kulturzentrum Mitteleuropas; in: Die Wenzelsbibel. Vollständige Faksimile-ausgabe der Codices Vindobonenses 2759-2764 der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, Kommentar, Graz, S. 9-36

Böhmisch-österreichische Nachbarschaft bis zu den Anfängen Přemysls II.; in: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert, edd. Ivan Hlaváček u. Marie Bláhová, Praha, FF UK, S. 11-23

Ze správní každodennosti Václava IV. jako římského krále. Hesenský klášter Haina před říšským soudem, Časopis Matice moravské 117, s. 377-382

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Ein Beispiel für bestandsorientierte territoriale Regestenwerke des Spätmittelalters. In: Stand, Ausgaben und Perspektiven territorialer Urkundenbücher im östlichen Mitteleuropa, hg. von Winfried Irgang und Norbert Kersken, Marburg, S. 227-236 (= Tagungen zur Ostmitteleuropa - Forschung 6)

 

1999

Cenni sulle stampe italiane nelle biblioteche ceche della fine nel medioevo e delinizio del cinquecento; in: Italia e Boemia nella cornice del rinascimento europeo, a cura di Sante Graciotti, Firenze, Olschki, p. 97-107

Itinerarium Georgii regis Bohemiae. Stručný souhrn problematiky, AUC 5 = PVH XIV, s. 53-61

Minoritäten im europäischen Mittelalter; in: Leutherheider Forum 17.-20. Dezember 1998, S. 24-30

Z nových místopisně orientovaných slovníků a pomůcek k českým dějinám po dvaceti letech, SAP 49, s. 226-252

Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské. Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346; in: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, edd. Václav Bůžek a Pavel Král, České Budějovice, S. 29-70 (= Opera historica 7)

 

2000

Grundzüge der Schrift- und Bibliothekskultur im böhmischen Staat des 13. Jahrhunderts; in: Geistesleben im 13. Jahrhundert (Miscellanea Mediaevalia Bd. 27, hg. von Jan A.Aertsen und Andreas Speer),  Berlin-New York ,  de Gruyter, s. 527-539. ISBN  3-11-016608-9

Bemerkungen und Überlegungen zu den hochadeligen böhmischen Itineraren im Spätmittelalter, besonders zu dem des Ulrich von Rosenberg, in: Adelige Welt und familiäre Beziehung, hg. Heinz-Dieter Heimann, Potsdam, Verlag für Berlin-Brandenburg, s. 43-57. ISBN 3-932981-53-7

The Luxemburgs and Rupert of the Palatinate, 1347-1410; in: The New Cambridge Medieval History VI, ed.  Michael Jones,  Cambridge UP,  s. 551-569 a 1001-1007. ISBN 0-521-6290-3

Kurzgefasste Geschichte der Erforschung der städtischen Diplomatik in den böhmischen Ländern, in: La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, edd. W. Prevenier et Th. de Hemptinne, Leuven 2000, s. 217-227. ISBN 90-5350-996-8

Die Kommunikation der Reichsstäde und der böhmisch-königlichen Städte mit der Zentralgewalt unter Karl IV. und Wenzel IV., in: La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, edd. W. Prevenier et Th. de Hemptinne, Leuven 2000, s. 195-216. ISBN 90-5350-996-8

Wenzel (IV.) und Giangaleazzo Visconti, in: Reich, Regionen und Europa im Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, Hg. von P.-J. Heinig u.a., Berlin,  Historische Forschungen 67, s. 203-226.  ISBN  3-428-10028-X

Streiflichter in den Geschäftsgang der Kanzlei Kaiser Karls IV. (Hofkanzlei und das Sittener Kapitel im J. 1365), in: Septuaginta Paulo Spunar oblata, s. 250-257, ISBN 80-85917-74-2

Žatecký landfríd Václava IV. z března  r. 1415 (The „Landfried“ of Wenceslas IV from March 1415), in: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka. Sborník příspěvků, Brno , s. 99-108. sine ISBN

 

2001

Adel und Nicht-Adel an der Schwelle von der Přemysliden- zur Luxemburgerzeit in Böhmen. ein kommentierter Literaturbericht, in: Zwischen Nicht-Adel und Adel,  1. vyd. Vorträge und Forschungen. Stuttgart 2001,  s. 157-178,  ISBN 3-7995-6653-8

Die Luxemburger und die böhmischen königlichen Städte des 14. Jahrhunderts im Lichte ihres Privilegiengutes, in: Die Stadt als Kommunikationsraum. Beiträge zur Stadt-geschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhunderts. Festschrift für Karl Czok, Leipzig 2001, s. 413-430, ISBN 3-934565-72-7

Eine Regensburger nicht alltägliche Episode Wenzels IV: vom Jahre 1398, zugleich ein Beispiel des reichstädtischen Amtierens, in: Memoriae amici et magistri. Studia historyczne powiecone pamieci Prof. Waclawa Korty (1919-1999),  Wroclaw 2001, s. 169-175, ISBN 83-903712-1-9

F. M. Pelcl a diplomatický materiál; in: František Martin Pelcl. Sborník příspěvků z odborného semináře, Rychnov nad Kněžnou 2001, s. 65-74 

Wenzel, römisch.dt. u. böhm. Kg., in: Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 2001, s.1090-1090, ISBN 3-451-22010-5

Z nových zahraničních publikací k papežské a církevní diplomatice pozdního středověku a raného novověku, Sborník archivních prací 51, 2001, No.2., s. 439-451, ISSN 0036-5246

Zisterziensische Bibliotheken Böhmens in der vorhussitischen Zeit (Mitte des 12. Jh.. - 1420),in: Mediaevalia Augiensia, Stuttgart 2001, s. 375-406, ISBN 3-7995-6654-6

 

2002

Böhmisch-bayerische Kulturkontakte vom Hochmittelalter bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen, Ehbrecht (ed.), W. A. L. A.

Cartularies and the Preservation of Documents in the Archives of the Bohemian Crown before the Hussite Revolution; in: Kosto, A. J., Winroth, A. (ed.), Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, Toronto 2002, s. 137-150, ISBN 0-88844-817-1

Diplomatika, Epigrafika, Genalogie, Heraldika, Chronologie, Kodikologie, Paleografe, Sfragistika; in: Vademecum pomocných věd historických, 4. vyd,  Praha 2002, ISBN 80-7319-004-4

Ex disiectis membris diplomaticis aevi Wenceslai IV. List Václava Králíka z Buřenic brněnské kolegiátní kapitule z Archivu města Bratislavy a přechod olomouckého biskupství na Lacka z Kravař v r. 1402; in: Chocholáč, B., Malíř, J. (edd),Pocta Janu  Janákovi, předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci, Brno  2002, s. 557-563, ISBN 80-68488-07-1

Geistlich und weltlich am Hofe der letzten Přemysliden und der Luxemburger; in: Paravicini, W., Wettlaufer, J. (edd.), Erziehung und Bildung bei Hofe.7. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen Celle 24 bis: bis 26. September 2000, Stuttgart 2002, s. 157-166, ISBN 3-7995-4513-1

Hof und Hofführung König Wenzels IV.; in: Moraw, P. (ed.): Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, Vorträge und Forschungen 48. Stuttgart 2002, s. 105-136

Johann von Luxemburg und Ludwig IV. von Bayern; in: Nehlsen, H., Hermann, H.-G. (edd.), Kaiser Ludwig der Bayer. Konflikte, Weichenstellungen und Wahrnehmungen seiner Herrschaft, Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, s. 139-157, ISBN 3-506-7372-2

Knihy a knihovny na pražské univerzitě v době předhusitské; in: Barciak, A. (ed.), Kultura edukacyjna na Górnym Słasku, Katowice 2002, s. 311-323, ISBN 83-86053-47-X

Papežská kurie a laikové v českém státě  za Karla IV.  v letech 1342-1362. Sonda do kuriální i české každodennosti; in: Mikulicová, M., Kubín, P. (edd.), In omnibus caritas, Sborník katolické teologické fakulty IV., Praha 2002, s. 163-180, ISBN 80-246-0344-6 

Přehledné dějiny českých a moravských knihoven do počátku novověku (cca 1526); in: Dějiny knihoven a knihovnictví, Praha 2002, s. 79-114, ISBN 80-246-0323-3

 

2003

Česká církev, její organizace a správa ve vztahu; in: Hlaváček, I., Hrdina, J. (edd.), Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, AUC - Z pomocných věd hisotrických 15,  s. 9-26,  ISBN 80-246-0210-4

Die Anfänge der Prämonstratenser im hochmittelalterlichen böhmischen Staat im Kontext der damaligen Ordensgeistlichkeit; in: Crusius, I., Flachenecker (ed.), Studien zum Prämonstratsorden, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 185, s. 281-310, ISBN 3-525341-6

Die historischen Hilfwissenschaften in der Tschehcischen Republik während des letzten Jahrzents und ihre Stellung in der gegenwärtigen tschechischen Mediävistik; in: Šmahel, F., Novotný, R., Soukup, P. (edd.), Tschechische Mittelalterforschung 1990-2002. Praha 2003, s. 67-95

Die Rolle böhmisch-mährische Städte, Burgen und Klöster im Itinerar der Luxemburg (1311-1419); in: Bräuer, H., Jaritz, G., Sonnleiter, K. (edd.), Viatori per urbes castraque. Festschrift für Herwig Erben, Schriftrihe des Instituts für Geschichte, Graz 2004, s. 277-291, ISBN 3-901921-19-2

Dvorské a zemské elity v Čechách v době Václava IV.; in: Genealogia. Stan i perspektywy badań nad spoleczenstwem Polski średniowieczej na tle porównawczym, Toruń 2003, s. 299-314,

Ohlas prvního zajetí Václava IV. v roce 1394 v Padově; in: Borovský, T., Jan, L., Wihoda, M. (ed.d, Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 487-490, ISBN 80-86488-13-6

Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století (První poznámky), Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity Reihe C 50. 1. vyd.  2003, Brno

Stručný přehled české historiografie ke středověkým hospodářským dějinám českým po vzniku Československé republiky v r. 1918; in: Barciak, A. (ed.), Korzenie środkowoeuropejskej i gornoslaskiej kultury gospodarczej, Katowice 2003, s. 110-113, ISBN 83-86053-50-X

 

2004

Burgkapellen, Kapläne und ihre Funktion im böhmischen Mittelalter (Ein paar Bemerkungen); in: Court Chapels of the high and late Middle Ages and their Artistic Decoration, Praha 2004,  s. 13-15

Dreisprachigkeit im Bereich der Böhmischen Krone: Zum Phänomen der Sprachbenutzung im böhmischen Material bis zur hussitischen Revolution; in: Adamska, A., Mostert, M. (edd.), The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, Turnhout 2004, s. 289-310

Hradní kaple, kaplani a jejich funkce v Čechách v pozdním středověku; in: Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, Praha 2004, s. 323-325,  ISBN 80-7035-190-X

Jaroslav Kadlec (10. 3. 1911-3. 1. 2004), Český časopis historický 2004, roč. 102, č. 54, s. 440-444, ISSN 0862-6111

Knihy a knihovny na pražské univerzitě ve středověku (stručný nástin), AUC - HUCP 2004, roč. 36-38,  s. 23-29

Kopiáře v Čechách v době předhusitské; in: Sommer, P., Nodl, M. (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 231-249, ISBN 80-7203-605-X

Marginale Überlegungen zum Studium der nichtdiplomatischen Schriftkultur des frühen und hohen Mittelalters in Böhmen; in: Adamska, A., Mostert, M.(edd.), The Development of Literate Mentalities in East Central Europe, Turnhout 2004, s. 541-546

The Necrology of the Codex Gigas of Bohemia (Kungliga Biblioteket Stockholm MS A 148); in: Rollason, D., Piper, A. J., Harvey, M., Rollason, L. (edd.), The Durham Liber vitae and its context, Woodbridge 2004, s. 191-205

Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století (První poznámky), Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity řada C 50. 2004, roč. 50,  s. 177-186

Poznámky k lékařům v Českém státě do poloviny 14. století ; in: Barciak, A. (ed.) Curatores pauperum. Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy środkowej, Katowice 2004, s. 146-158

Zdeněk Kalista a středověká Itálie; Zdeněk Kalista, Karel IV. a Itálie, Praha 2004, s. 23-29, ISBN 80-7021-658-1

 

2005

Italiener am luxemburgischen Hof unter Karl IV. (nach dem Ausweis urkundlicher Zeugenreihen); in: Tirol-Österreich-Italien. Festschrift für Josef Riedmann zum 65. Geburtstag, Innsbruck 2005, s. 347-357

Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství, Praha 2005, 395 s., ISBN 80-246-0917-7

Politische Integration der Böhmischen Krone unter den Luxemburgern; in: Maleczek, W. (ed.), Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa, Vorträge und Forschungen, s. 325-374

Tzv. Gollova škola a vídeňský „Institut“; in: Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 77-90, ISBN 80-7040-780-8

Zastavení u udílení biskupských regálií a temporálií Karlem IV. Zároveň příspěvek k otázce pozdně středověkých deperdit; in: Bobková, L., Holá, M. (ed.), Lesk královského Majestátu, Praha-Litomyšl 2005, s. 197-203, ISBN 80-7185-773-4

 

2006

Das Alltägliche in den Beziehungen des Deutschen Ordens mit den Luxemburgern, besonders mit Wenzel IV., sowie mit der Böhmischen Krone um das Jahr 1400 den "Ordensfolianten" nach; in: Trupinda, J. (ed.): Kancelaria Wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, Malbork 2006, s. 95-125

Der Widerhall der arabischen Kultur im mittelalterlichen Bibliotheksgut Böhmens (bis zur hussitischen Revolution); in: Speer, A., Wegener, L. (edd.): Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter, Miscellanea mediaevalia 33, Köln-New York 2006, s. 143-162,  ISBN 3-11-018998-4

Dvě kapitoly z právní každodennosti v Českém království ve středověku; in: Barciak, A. (ed.): Kultura prawna w Europie środkowej, Katowice 2006, s. 280-299, ISBN 83-86053-62-3

Knižní soupis z Mělníka z počátku 17. století; in: Krmíčková, H., Pumprová, A., Růžičková, D., Švanda, L. (edd.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, s. 595-605, ISBN 80-86488-35-7

Kodikologisch-bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen zu den Provinzialstatuten Ernsts von Pardubitz von 1349; in: Kruppa, N., Zygner, L. (edd.): Partikularsynoden im späten Mittelalter. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte Nr. 219 = Studien zur Germania sacra 29, Göttingen 2006, s. 331-350

Wenzel IV. und das Jagdrecht des Zisterzienserklosters Plass; in: Vielfalt und Aktualität des Mittelalters. Festschrift für Wolfgang Petke zum 65. Geburtstag, Eröffentlichungen des Instituts für historische Landesforschung der Universität Göttingen 48, Bielefeld 2006, s. 27-37,  ISBN 3-89534-608-X

Panovnické listiny jako základ poznání fungování českého pozdně přemyslovského státu; Dobosz, J. (ed.): Przemyślidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materialy z konferencji naukowej Gniezno 5-7 maja 2004 roku, Poznań 2006, s. 23-41, ISBN 83-7177-434-6

Předpoklady a projevy kvantitativního a kvalitativního nárůstu úředních písemností v Čechách doby lucemburské; in: Barciak, A., Iwańczak, W. (edd.): Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowoźytnej, Katowice 2006, s. 179-190, ISBN 83-226-1509-4

 

2007

Disparata quisquilia ad posthumum honorem Rudolphi Tecl dedicata; in: Táborský archiv 13. 1. vyd. 2007, Pelhřimov: Státní okresní archiv Tábor; s. 27-36

Dvůr na cestách. Několik úvah a podnětů; in: Bobková, L., Konvičná, J. (edd.): Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století. 1. vyd. 2007, Korunní země v dějinách Českého státu III. Praha: s. 91-111. ISBN 978-80-7308-188-1

Editor a archivář Josef Emler (Editor and archivist Josef Emler); in: Hlaváček, I., Jedináková, J. (edd.): Učenci očima kolegů, žáků a následovníků . 1. vyd. 2007, Praha: Academia; s. 64-73. ISBN 978-80-200-1507-5

Historik a diplomatik Jindřich Šebánek; in: Hlaváček, I., Jedináková, J. (edd.): Učenci očima kolegů, žáků a následovníků . 1. vyd. 2007, Praha: Academia; s. 74-83. ISBN 978-80-200-1507-5

Juden in den Přemyslidenurkunden und die Frage der jüdischen Archive in Böhmen; in: Kölzer, T.: De litteris, manuscriptis, inscriptionibus... Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch . 1. vyd. 2007, Wien-Weimar-Köln: Böhlau Wien; s. 67-77. ISBN 978-3-205-77615-4

Lucemburkové a klášter břevnovský (s přihlédnutím ke klášteru zbraslavskému); in: Inter laurum et olivam . 1. vyd. 2007, Z pomocných věd historických XVI. Praha: s. 63-75. ISBN 0567-8293

Piastové v českých nekrologiích přemyslovské doby; in: Barciak, A. (ed.): Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach . 1. vyd. 2007, Katowice: s. 318-333. ISBN 978-83-86053-65-0

Privilegium císaře Ludvíka IV. Bavora pro Staré Město pražské z 10. června roku 1330; in: Jíšová, K. (ed.): V komnatách paláců. V ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám . 1. vyd. 2007, Praha: s. 69-78. ISBN 978-80-86197-79-1

Z novinek německého Residenzen- a Hofforschung; Sborník archivních prací 57, 2007, s. 740-752

Znojemští a král Zikmund v počátcích husitské revoluce. Skromný příspěvek k typologii městských písemností pozdního středověku; in: Mikulec, J., Polívka, M. (edd.): Per Saecula ad tempora nostra, sv. I. 1. vyd. 2007, Praha: Historický ústav AV ČR; s. 94-99. ISBN 978-7286-116-3

Znovu o zahraničních pracích o dějinách středověké vzdělanosti, zejména u leydensko-bostonského "Brilla"; in: Historia Univ. Carolinae Pragensis 42. 2007, roč. 42, s. 277-296

 

2008

Čeští dominikáni, jejch intelektuální činnost zejména při pražské univerzitě a knihy a knihovny ve 14. století; in: Barciak, A. (ed.): Św. Jacek Odrowaź i dominikanie na Ślasku . 1. vyd. 2008, Katowice: PAN oddzial w Katowicach; s. 227-248. ISBN 978-83-88657-32-0

Das Jenseitige im spätmittelalterlichen diplomatischen Quellengut; in: Polívka, M., Pánek, J. (edd.): Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. 1. vyd. 2008, Praha: Historický ústav AV; s. 105-120

Poznámka k právním poměrům na Chebsku na konci 14. století; in: Knoll, V. (ed.): Sborník k 80. narozeninám prof. Stanislava Balíka. 1. vyd. 2008, Plzeň: Západočeská univerzita; s. 109-119. ISBN 978-80-7380-120-5

Rukopis Mikulovské knihovny Dietrichsteinů jako pramen pro kulturní dějiny širšího dvora Václava IV.; In: Smolucha, J., Fraff, T., Nowakowski, P. (edd.): Historia vero testis temporum. Ksiega jubileuszowa poświecona prof. Krzystofowi Baczkowskiemu w 70. rocznice urodzin. 1. vyd. 2008, Kraków: Vistulana; s. 85-99. ISBN 978-83-61033-18-9

Václav IV.; in: Čeští králové. 1. vyd. 2008, Litomyšl - Praha: Paseka; s. 209-221. ISBN 978-80-7185-940-6