Klasická latina    Středověká latina

Klasická latina

Stručná anotace předmětu:

Účelem předmětu je poskytnout studentům historických oborů základní znalosti klasické latiny, které jim umožní v dalších semestrech absolvovat specializovaný seminář středověké latiny a nabýt schopnosti samostatně pracovat s latinsky psanými historickými prameny.

Výuka respektuje skutečnost, že řada studentů latinu během středoškolského studia nepoznala ani částečně, postupuje však rychle a vzhledem k časové dotaci kursu předpokládá schopnost studentů vstřebat gramatiku latiny bez intenzivního procvičování. Pozornost výkladu se soustřeďuje na spolehlivé zvládnutí latinské morfologie a klíčových jevů latinské syntaxe důležitých pro porozumění středověkým textům (infinitivní a předložkové vazby, používání konjunktivů ve složitých souvětích). Již v tomto kursu klasické latiny se studenti díky použité cvičebnici v širokém rozsahu seznamují s latinskou slovní zásobou typickou pro bohemikální středověkou latinu.

 

Atestace

V prvním semestru kursu je atestací zápočet (jen pro některé obory a typy studia; je rovněž možno jej absolvovat dobrovolně, pokud to studentům dovoluje plán studia). Je skládán písemnou formou ve dvou částech. První kontroluje znalost latinské slovní zásoby poznané během prvního semestru, druhá ověřuje zvládnutí latinské morfologie.

Ve druhém semestru končí kurs zkouškou. Její písemná část opět ověřuje znalost slovní zásoby v rozsahu celé používané cvičebnice, druhé kontroluje zvládnutí latinské morfologie a především základních latinských syntaktických jevů (infinitivní a participiální vazby, konjunktivní souslednost časová). V ústní části zkoušky student bez slovníku překládá předem připravené jednoduché latinské texty českého původu a komentuje je z jazykového hlediska.

 

Literatura:

Kuťáková E., Slabochová D.: Gramatické a lexikální minimum k Latině I, Praha, Koniasch Latin Press 1997 (nebo jiná latinská gramatika; výklad se však bude opírat o uvedený titul).

F. Novotný – J.M. Pražák – J. Sedláček, Latinsko-český slovník I-II, Praha 1955 a řada dalších vydání

Zachová J.: Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů I, Praha 1997 a další vydání

 

Středověká latina (Interpretace středověkých historických pramenů narativního a diplomatického charakteru)

 Stručná anotace předmětu:

Seminář probíhá po dva semestry. Jeho úkolem je umožnit zájemcům – latinistům a dále studentům české středověké historie a pomocných věd historických seznámit se se zvláštnostmi jazykového systému středověké latiny především středoevropského regionu, rozšířit svou latinskou slovní zásobu a díky těmto vědomostem v závěru druhé semestru samostatně pracovat s originálními latinskými historickými prameny bohemikálního i jiného původu.

V prvním semestru pracují studenti s narativními latinskými historickými prameny, tedy s vybranými pasážemi nejznámějších kronikářských děl středověké evropské i bohemikální latinské literatury, a to v chronologické posloupnosti jejich vzniku. Studenti obdrží předem vybrané texty, které poté po individuální přípravě interpretují na semináři. Je věnována pozornost jak jazykové, tak obsahové problematice čtených pramenů a historickým souvislostem jejich obsahu. K tomu účelu vedoucí semináře využívá kvalifikace studentů získané v jejich hlavním oboru. Studenti tak poznávají, jaký význam pro ně má jejich nabytá individuální schopnost četby latinských textů pro pochopení mnohdy dodnes sporných a přitom klíčových událostí českých a evropských středověkých dějin. Zároveň je ovšem věnována pozornost podrobnému pochopení všech jazykových jevů čtených textů.

Ve druhém semestru se studenti zabývají nejvýznamnějšími diplomatickými památkami českých dějin, počínaje listinami osvětlujícími průběh cyrilometodějské misie na Velké Moravě a konče listinami Karla IV. V tomto semestru navazuje práce s latinskými texty na znalosti studentů z přednášek diplomatiky a paleografie, případně jsou tyto poznatky studentům zprostředkovány, pokud je nezískali studiem svého hlavního oboru. Studenti získávají možnost aplikovat tyto poznatky na reálný listinný materiál a pracovat s edičním aparátem nejvýznamnějších diplomatických edic.

 

Atestace

Atestací předmětu je zkouška, která probíhá písemnou a ústní formou. Student s pomocí slovníku a bez předchozí přípravy textu písemně překládá středověkou latinskou listinu českého původu včetně aparátu, který listinu doprovází v CDB. Tím prokáže jak schopnost pracovat se středověkým latinským textem, tak s moderními edicemi středověkých pramenů a jejich odborným aparátem.

V ústní části zkoušky student na základě svého písemného překladu interpretuje zadaný latinský text z jazykového i věcného hlediska a odůvodňuje svá řešení v překladu použitá.

 

Literatura:

F. Novotný, Latinská mluvnice, Praha 1957 a další vydání

Z. Quitt – P. Kucharský, Latinská mluvnice, Praha 1972 a další vydání

F. Novotný – J.M. Pražák – J. Sedláček, Latinsko-český slovník I-II, Praha 1955 a řada dalších vydání

J. Nechutová, Středověká latina, Brno 1995

J. Nechutová, Česko-latinská literatura středověku do roku 1300, Brno 1997

J. Nechutová, Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000

J. Nechutová – J. Hejnic, Úvod do studia středověké latiny, Brno 1974, 1977

D. Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris 1968, 19802

P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters I‑IV, München 1998-2000

A. Blaise, A Handbook of Christian Latin: Style, Morphology, and Syntax, Washington 1994

 

Latinské texty k četbě zajistí vyučující