Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

(1938)

zdenka.hledikova@  ff.cuni.cz

 

CV

Jedenáctiletá střední škola v Chebu 1953-1955, FFUK Praha (archivnictví 1955-1960); PhDr. 1967, CSc. 1969; habilitace 1991; profesura pomocných věd historických 1997.

Státní archiv v Plzni (archivář 1960-1962); Archiv Ústředního ředitelství Československého filmu v Praze (1962-1965); Filosofická fakulta UK v Praze (interní aspirantka 1965-1968, odborný pracovník 1968-1969, vědecká pracovnice 1969-1971, odborná asistentka 1971-1991, docentka 1991-1996, profesorka od 1997); Český historický ústav v Římě (ředitelka od r.1994).

Členství ve vědeckých a redakčních radách

Členka vědecké rady Historického ústavu AV ČR 1990-1998; členka mezinárodní komise pro paleografii od r.1998.
Archivní časopis, Pražský sborník historický, Historické listy; redaktorka Bollettino dell Istituto Storico Ceco di Roma.

Odborné zaměření

Pomocné vědy historické, zvláště paleografie a kodikologie, české a církevní dějiny pozdního středověku, dějiny církevní správy, kurie a české země ve 14. století (v tisku edice Monumenta Vaticana Bohemiae - Tomus Prodromus (1305-1342).

 

Publikační činnost

Úplná bibliografie do r. 1998 byla vydána in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, red. Ivan Hlaváček - Jan Hrdina, Praha 1998, s. 571-582.

Knižní publikace

Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, AUC-Phil. et Hist.- Monographia 41, Praha 1971, 143 s.

Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, Praha 1973, 529 s., (s I. Hlaváčkem)

Nichtbohemikale mittelalteriche Originalurkunden in den böhmischen Ländern, (=Archiv und Wissenschaft N.F. 1), Köln - Wien 1977, IX + 200 s., (s I. Hlaváčkem)

Paleografická čítanka I - obrazová část, II - textová část, Praha 1982, CVII + 278 s., (s J. Kašparem)

Raccolta praghese di scritti di Lucca Fieschi, AUC-Phil. et Hist.- Monographia 91, Praha 1985, 161 s.

Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989, 519 s., (s J. Janákem)

Dějiny Československa I - do roku 1648, red. Josef Petráň, Praha 1990, 684 s., (členka autorského kolektivu)

Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343), (=Studie a texty 6), Praha 1991, 206 s.

Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, 266 s., (redakce).

Pražské arcibiskupství 1244-1994. Sborník o jeho působení a významu v české zemi, Praha 1994, 381 s., (redakce s J. V. Polcem)

Antifonář sedlecký, CD-ROM, Praha 1995, (s H. Hlaváčkovou a D. Ebenem)

Bolletino dell´Istituto storico ceco, Fascicolo primo, Praga 1997, 55 s., (redakce)

Život Arnošta z Pardubic podle Valentina Krautwalda, Pardubice 1997, 127 s., (s J. Zachovou)

Pražské synody a koncily předhusitské doby, Praha: Univerzita Karlova 2002;  320 s.  ISBN 80-246-0214-8 (s J.V. Polcem)

Monumenta Vaticana rs gestas illustrantia, tomus prodromus, Acta Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII, 1305-1342, 1. vyd.  2003, Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Praha: Academia;  893 s.  ISBN 80-200-0959-0

Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, 2. vyd. 2005. Praha: Lidové noviny; 517 s. ISBN 80-7106-709-1 (s J. Janákem a J. Dobešem)

Bollettino dell´ Istituto Storico Ceco di Roma V, Praha 2006, ISBN 80-86675-09-2

 

Studie a články

1961

Z dějin církevního soudnictví doby předhusitské (Soudní agenda pražského arcibiskupství), ZKČDAS 5, 1961, s. 43-59

1965

Neznámý protihusitský spis z Merseburku, ČsČH 13, 1965, s. 419-427

1966

Soudní akta generálních vikářů, SAP 16, 1966, s. 157-171

1968

Česká vizitační interrogatoria do počátku 15. století, ČsČH 16, 1968, s. 71-98

1969

Die Visitationen des weltlichen Klerus im vorhussitischen Böhmen, MB 1/2, 1969, s. 249-274

Zur Datierung zweier Statuten von Ernst von Pardubice für die Prager Kirche, MB 1/1, 1969, s. 103-106

1970

 Synody v pražské diecézi v letech 1349-1419, ČsČH 18, 1970, s. 117-146

 Visitace jihomoravských farností v polovině 14. století, Jižní Morava 6, 1970, s. 17-26

1971

Korektoři kléru pražské diecéze, PHS 16, 1971, s. 71-111

Prokurátoři českých příjemců u kurie do r. 1419, AUC-Phil. et Hist. 3-4, 1971, Studia historica VI-VII, Z pomocných věd historických, s. 65-109

1972

Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten. Ein Beitrag zur Kirchenpolitik Karls IV., Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 6, 1972, s. 221-256

Pražská metropolitní kapitula, její samospráva a postavení do doby husitské, SH 19, 1972, s. 5-48

Z diplomatické praxe pražského oficialátu ve druhé polovině 14. století, SAP 22, 1972, s. 135-162

1973

Kirche und König zur Zeit der Luxemburger, in: Bohemia Sacra. Das Christentum in Böhmen 973-1973, hg. von Ferdinand SEIBT, Düsseldorf 1973, s. 307-314

1975

Registrum perceptorum a sigillo (Z agendy pražských administrátorů na konci 15. století), AUC-Phil. et Hist. 5, 1975, Z pomocných věd historických III, s. 89-104

10 let katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity karlovy v Praze (1964-1974), AUC-Phil. et Hist. 1, 1975, Z pomocných věd historických III, s. 189-204, (se S. Šislerem)

1976

 K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století, ČsČH 24, 1976, s. 244-277

Zum Studium der Prager erzbischöflichen Urkunden aus der Zeit Johanns von Jenštejn, FD 2, 1976, s. 149-157

1977

Vyvrcholení církevně správního vývoje Čech v době Jana z Jenštejna, in: Sborník Jenštejn 1977, Brandýs - Stará Boleslav s.d., s. 57-73

1978

Kapituly s biskupskou kolací v Čechách do doby husitské a jejich místo v církevní správě, in: In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, red. Lubomír VEBR, Praha 1978, s. 41-61

Opět "In margine českého výzkumu v archívech vatikánských", in: In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, red. Lubomír VEBR, Praha 1978, s. 259-287, (s A. Skýbovou)

1979

Ještě k počátkům blanické pověsti, SVPP 20, 1979, s. 121-140

1980

Dva koncepty exspektancí Benedikta XII. Příspěvek k metodice výzkumu, AUC-Phil. et Hist. 5, 1980, Z pomocných věd historických IV, s. 49-68

Ke kulturním poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století, FHB 2, 1980, s. 129-173

1981

Fundace českých králů ve 14. století, SH 28, 1981, s. 5-55

Chelčický Peter, Theologische Realencyklopedie 7, 1981, s. 712-714

Karlovy církevní fundace a koncepce jeho vlády, in: Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze k 600. výročí úmrtí Karla IV. 29. 11.-1. 12. 1978. Materiály z plenárního zasedání a ze sekce historie, Praha 1981, s. 142-151

Diskuse (Cesty bádání o husitství, Idea míru a internacionální spolupráce v husitství, II. husitologické sympozium, Tábor, 9.-11. září 1980), HT 4, 1981, s. 264-265

1982

Litomyšlský biskup Jan IV. a jeho vizitace, StR 21, 1982, s. 115-139

Erkinger ze Seinsheimu a husitské Čechy, in: Soudce smluvený v Chebu. Sborník příspěvků přednesených k 550. výročí, Cheb 1982, s. 79-87

1983

Zamyšlení nad I. dílem Regest z doby Václava IV., AČ 33, 1983, s. 151-158

1984

Fundace pražských měšťanů do roku 1419, DP 4, 1984, s. 121-137

Karel IV. a církev, in: Karolus Quartus, red. V. Vaněček, Praha 1984, s. 137-155

Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských Čechách, FHB 7, 1984, s. 43-99

Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku, SPVA 5, 1984, s. 209-235

Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, red. J. Čierny, F. Hejl a A. Verbík, Praha 1984, s. 343-392

1987

Česká pozdněstředověká společnost a diplomatický materiál, in: Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii, Praha 1987, s. 173-178

1988

Diplomatika a dějiny správy pozdního středověku, in: 200 let pomocných věd historických na Filozofické fakultě UK v Praze, red. Lubomír VEBR, Praha 1988, s. 201-226

Kalendáře rukopisů kláštera sv. Jiří, AUC-Phil. et Hist. 2, 1988, Z pomocných věd historických VIII, s. 35-78

Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, DP 7/1, 1988, s. 74-90

Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, ČLČ 127, 1988, s. 57-59

1989

Kodifikační úloha synodálních statut v českém prostředí předhusitské doby, in: Velké kodifikace I. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 5. až 8. září 1988, red. M. Doležal a V. Urfus, Praha 1989, s. 103-116

Několik poznámek k současnému stavu a perspektivám dějin správy, Referáty přednesené na VI. sjezdu československých historiků (sekce archivnictví) konaném 9.-11. února 1989 v Praze, SAP 39, 1989, s. 571-573

1990

Farnosti na Chebsku počátkem 16. století (na okraj edice řezenského vizitačního protokolu z r. 1508), MZK 26, 1990, s. 275-282

Kacířské Prachatice?, JSH 59, 1990, s. 195-198

Poznámka ke svatojiřskému skriptoriu kolem roku 1300, DP 10/1, 1990, s. 31-49

Pronikání kuriálního centralismu do českých zemí (Na dokladech provizních listin do roku 1342), ČČH 88, 1990, s. 3-33

1991

(Arci)biskupský dvůr v Praze do doby husitské, DP 9/2, 1991, s. 341-360

Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století, AUC-HUCP 31/1, 1991, s. 29-60

Cancellaria Johannnis de Dražic, AUC-Phil. et Hist. 2, 1991, Z pomocných věd historických IX, s. 29-59

Millennium pražského biskupství, ČČH 89, 1991, s. 421-429

Svatojiřské kalendáře doby abatyše Kunhuty, AUC -Phil. et Hist. 2, 1991, Z pomocných věd historických IX, s. 61-81

Šlechta a hierarchie v Čechách od druhé poloviny 13. do počátku 15. století, MHB 1, 1991, s. 57-87

Zápisy z manželských sporů - nepovšimnutý pramen 15. století, in: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, red. Z. Beneš, E. Maur a J. Pánek, Praha 1991, s. 79-93

K životnímu jubileu Jaroslava Kadlece, MHB 1, 1991, s. 457-466

1992

Drobnosti k pohybu rukopisů na sklonku prvé poloviny 15. století, in: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., red. M. Polívka a M. Svatoš, Praha 1992, s. 101-113

Kulturní prostředí vyšehradské kapituly na počátku 13. století, in: Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092), red. J. Huber a B. Nechvátal, Praha 1992, s. 93-103

Lector Vitus, Berhel a Aldík, in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, red. Z. Hojda, J. Pešek a B. Zilynská, Praha 1992, s. 45-52

Historické publikace Křesťanské akademie v Římě, Historické listy 2, 1992, s. 66

Šedesátiny docenta Rostislava Nového, AČ 42, 1992, s. 174-176

1993

Königtum und Regierungssystem im alten Böhmen, Eine bibliographische Übersicht, Majestas 1, 1993, s. 103-119

Nejstarší břevnovský rukopis, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, red. I. Hlaváček a M. Bláhová, Praha 1993, s. 41-52

Úpadek nebo růst? K situaci církve v Čechách ve 14. století, in: Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, red. Z. Hledíková, Praha 1993, s. 51-62

1994

Arcibiskupství a písemná kultura ve středověku, in: Pražské arcibiskupství 1344-1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi, red. Z. Hledíková a J. V. Polc, Praha 1994, s. 71-84

Donace církevním institucím v Čechách v prvém dvacetiletí 15. století (Statistický přehled), in: Husitství - Reformace - Renesance 1. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, red. J. Pánek, M. Polívka a N. Rejchrtová, Praha 1994, s. 251-260

Katedrála v českých dějinách, in: Katedrála sv. Víta v Praze, red. A. Merhautová, Praha 1994, s. 7-12

Litomyšlské biskupství, in: Litomyšl. Duchovní tvář českého města, red. M. Skřivánek, Litomyšl 1994, s. 29-52

Otevření Českého historického ústavu v Římě, DaS 16/2, 1994, s. 56-57

Studium archivnictví na filosofické fakultě v Praze, 5. celostátní konference. Archiváři - vzdělání a praxe. Sborník příspěvků, Zpravodaj pobočky České informační společnosti 42, 1994, s. 5-9

1995

Biskupské a arcibiskupské centrum ve středověké Praze, PSH 37, 1995, s. 5-25

Slavnosti církevního roku - v kostele i na ulici, DP 12, 1995, s. 45-63

Venkovské děkanáty ve středověkých Čechách, in: Pocta Karlu Malému k 65. narozeninám, red. Ladislav SOUKUP, Praha 1995, s. 112-123

Rukopis vatikánské knihovny Chigi Q.II.51, StR 31, 1995-1996, s. 35-44

Sympozium o archivním vzdělání v Lublani, AČ 45, 1995, s. 37-39

1996

Das Bistum Prag und die Zisterzienser, Cisterciáci ve středověkém českém státě. Les cisterciens dans le royaume médiéval de Bohéme. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9.-13. června 1993, Cîteaux. Revue d´histoire cistercienne. A journal of historical studies 47, 1996, s. 43-57

Český historický ústav v Římě v prvých dvou letech své existence, ČČH 94, 1996, s. 459-462

Stanislav Šisler odešel, AČ 46, 1996, s. 234-235

1997

Benediktini v českých zemích ve středověku, in: Břevnov v českých dějinách, red. M. Bláhová a I. Hlaváček, Praha 1997, s. 7-24

Cesty českých kleriků ke kurii, in: Cesty a cestování v životě společnosti. Reisen im Leben der Gesellschaft, red. L. Bobková a M. Neudortová, Acta Universitatis Purkynianae - Philosophica et Historica 3, 1995, Studia historica 2, Ústí nad Labem 1997, s. 71-78

Das Studium von mittelalterichen kirchlichen Korporationen in Böhmen und Mähren, in: Quaestiones medii aevi novae 2, Warszawa 1997, s. 61-69

Hussens Gegner und Feinde, in: Jan Hus zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen. Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993, hg. von F. Seibt, (=Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 85), München 1997, s. 91-102

Zpráva o hledání Husova breviáře, ČČH 95, 1997, s. 679-690

Český historický ústav v Římě znovu pracuje, La nuova rivista italiana di Praga II/2, aprile-giugno 1997, s. 22-23

Doc. PhDr. Rostislav Nový odešel, AČ 47, 1997, s. 36-37

Relazione sull´attivitá dell´Istituto nel periodo dal 1/1/1994 al 31/12/1996, Bolletino dell´Istituto storico ceco, Fascicolo primo, Praga 1997, s. 45-50

1998

Několik opomenutých listin k politickému postupu a k životu Karla IV., MHB 5, 1998, s. 35-48

Prag zwischen Mainz und Rom. Beziehungen des Bistums Prag zur Metropole und Papstum, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 50, 1998, s. 71-88

Die Geschichte der Kirchen in Tschechien: Christentum im ersten Land der Reformationm, Zeitschrift für politische Bildung (Eichholz Brief) 4, 1998, s. 26-31

Český historický ústav v Římě v letech 1996-1997, ČČH 96, 1998, s. 683-686

Konference autorů k Lexikonu biskupů 1198-1448, ČČH 96, 1998, s. 687-689

Istituto storico ceco di Roma, Annuario 40, 1998-1999, Roma 1998, s. 167-173

Jan IV. z Dražic a Avignon; in: Svatoš, M. (ed.), Sciencia nobilitat. Sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky DrSc., Praha 1998,  s. 31-39 ISBN 80-7184-869-7

Několik opomenutých listin k politickému postupu a k životu Karla IV., Mediaevalia historica Bohemica Vol. 5., 1998,  s. 35-48,  ISBN 80-85268-66-3

Prag zwischen Mainz und Rom. Beziehungen des Bistums zu seiner Metropole und zum Papstum, Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichteol. 50., 1998,  s. 71-88, ISSN 0066-6432

Zdeňka: Tři setkání s Arnoštem z Pardubic, Listy starohradské kroniky Vol. 21., 1998, No.2., s. 48-50, ISSN 1210-6194

1999

Český historický ústav v Římě,  Naše rodina Vol. 25., 1997, ISSN 0323-2743

Český historický ústav v Římě znovu pracuje, La Nuova rivista italiana di Praga Vol. II., 1997, No.2., S. 22-23 ISSN neuvedeno

Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, hgb. von Erwin Gatz, Berlin 1996,Český časopis historický Vol. 95., 1997, ISSN 0862-6111

Doc. PhDr. Rostislav Nový odešel, Archivní časopis Vol. 47., 1997, No.1., S. 36-37 ISSN  0004-0393

Hussens gegner und Feinde; in: Jan Hus - Zwischen Zeiten, Völkern, Konfessionen, Vorträge des internationalen Symposions in Bayreuth vom 22. bis 26. September 1993, hgb. von Ferdinand Seibt (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Bd.), München.  1997,  s. 91-102 ISBN 3-486-56149-9

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t.VII, ed. J. Eršil, Praga 1996, Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma Vol. 1., 1997, s. 51-51J. Eršil (ed.) Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t.VII, Praga 1996 ISSN neuvedeno

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t.VII, ed. J. Eršil, Praga 1996, Český časopis historický Vol. 95., 1997, s. 169-173 J. Eršil (ed.) Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, t.VII, Praga 1996 ISSN 0862-6111

Relazione sull'attivita dell'Istituto nel periodo dal 1/1/1994 al 31/12/1996, Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma Vol. 1., 1997, s. 45-50 ISSN neuvedeno

Zpráva o hledání Husova breviáře , Český časopis historický Vol. 95., 1997, s. 679-690 ISSN 0862-6111

Český historický ústav v Římě a medievální studia, (přednáška) Praha: odborná skupina pro medievalistiku JKF; 1997,  60 minut

Die Einflüsse päpstlicher Urkunden und Kanzleibräuche auf das Urkunden- und Kanzleiwesen der Bischöfe und Arzbischöfe von Prag (prolegomena); in: Herde, P., Jakobs, H. (hgg.), Papsturkunden und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, Archiv für Diplomatik B7. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 1999,  s. 97-121, ISBN 3-412-10298-9

Podpisy na listinách ze 14. ledna a z 5. ledna 1344; in: Ebelová, I., Hlaváček, I. (edd.), AUC - Z pomocných věd historických [Sv.14]. Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc., Praha, Karolinum 1999, ISBN 80-7184-861-1

2000

České, moravské a slezské kláštery v kontaktu s kurií v letech 1305-1342; in: Derwich, M., Pobóg-Lenartowicz, A. (edd.), Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowoźytnym, Wroclaw - Opole, s. 623-630, ISBN 83-904219-3-3

Český historický ústav v Římě v letech 1998-1999, Český časopis historický Vol. 98., 2000, No.4., s. 416-419, ISSN 0862-6111

Jan z Lokte, český kuriál sklonku první poloviny 14. století; in: Pazderová, A., Kahuda, J. (edd.),  Našim jubilantkám. Sborník příspěvků k poctě životního jubilea Věry Beránkové, Dagmar Culkové a Marie Liškové, Praha: SÚA; 2000,  s. 96-101, ISBN 80-85475-64-2

Některé personální aspekty českého vlivu ve vratislavském biskupství kolem poloviny 14. století; in: Barciak, A. (ed.), Tysiacletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wroclawskiej, Katowice:  Instytut Górnoslaski 2000,  s. 75-85, ISBN 83-86053-36-4 

Pelhřimovský školmistr Konrád a jeho rukopis; in: Kroupa, J. K. (ed.),  Septuaginta Paulo Spunar oblata, Praha: KLP; 2000,  s. 249-252, ISBN 80-85917-74-2

Prodromus vatikánských Monument a listina Klementa V. pro premonstráty, Český časopis historický Vol. 98., 2000, No.1., s. 1-17, ISSN 0862-6111

Relazione sull attivitta dell Istituto Storico Ceco di Roma negli anni 1997-1999, Bollettino dell Istituto storico ceco di Roma II, 2000, No.2., s. 120-125

La situazione della chiesa in Boemia e in Moravia prima di Hus, Bollettino dell Istituto storico ceco di Roma II, 2000 Vol. ???, 2000, No.2., s. 19-29 ISBN 80-902262-5-6

Paleografická čítanka, Praha 2000 (2. vydání), 244 s., ISBN 80-246-0049-8 (s J. Kašparem a I. Ebelovou)

2001

Vyšehradské proboštství a české kancléřství v první polovině 14. století; in: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Praha- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství; 2001, s. 74-89, ISBN 80-7192-599-3

Alžběta, dcera Václava III., Mediaevalia historica Bohemica 8, Praha: Historický ústav AV; 2001, s. 43-50, ISBN 80-7286-029-1

Lexikon biskupů Svaté říše římské, Lexikon der Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198 bis 1448, Berlin: Duncler et Humblot; 2001,  ISBN 3-428-10303-3 (Biografie pražských a litomyšlských biskupů (celkem 27) z let 1198-144)

2002

Z domácnosti Fridricha z Pernštejna; in: Chocholáč, B., Malíř, J. (edd.), Pocta Janu Janákovi k sedmdesátinám. 1. vyd.  2002. Brno: Matice moravská;  s. 391-403.  ISBN 80-86488-07-1 

Religiozita v pražských městech v době Husově,  Dějiny a současnost. 2002, roč. 24, č. 4, s. 1-6, ISSN 0418-5129

Kodex Reg. lat. 14 - Evangeliář sv. Václava nebo sv. Vojtěcha?; in: Mikulicová, M., Kubín, P. (edd.).In omnibus caritas. 1. vyd.  2002, Sborník teologické fakulty IV. Praha: Karolinum;  s. 203-232.  ISBN 80-246-0344-6

Charakter i przejawy religijnosci mieszczanstwa praskiego na przelomie XIV i XV wieku; in: Manikowaska, H., Zaremska, H. (edd.), Ecclesia et civitas. Kosciol i zycie religijne w miescie sredniowecznym. 1. vyd.  2002. Warszawa: Instytut Historii PAN;  s. 297-313.  ISBN 83-86301-98-8

Biskup; in: Nodl, M., Šmahel, F. (edd.), Člověk českého středověku. 1. vyd.  2002. Praha: Argo;  s. 139-165.  ISBN 80-7203-448-0

2003

Die Bistümer Königgrätz, Leitmeritz, Leitomischl, Erzbistum Prag; in: Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur Sekularisation. 1. vyd.  2003. Freiburg im Breisgau:  s. 289-291, 356-358, 359-361, 573-588,  ISBN 3-451-28075-2

Počátky kapituly u Všech svatých na Pražském hradě; in: Borovský, T., Jan, L., Wihoda, M. (edd.), Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. 1. vyd.  2003. Brno: Matice moravská;  s. 437-448.  ISBN 80-86488-13-6

Letomischl (C3), Prag (C3); in: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch - topografisches Handbuch, Teilband 2, Residenzen. 1. vyd.  2003. Sigmaringen: Thorbecke;  s. 334-335, 461-464,  ISBN 3-7995-4515-8

2004

Svatovítská mozaika. Úvahy nad jejím původem, účelem a místem ve vývoji užití obrazů; in: Sommer, P., Nodl, M. (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70 narozeninám. 1. vyd.  2004. Praha:  s. 43-60

Diplomatické pozadí vzniku panství Jana Lucemburského v severní Itálii v dubnu 1331; Sborník k 70. narozeninám doc. dr. Vl. Vašků. 1. vyd.  2004, SPFFBU  C 50, 2003. Brno:  s. 89-100

Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma, fasc. IV., Praga 2004 ;  1 vyd.  2004. Praga: Istituto storico ceco di Roma;  168 s.  ISBN 80-866675-05-X

Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů, Český časopis historický. 2004, roč. 102,  s. 249-272.  ISSN 0862-6111

I boemi nella Curia pontificia sotto i primi tre papi del periodo avignonese (Sulle possibilita di sfruttamento dei dati contenuti nei MBV), Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma. 2004, roč. 4,  s. 91-114

I dieci anni dell´Istituto Storico Ceco di Roma, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma. 2004, roč. 4,  s. 12-24

2005

Osobnost Arnošta z Pardubic; in: Bobková, L., Gladkiewicz, R., Vorel, P. (edd.), Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost - okruh - dědictví. Postać - środowisko - dziedzictwo. 1. vyd. 2005. Wroclaw - Praha - Pardubice: s. 23-43. ISBN 80-7308-107-

Prom. Hist. Marie Kostílková (*9. 6. 1934 - 31. 8. 2004), Studie o rukopisech. 2005, roč. XXXV, s. 229-232

Nově nalezený text pražského synodálního statutu ze srpna 1308, Český časopis historický. 2005, roč. 103, s. 116-127. ISSN 0862-6111

Vikáři Karla IV. v Sieně v roce 1355; in: Bobková, L., Holá, M. (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku, Praha-Litomyšl: Paseka 2005; s. 177-196. ISBN 80-7185-773-4

2006

Kladsko a administrátoři pražské diecéze v 15. století; in: Konvičná, J., Zdichynec, J. (edd.): Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha 2006, s. 290-304. ISBN 80-903756-1-8

O "devotio moderna" trochu jinak; in: Krmíčková, H., Pumperová, A., Růžičková, D., Švanda, L. (edd.): Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, s. 403-416. ISBN 80-86488-35-7

Strukturelle Reformen der Prager Erzbischöfe im 14. Jahrhundert. Bistumsverwaltung, Geistlichkeit, Reform; in:  Eberhard, W., Machilek, F. (edd.): Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa, Froschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands. B. 36., Köln - Weimar - Wien 2006, s. 125-141, ISBN 3-412-26105-4

Úcta sv. Ludmily mezi 12. a 14. stoletím a její formování v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě; in: Špačková, R., Meduna, P. (edd.): Nomine Liudmillam. Sborník prací k poctě svaté Ludmily, Mělník 2006, s. 41-53. ISBN 80-239-7593-5

Veršující rabštejnský farář Petr; in: Mudra, A., Otlová, M. (edd.): Ars vivendi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha 2006, s. 63-74. ISBN 80-903600-9-2

Synoden in der Diözese Prag 1280-1417; in: Kruppa, N., Tygner, L.; In: Partikularsynoden im späten Mittelalter, Studien zur Germania Sacra, B.29, Veröffentlichungen des Max - Planck - Instituts für Geschichte, B. 219, Göttingen, s. 307-329, ISBN 3-525-35873-3

Libri formatarum - una fonte conosciuta ma non scoperta; in: Bollettino dell´ Istituto Storico Ceco di Roma V., 2006, s. 35-60, ISBN 80-86675-09-2