Mgr. Martina Jeránková, Ph.D.

(1974)

martina.jerankova@ seznam.cz

 

CV

1988–1992 - Gymnázium J.G. Tajovského v Banské Bystrici; 1992–1997 - magisterské studium  - obor historie a klasická filologie - latinský jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě; 1997–2000 - odborná pracovnice – historička, Stredoslovenské múzeum v Banské Bystrici; 2000 – 2001 - asistentka, Katedra histórie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica; 2001–2009 - studentka doktorského studia, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK Praha; 2006–dosud - odborná pracovnice vědy a výzkumu, Oddělení pro soupis a studium rukopisů, MÚA AV ČR

 

Odborné zaměření

dějiny raného novověku, pomocné vědy historické - kodikologie, heraldika, katalogy rukopisů, vydávání pramenů

 

Granty

2003–2006 grantový projekt GD405/03/H052 „Jazyky, literatura a kultura v českých zemích od pozdního humanismu po osvícenství  - člen doktorandského kolegia

Podíl na řešení:

2005–2009 výzkumný záměr MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“

2008–2010 Grantový projekt GA409/08/0296 „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“

 

Publikační činnost

Studie a články

1999

Epitafy a erby v mestskom hrade. In: História Banskej Bystrice. Zborník prác zo seminára pri príležitosti 140. výročia narodenia Emila Jurkovicha. Banská Bystrica, 1999, s. 41–54

 

2007

Časopis Památky archeologické a místopisné v letech 1854 až 1873 a pomocné vědy historické. Inter laurum et olivam, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica, Z pomocných věd historických 16, 1–2/2002, 2007, s. 521–528

 

2008

Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty. Rekonstrukce zaniklé erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů z fondů Národní knihovny České republiky. Studie o rukopisech 36/2005–2006, s. 141–203

 

Dále je autorkou několika recenzí  a anotací v odborných časopisech.