Katedra Pomocných věd historických a archivního studia

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

O projektu

V rámci tohoto projektu připravujeme:

1. rozšíření nabídky studijních programů v rámci oboru archivnictví a pomocné vědy historické pro posluchače prezenční a kombinované formy bakalářského studia o studijní program Veřejná správa a spisová služba;

2. vnitřní obsahovou úpravu studijních plánů stávajících programů všech forem studia - bakalářského i navazujícího magisterského ve formě prezenční a kombinované (v souladu s udělenou akreditací MŠMT).

 

Konkrétními výsledky budou:

1. Nový studijní program Veřejná správa a spisová služba.

2. Multimediální učební programy pro výuku předmětů v rámci programu archivnictví a pomocné vědy historické.

 

Průběh projektu

Zpráva o zahájení realizace projektu předložena 11. března 2009 a po kontrole zprávy o zahájení realizace projektu byla zpráva schválena.

 

První monitorovací zpráva byla předložena ke schválení 21. července 2009, po kontrole byla zpráva schválena.

 

Druhá monitorovací zpráva (včetně monitorovacích indikátorů) byla předložena ke schválení 29. ledna 2010, po kontrole byla zpráva schválena.

 

Třetí monitorovací zpráva byla předložena ke schválení v červenci 2010, po kontrole byla zpráva schválena.

 

Z prostředků projektu byla v uplynulém období realizována v souladu s pravidly pro využití finančních prostředků úprava studovny a učebny katedry PVH. Obě místnosti jsou využívány studenty od akademického roku 2010/2011.

 

Čtvrtá monitorovací zprávy byla předložena ke schválení v lednu 2011, po kontrole byla zpráva schválena.

 

Nový studijní program Veřejná správa a spisová služba byl schválen studijní komisí a akademickým senátem Filozofické fakulty UK (červen 2011) a byl postoupen dalšímu schvalovacímu procesu na senát UK.

 

Na adrese www.paleografie.org/UK jsou k dispozici učební pomůcky a opory. Z důvodu ochrany autorských práv nemohou být všechny texty a obrázky uveřejněny na síti www. Studenti nechť se v případě potřeby obracejí na své vyučující.

 

Pátá monitorovací zpráva a závěrečná zpráva byly předloženy ke schválení 30. srpna 2011.