Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

příprava praktických pomůcek pro výuku historické chronologie (zejm. převádění dat podle římského datování a křesťanského kalendáře) - převodní tabulky včetně uživatelských návodů, praktická cvičení

příprava a spuštění výukových programů pro výuku středověké a novověké diplomatiky - výběr jazykově českých, německých a latinských textů, jejich kategorizace z hlediska diplomatického, paleografický přepis, překlad, vypracování vzorových regestů, interpretace. Výběr bude proveden tak, aby se ukázaly jednotlivé části vnitřní skladby písemností (od intitulace až k podpisům), ověřovací prostředky (způsoby zpečetění, podpisy), uzavření, adresa, kancelářské poznámky

příprava praktických pomůcek  pro výuku sfragistiky, heraldiky a genealogie - výběr vzorových pramenů v rámci jednotlivých disciplin, charakteristika z hlediska typologického, popis pramene, praktické příklady k procvičování

příprava učebních pomůcek pro výuku předmětu nauka o pramenech - výběr, komentář a překlad ukázek z historiografických pramenů (kroniky, paměti, historické kalendáře, genealogické spisy a d.), z ego-dokumentů (korespondence, deníky, štambuchy a d.), z topografické a historicko-topografické literatury a cestopisů, z publicistiky (letáky, noviny a d.) a historických pramenů církevní provenience (kázání, legendy, řádová historiografie a d.);

příprava a zpřístupnění učebních programů pro výuku středověké a novověké paleografie - výběr jazykově českých, německých a latinských textů (do r.1941), jejich paleografický přepis, překlad a charakteristika

Seznam připravovaných multimediálních pomůcek

příprava metrologických tabulek - převodní tabulky, uživatelské návody

Důležité upozornění!

Některé obrázky a učební texty nemohou být z důvodu ochrany autorských práv zveřejněny na síti www. Pro další informace v případě potřeby kontaktujte své vyučující.