Mgr. Mlada Holá

(1979)

mlastep@ seznam.cz

 

CV

FF UK Praha, 1997-2003 magisterské studium historie-archivnictví, 2003-dosud doktorské studium archivnictví, 2005-2007 asistentka na Ústavu českých dějin (v rámci výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes), 2007-dosud asistentka na katedře PVH a AS

Odborné zaměření

Středověká diplomatika, dějiny správy (se zaměřením na dějiny vedlejších zemí České koruny ve 14.-16. století)

Granty

grant GAUK 333/2006 A HN Význam Slezska ve správní a územní politice českých králů v pozdním středověku (řešitelka 2006-2007)

 

Publikační činnost

Studie a články

2003

Dva přehledy příjmů vratislavského knížectví z 50. let 14. století (diskusní příspěvek), in: Korunní země v dějinách českého státu I, Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, ed. Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková – Jan Zdichynec, Praha 2003, s. 161-165

2004

Hradecký kraj, in: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 IV, Praha 2004, s. 347-411 (s M. Holým a R. Sádlovou)

2005

Čáslavský kraj, in: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 V, Praha 2005, s. 7-179 (s M. Holým a R. Sádlovou)

Vratislavští hejtmané. Reprezentanti královského majestátu prvních Lucemburků na českém trůně (1335-1378), in: Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám, ed. Lenka Bobková – Mlada Holá, Praha-Litomyšl 2005, s. 161-176

Územní politika knížete Jana II. Opolského (1476-1532), Historická geografie 33, 2005, s. 175-196

2006

Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372, in: Dvory a rezidence ve středověku (=Mediaevalia Historica Bohemica, Supplementum 1), Praha 2006, s. 163-189

Panovník, čeští stavové a Jiří Braniborský ve sporu o konfirmaci braniborsko-opolsko-ratibořských nástupnických smluv v letech 1528-1531, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, ed. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec, Praha 2006, s. 97-111

První polsko-české fórum mladých medievistů, Český časopis historický 104, 2006, s. 230-231

2007

Pobyty Jana Lucemburského a jeho syna Karla ve Vratislavi v letech 1327-1345, in:  Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. Józef Dobosz – Jakub Kujawiński – Marzena Matla-Kozłowska, Poznań 2007, s. 217-231

 

Dále je autorkou celé řady recenzí  a anotácí v odborných časopisech (ČČH, AČ, Medievalia Historica Bohemica)