PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

(1953)

zdenek.hojda@ ff.cuni.cz

 

CV

Gymnázium na Pražačce v Praze 3 1969-1973, FF UK Praha (archivnictví-dějepis) 1973-1978, PhDr. 1978, Csc. 1988, Národní galerie v Praze (vedoucí archivu) 1978-1990, Historický ústav ČAV 1991, FF UK (odborný asistent katedry PVHAS) 1991-dosud, Pedagogická Fakulta Technické Univerzity Liberec (odborný asistent katedry dějepisu, dílčí úvazek) 1997-1999

Členství ve vědeckých a redakčních radách

Redaktor Dějin a současnosti 1993-1995, řízení Knižnice Ďasu 1996-dosud; redakční rady: Dějiny a současnost 1991-dosud (1997-2004 předseda), ČČH 1992-dosud, Pražský sborník historický 1992-dosud, Severní Plzeňsko 1993-dosud, Listy filologické 1997-dosud; věd. rady: Národní galerie v Praze 1997-1998, ÚKS AV ČR 1997-dosud.

Odborné zaměření

Kulturní dějiny 16.-19. století (zvláště dějiny výtvarné kultury, dějiny cestování, dějiny vzdělanosti, historické vědomí, mýty a stereotypy); PVH; dějiny Skandinávie.

 

Publikační činnost

Knižní publikace

Collegia Nordica. Jejich vznik, vývoj a význam v protireformačních plánech na evropském severu (1578-1619). Disertační práce, obhájená 12.10.1978 na katedře PVH a archivnictví FF UK

Výtvarná kultura pražského měštanstva v pozdním feudalismu. (Kulturní investice na Starém Městě pražském v letech 1627-1740). Kandidátská disertační práce, dokončená v listopadu 1987 a obhájená 7.12. 1988. 

 Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5.3. 1991 (Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea - 6), Praha 1992, 167 s. (uspořádal)

Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60tinám doc.dr. R. Nového, Praha 1992 [vyšlo 1993] (uspořádal s B. Zilynskou a J. Peškem)

Cesty a cestovatelé v raném novověku. Muzeum Litoměřice srpen-říjen 1994. Litoměřice 1994, 65 s. + 13 s. barevných obraz. příloh (s V. Vlnasem)

Prager Palais, München, Blanckenstein Verlag 1994, 216 s. (s J. Peškem a L. Pořízkou)

HISTORIE, Novověk 1-2. Autor ilustračního doprovodu k textům Antonína Kostlána a Pavla Běliny, Praha, Scientia, ped. nakl. 1994-1995, 120 a 112 s.

Český lev a rakouský orel v 19. století / Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, pořádaného ve dnech 10.-12. března 1994 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Národní galerií v Praze ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka v Brně, Praha, KLP 1996, 345 s. (uspořádal s R. Prahlem)

Pomníky a zapomníky, Praha - Litomyšl, Paseka 1996, 284 s., 2 vyd. 1997 (s J. Pokorným)

AUC-Phil.et Hist.1 - 1996, Z PVH XIII: Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, Praha 1997 (uspořádal s I. Hlaváčkem)

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608. Rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea, Praha, Scriptorium 1997, 191 s. (s J. Čechurou a M. Novozámskou)

Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha, KLP 2000, 388 s. (uspořádal s R. Prahlem)

Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Praha, KLP 2003, 380 s., ISBN 80-85917-98-X (uspořádal s R. Prahlem)

„Kunstverein nebo / oder Künstlerverein?“ Hnutí umělců v Praze let 1830–1856 / Die Künstler-Bewegung in Prag 1830–1856 (= Fontes historiae artium 12). Praha, Artefactum 2004 (s R. Prahlem)Prahl, Roman - Hojda, Zdeněk - Ottlová, Marta: 

Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století., Praha 2006, ISBN 80-86791-31-9 (s R. Prahlem a M. Ottlovou)

 

Studie a články

1978

Literatura a edice pramenů o bitvě u Jankova, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 16/1978, s. 287-295

1979

Osídlení a feudální rozdrobenost v Plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z r. 1379), Historická geografie 18/1979, s. 103-165 (s J. Peškem)

1981

České země a univerzita ve Vilniusu v prvních letech její existence, in: Praha - Vilnius. Sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilnius, Praha 1981, s. 33-45

Společnost vlasteneckých přátel umění a počátky památkové péče v Čechách. In: Uměnovědné studie III., 1981 [vyšlo 1982], s. 214-218

1982

Šalounův pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí ve světle autorovy filozoficko-dějinné koncepce, Husitský Tábor 4, 1982, s. 209-214

1983

Collegium Nordicum v Olomouci v dějinách protireformačního školství. In: Historická Olomouc a její současné problémy IV, Olomouc 1983, s. 47-63

Kdo nakupoval na výstavách Krasoumné jednoty ? In: Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály NG I.), Praha 1983, s. 133-154

Osvícenský příspěvek k dějinám veduty (edice rukopisu J. Q. Jahna), Umění 31, 1983, s. 468-472

Generace Národního divadla po deseti letech. Z neznámých dopisů Josefa Václava Myslbeka Vojtěchu Hynaisovi, Documenta Pragensia 3, 1983, s. 240-252

Vztahy pražské univerzity k Vratislavi v 17. až 18. století, AUC - HUCP 23, 1983, s. 64-76 [na okraj studie K.A.F. Fischera, Jesuiten in Breslau. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 38, 1980, s. 121-174] (s Annou Fechtnerovou)

1984

Úloha dvora při vytváření kulturní integrity pražských měst na sklonku doby rudolfinské, Documenta Pragensia 4, 1984 [vyšlo 1985], s. 203-206 [resumé]

1985

Les aspects économiques du mécénat de la noblesse tchćque: les collections de tableaux des seigneurs (1660-1720). Rozmnožený text referátu, předneseného 23.4. 1985 na konferenci "Gli aspetti economici del mecenatismo in Europa, secoli XIV-XVIII" v Pratu, 50 str.

Měšťanské barokní sbírky v Praze a v Olomouci. In: Historická Olomouc a její současné problémy V., Olomouc 1985 [vyšlo 1986], s. 307-322

1986

Kavalírské cesty české šlechty do Itálie v 17. století. In: Itálie, Čechy a střední Evropa. Praha 1986, s. 216-239

K využití pražských pozůstalostních inventářů pro výzkum výtvarné produkce a uměleckého života v 17. století. In: [rukopisný] Sborník k 60. narozeninám Pavla Preisse, [Praha 1986], 21 str.

1987

Hudebníci Rudolfova dvora v ubytovací knize Malé Strany a Hradčan z roku 1608, Hudební věda 24, 1987, s. 162-167

Lékařská a zdravotnická literatura v pražských knihovnách 17. století, Documenta Pragensia 7/1, 1987, s. 253-299

Sbírka obrazů v pozůstalosti nostického hofmistra [Antonína Kollera]. In: [rukopisný] Sborník k 75. narozeninám Lubomíra Machytky, [Praha 1987], 5 str.

Cesta Jana Quirina Jahna po západních Čechách roku 1797. Minulostí Západočeského kraje 23, 1987 [vyšlo 1988], s. 201-230 + 15 str. obr. příloh

1988

Die Prager Kunstausstellungen 1886-1914: Ihr Publikum und ihr Verkaufserfolg. In: Bildungsgeschichte, Bevölkerungs- geschichte, Gesellschaftsgeschichte in böhmischen Ländern und in Europa. Fs. für Jan Havránek zum 60. Geburtstag. Wien-München 1988, s. 251-273

Der Hofstaat Rudolfs II. in Prag. Wo und wie wohnten die Hofleute, insbesondere die Künstler, In: Prag um 1600. Beiträge zur Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. Freren 1988, s. 118-123

Sociální zázemí Jednoty výtvorných umělců - rozchod s tradiční základnou uměleckého mecenášství v Čechách ? In: Povědomí tradice v novodobé české kultuře (Studie a materiály NG IV.), Praha 1988, s. 355-359

1989

Tradice o životě a smrti Albrechta z Valdštejna ve dvou stoletích po chebské exekuci (K literárním projevům valdštejnské tradice do poloviny 19. století). AUC - Philosophica et Historica 1/1988 (Problémy dějin historiografie IV), Praha 1989 [vyšlo 1990], s. 75-110

"Voyages de chevaliers" [recte Les Grands Tours] de Bohćme au XVIIe sićcle. In: Pérégrinations académiques (IV Session scientifique internationale, Cracovie 19-21 mai 1983). Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego DCCCLXX, Prace Historyczne 88, Kraków 1989, s. 99-105

Společnost vlasteneckých přátel umění a památková péče v Čechách v 1.polovině 19. století. In: Bulletin sekce památkové péče vedoucího pracoviště vědecko-technického rozvoje 6, [SÚPPOP] Praha 1989 [vyšlo 1990], s. 169-172

1990

Collegia Nordica v Olomouci a Branievě 1578-1619, AUC - HUCP 30/1, 1990, s. 49-95

Setkávání s Oldřichem a Boženou. Dějiny a současnost 12, 1990, č.3, s. 38-45 (s R. Prahlem)

Josef Hlávka mezi sběrateli své doby. Soupis Hlávkovy [umělecké] pozůstalosti. Acta Polytechnica. Práce ČVUT v Praze, VI, 1990, seš.3, s. 13-20; seš.4, s. 123-142 (s R. Prahlem)

Inwestycje kulturalne praskiego mieszczanstwa w XVII i XVIII w. (1620-1740). In: Sztuka miast i mieszczanstwa XV-XVIII w. w Europie Srodkowowschodniej. Ed. Jan Harasimowicz, Warszawa 1990 [vyšlo 1991], s. 381-395

1991

Martinitz (a. Jaroslav Bořita, b. Bernhard Ignaz, c. Georg Adam). In: Neue Deutsche Biographie, XVI. Bd. Berlin 1991, s. 302-305

Češi a Němci na Jubilejní výstavě. In: Umění na Jubilejní výstavě před sto lety. Vydala NG v Praze a ZG v Plzni 1991, s. 21-24

Pražská defenestrace v historické malbě 19. století (Na okraj jedné reprodukce v ouběnické chalupě). In: Pocta Josefu Petráňovi (Práce Historického ústavu ČAV, Miscellanea C-4), Praha 1991, s. 567-578

Ze zákulisí "výstavy na Výstavě" roku 1891, Dějiny a současnost 13, 1991, č.5, s. 27-32 (s R. Prahlem)

Píseň o Nibelunzích v novodobé historické a kulturní tradici (a Nibelungové Fritze Langa), Iluminace 3, 1991, č.4, s. 35-68

Kultura pobělohorských měst. In: Česká města v 16.-18. století (Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea - 5). Praha 1991, s. 215-225

Několik poznámek k budování šlechtických obrazáren v barokní Praze, in: Documenta Pragensia 9, 1991 [vyšlo 1992], s. 257- 267

Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag - Ihre Rolle im Kunstleben Böhmens 1796-1840. In: Seminaria Niedzickie/Niedzica Seminars V. Cultural Institutions in the 19th Century as an Example of National Revival in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary, Kraków 1991 [vyšlo 1992], s. 85-91, obr. 29-39

Marek Bernard Joanelli, příklad ambiciózního pražského měšťana a mecenáše 1. poloviny 18. století. In: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. [NG] Praha 1991 [vyšlo 1992], s. 171-184 + obr. 148-149

1992

"Idola" barokního bádání aneb jak se vyhnout Skylle a neupadnout v osidla Charybdy, In: Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5.3. 1991 (Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea - 6), Praha 1992, s. 15-26

'Die architectur ist das schönste und nützlichste nach denen litteris'. Knihy o architektuře v pražských měšťanských knihovnách 17. století. In: Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof.PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. (Práce HIÚ ČAV, C-Miscellanea - 7). Uspoř. Miloslav Polívka a Michal Svatoš, Praha 1992, s. 115-126

Politicko-historická literatura a spisy Bohuslava Balbína v soukromých měšťanských knihovnách v Praze 17. století. In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. (Sborník z konference Památníku národního písemnictví), Praha 1992, s. 218-221

Prag-München und die bildenden Künstler im 19. Jahrhundert. In: Bayerisch-Böhmische Nachbarschaft, München 1992, s. 141-154

Rezidence české šlechty v baroku (Několik tezí). In: Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference na pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem 30.-31. října 1991 (Acta Universitatis Purkynianae, Philosopohica et historica I, Opera historica 1). Uspořádala Lenka Bobková, Ústí nad Labem 1992 [vyšlo 1993], s. 161-178

Karlův most jako barokní znaková galerie. Donátoři mosteckých soch a jejich znaky, In: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60tinám doc.dr. R. Nového. Praha 1992 [vyšlo 1993], s. 247-261

1993

Pomníky a zapomníky (1. K čemu jsou nám pomníky, s J. Pokorným; 2. Pomníky proti své vůli: Sochy z Karlova mostu a mariánský sloup; 4. Husův pomník; 6. Nedej zahynouti nám ni budoucím; 8. Zmizelé pomníky "našich" Němců; 10. Dveřník chrámu československé slávy; 12. Kam s nimi?, s J. Pokorným). Tvar 4, 4. 1-12, 7.1. 1993 - 25.3. 1993. [Poznámka: celá série vznikala ve spolupráci s J. Pokorným, všechny články jsou podepsány oběma autory]. 

Pokus o český panteon umění: Jubilejní výstava. In: Umění a civilizace jako divadlo světa, Praha 1993, s. 66-74 (s R. Prahlem)

Česká aristokracie a barokní Evropa; Počátky obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách. In: Lubomír Slavíček (ed.), Artis Pictoriae Amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993, s. 63-66, 311-316 a katalogová čísla I/1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21; II/1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; II/2-3, 4; II/3-1, 2, 3, 4,; III/1-1, 2 [s L.S.], 3, 4, 9, 10, 12 [s P.P.]; III/2-4; IV/1-6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15.

Pražský rudolfínský dvůr mezi Hradem a městem. In: Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků (Opera historica 3). Sestavil V. Bůžek, České Budějovice 1993, s. 115-136 (s J. Hausenblasovou)

(předmluva) Zdeněk Kalista, umělec a historik, In: Zdeněk Kalista, Cesta po českých hradech a zámcích, Praha 1993 s. 5-22

Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627-1740 (Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I.), Pražský sborník historický 26, 1993, s. 38-102

"Le Grandezze d'Italia". Die Kavalierstouren der böhmischen Adeligen, die Kunstbetrachtung und die Kunstsammlung im 17. Jahrhundert. In: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns, Hg. Hans-Bernd Harder und Hans Rothe, Köln-Weimar-Wien 1993, s. 151-160

1994

Das Slawentum, der Austroslawismus und Panslawismus in Böhmen. In: Karel Srp (hg.), Alfons Mucha - Das Slawische Epos. Katalog výstavy konané v Kunsthalle Krems (Minoritenkirche Stein) od 2.7. do 26.10. 1994, s. 139-142

Das Slawische Epos aus der Sicht des Historikers, ibidem, s. 143-151

Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech 1627-1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy II., Pražský sborník historický 27, 1994, s. 47-104

1995

Prag um 1600 als multikulturelle Stadt: Hof - Adel - Bürgertum - Kirche. In: Metropolen im Wandel, Hg. Evamaria Engel, Karen Lambrecht und Hanna Nogossek, Berlin 1995, s. 225-232

Reprezentační výdaje a smrt. Barokní "pompa funebris" v Praze, Documenta Pragensia 12 (Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí AMP 1989 a 1991), 1995, s. 117-126

Geneze uměleckých výstav v Praze 1791-1851, Documenta Pragensia 12 (Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí AMP 1989 a 1991), 1995, s. 317-324

Denkmalkonflikte zwischen Tschechen und Deutschböhmen. In: Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler (Bürgertum in der Habsburgermonarchie IV), Hg. Hanns Haas - Hannes Stekl, Wien-Köln-Weimar 1995, s. 241-251 (s J. Pokorným)

1996

Les officiers de l'ancienne ville impériale et leurs activités culturelles: le cas de Prague aux XVIIe et XVIIIe sičcles. In: L'état moderne te les élites, XIIIe - XVIIIe sičcles. Apports et limites de la méthode prosopographique (Actes du colloque international CNRS - Paris I, 16-19 octobre 1991), éd. par Jean-Philippe Genet et Günther Lottes, Paris 1996, s. 235-242

Venezia dal XVI al XVIII secolo negli appunti dei viaggiatori cechi. In: Tesori di Praga. La pittura veneta del '600 e del '700 dalle collezioni nella Repubblica Ceca, a cura di Ladislav Daniel, Milano 1996, s. 35-43 (s J. Pánkem)

Benátky 16.-18. století očima českých cestovatelů. In: Ladislav Daniel (ed.), Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, Národní galerie v Praze, Electa 1996, s. 33-40

Benátky na konci 16. století ve dvou pražských památnících. In: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Uspoř. Vít Vlnas a Tomáš Sekyrka, Praha, NG 1996, s. 69-81

Peter Burke a nová historie. In: Peter Burke, Italská renesance. Praha, Mladá fronta 1996 [vyšlo 1997], s. 277-281

Pražská univerzita a vzdělanost v českých zemích v 17. a 18. století. In: Dějiny Univerzity Karlovy II, 1622-1802. Praha 1996, s. 225-240 (s I. Čornejovou)

1997

Jankovská bitva ve švédském a evropském dějepisectví. In: Zdeněk Brandl - Josef Petráň (edd.), K 350. výročí bitvy u Jankova 1645-1995 (=Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 35, 1995), Benešov [1997], s. 65-71

Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625. In: Cesty a cestování v životě společnosti. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem. Uspoř. Lenka Bobková a Michaela Neudertová (=Acta Universitatis Purkynianae Philosophica et Historica, Studia historica II, 1995), Ústí nad Labem 1997, s. 301-306

Cizinci v Praze Rudolfa II. (aneb téma zvláště dnes aktuální), Umění a řemesla 39, 1997, s. 2-5

Historická ikonografie - pomocná věda historická? In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1/1996, Z pomocných věd historických XIII: Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, Praha 1997 [recte 1998], s. 145-154

1998

Pomník - svatyně národa. In: M. Ottlová a M. Pospíšil (uspoř. ), Sacrum et profanum, Praha 1998, s. 54-64

"Gönnt einem jeden die Wahrheit". In: Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama (Begleitband zur Ausstellung), Hg. Monica Flacke, Berlin, DHM 1998, s. 502-527 (s V. Vlnasem)

Město Praha doby Smetanovy. In: Olga Mojžíšová (ed.), Bedřich Smetana. Doba - život - dílo, Praha, Muzeum Bedřicha Smetany 1998, s. 7-29

Dánská válka roku 1864 a její ohlas v Čechách, in: AUC - Philosophica et historica 3/1996, K poctě profesora Miroslava Hrocha (= Studia Historica XLIV), Praha 1998, s. 69-80

Boj o Prahu a závěr třicetileté války v Čechách, Dějiny a současnost 20, 1998, č. 5, s. 11-18

Der Kampf um Prag 1648 und das Ende des Dreißigjährigen Krieges. In: 1648. Krieg und Frieden in Europa. Politik, Religion, Recht und Gesellschaft, Hg. Klaus Bußmann und Heinz Schilling), Münster/Osnabrück 1998, s. 403-412

Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. Příspěvek k poznání výtvarných a literárních zdrojů historického vědomí v 19. století. In: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, vyd. I. Hlaváček a J. Hrdina, Praha, Scriptorium 1998, s. 181-203

"Okrajové" skupiny a "národnostní menšiny" v Praze 17. a 18. století. In: Documenta Pragensia XVI (Ponížení a odstrčení, Města versus katastrofy, sest. J. Pešek a V. Ledvinka), Praha 1998 [recte 1999], s. 45-47

Der Hofstaat Rudolfs II. und ide Gesellschaft Prags im Lichte des Stammbuchs des Hartschiers David von Krakau. In: Rudolf II, Prague and the World (ed. L. Konečný with B. Bukovinská and I. Muchka), Prague 1998 [recte 1999], s. 244-250

1999

Umění v konverzaci: Thunův salon. In: Salony v české kultuře (Sborník příspěvků z 18. plzeňského sympozia, vyd. H. Lorenzová a T. Petrasová), Praha 1999, s. 35-46 (s R. Prahlem)

Obraz a text na pražských vedutách 17. století. In: AUC - Pjil. et Hist. 5/1996, Z pomocných věd historických XIV (Sborník k 70. narozeninám doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, Csc.), Praha, Karolinum 1999, s. 85-91

2000

Zikmund Winter a dějiny hmotné kultury. In: Zikmund Winter mezi historií a uměním (Materiály z mezioborové konference, Rakovník 12.-14. prosince 1996), Rakovník [1999], s. 86-92

Společnosti přátel umění v Evropě do konce 18. století, In: Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha, KLP 2000, s. 76-87

2001

Básník Vlasty, ředitel koněspřežky a osmačtyřicátník Karl Egon Ebert 1801-1882, Dějiny a současnost 23, 6 / 2001, s. 19-21

Česko-finské vztahy do vzniku samostatných států, In: Dějiny Finska, Dějiny států. Praha,Nakladatelství Lidové noviny 2001, s. 318-324

Druhý život baroka v Čechách (60.-90. léta 20. století), In: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha, Paseka - Národní galerie v Praze 2001, s. 50-60

Holocaust ve Skandinávii, In: Stín šoa nad Evropou. Sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu 2000 až prosinci 2001., Praha, Židovské muzeum 2001, s. 100-109

Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století, Documenta Pragensia 19, 2001, s. 85-100 (s J. Kašparovou)

2002

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna - mezníky života; In: Mojmír Horyna(ed.): Valdštejnský palác v Praze, Praha, Gema art 2002, s. 29-46

(recenze) Josef Polišenský, Historik v měnícím se světě, AUC - HUCP XLI, Fasc. 1-2, 2002, No. 1-2., s. 216-221

Několik poznámek o předmětu kulturních ději; In: Pokorná, M (ed.): Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000 - 2001., Práce z dějin vědy 3, Praha, Arenga 2002, s. 1331-1334

Za vlast a víru. Náboženský exil po Bílé hoře v tradici 19. století; In: Concolato, J.-C. (ed.): Útěk a exil v umění (Katalog výstavy), Praha, UNHCR 2002, s. 14-18

2003

Dobrovského cesta za švédskou kořistí, Dějiny a současnost 25, 5/2003, s. 10-13

(recenze) Eduard Maur, 12.5. 1743. Marie Terezie, korunovace na usmířenou, Dějiny a současnost 25, 5/2003, s. 5

Riegrův pomník na Kozákově; In: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Supplementum 8., Semily, Státní okresní archiv 2003, s. 287-297

(recenze) Esch, Arnold, Sjednáno pod Kapitolem. Život německého notáře v renesančním Římě, Dějiny a současnost 25, 6/2003, s. 8-11

(recenze) Bartilla, Stefan, Vykřičený motiv?, Dějiny a současnost 25, 2/2003, 6-10

(předmluva) Zdeněk Kalista, umělec a historik. In: Cesta po českých hradech a zámcích aneb Mezi tím, co je, a tím, co není., Praha, Argo 2003 (2. vydání), s. 5-22

Josef Hellich a (spolek) křesťanské(ho) umění; In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století, Praha, KLP 2003, s. 302 – 310 (s R. Prahlem)

2004

 „Jdou s tebou naše srdce i mysle -- až tam ku břehům Tibery.“ Cestování v době biedermeieru. In: Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (eds.), Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století (Plzeň, 6.-8. března 2003). Praha, KLP 2004, s. 128-141

František Josef Kinský a jeho knihovna. In: Jitka Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: Čtenář a jeho knihovna (= Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, Opera Romanica 4). České Budějovice 2003 (vyšlo 2004), s. 339-345

O habsburských pomnících v Čechách. In: Jiří Rak – Vít Vlnas (eds.), Habsburské století, 1791-1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha, Pražská edice 2004, s. 34-48 (s J. Pokorným)

Staré Rakousko na horní Mississipi.  Rozhovor s Gary B. Cohenem, Dějiny a současnost XXVI, č. 5, 2004, s. 51-52 (s J. Peškem)

Naslouchat pramenům. Rozhovor s Carlo Ginzburgem, Dějiny a současnost XXVI, č. 6, 2004, s. 45-47

2005

Denkmäler des Krieges als Orte der Erinnerung in Tschechien nach der Wende – Lieux de mémoire oder Kampfplätze der Erinnerungen? In: Christoph Cornelißen, Roman Holec und Jiří Pešek (Hg.), Diktatur – Krieg – Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit seit 1945. Essen, Klartext-Verlag 2005 (= Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 13), s. 229–236

Cestovat znamená žít. Světoběžník Andersen a jeho návštěvy v Čechách. Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 6, s. 37–39

Reflexe baroka mezi Skyllou a Charybdou – zamyšlení po deseti letech. In: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha – Barokní Čechie, 1620 – 1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24.–27. září 2001. Praha, Archiv hl.m. Prahy a Scriptorium 2004 [vyšlo v září 2005], s. 1017–1024

... sub quo ut a tristibus ad meliora transeamus fata. Plaský opat Jiří Vašmucius – voják a obnovitel. In: Jiří Fák (ed.), Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Plasích a Mariánské Týnici ve dnech 11. – 13. května 2005. Plasy, Městský úřad – Mariánská Týnice, Muzeum a galerie severního Plzeňska 2005, s. 101–105

Staré pošetilosti vystřídaly nové. Rozhovor s Peterem Burkem, Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 7, s. 25–27 (s P. Maťou)

Šimon Alois Tudecius na papežské galéře 1655–1657 (úvodem k ukázce z jeho deníku), Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 8, s. 38

(recenze) Mýty naše slovenské (zostavili Eduard Krekovič – Elena Mannová – Eva Krekovičová)  = DaS XXVII, 2005, č. 10, s. 8 p.t. Mýty naše slovenské. Zevrubný průzkum slovenské národní mytologie

2006

Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. (Slaves and Czech culture in 19th century); 1. vyd. 2006, Praha: KLP. ISBN 80-86791-31-9 (s R. Prahlem a M. Ottlovou)

2007
Česko-dánské styky [do roku 1918]; in: Steen Busck . 1. vyd. 2007, Dějiny států. Praha: NLN; s. 368-381. ISBN 978-80-7106-908-9
Dánské výtvarné umění; in: Steen Busck . 1. vyd. 2007, Dějiny států. Praha: NLN; s. 355-367. ISBN 978-80-7106-908-9
Der Wenzelsplatz in Prag - Bühne moderner tschechischer Geschichte; in: Stachel, P. (ed.): Die Besetzung des öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Straßennamen im europäischen Vergleich. 1. vyd. 2007, Berlin: Frank ; s. 101-114. ISBN 978-3-86596-128-0
O mořských nebezpečenstvích. Malá antologie českých autorů 16.-18. století; in: Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 3, s. 36-39. ISSN 0418-5129
Válečné pomníky jako vzpomínková místa v České republice po roce 1989 - Lieux de mémoire nebo bojiště vzpomínek?; in: Cornelißen, C., Holec, R., Pešek, J. (edd.): Diktatura - válka - vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. 1. vyd. 2007, Ústí nad Labem: Albis international ; s. 213-221. ISBN 978-80-86971-33-9