Středověká paleografie - Novověká paleografie

 

Středověká paleografie

Rozsah kurzu

2 semestry, 2 hod. týdně

 

Anotace

V kurzu získají studenti základní znalosti o vývoji latinského písma od počátků do přelomu 15. a 16. století; důraz je kladen na období středověku, především 9.-15. století, kdy se písemná kultura rozvíjela i na území českých zemí. Pozornost je věnována i materiálům a nástrojům používaným při psaní, výuce psaní v různých obdobích a širšímu kulturnímu kontextu, v němž se písmo ve středověku uplatňovalo. Nedílnou součástí kurzu jsou praktická cvičení, při nichž si studenti osvojí čtení různých typů písem.

Požadované vstupní znalosti

Žádné vstupní znalosti nejsou požadovány, alespoň základní znalost latiny je vzhledem k jazyku většiny písemností výhodou.

 

Osnova

1. Psací látka a psací náčiní. (ZS)

2. Základní terminologie. (ZS)

3. Vývoj latinského písma do 9.-10. století. (ZS)

4. Vývoj latinského písma v 10.-15. století (LS)

5. Cvičení s ukázkami písemností (LS)

6. Seznámení se základní literaturou (ZS i LS)

 

Atestace 

Atestace se skládá z teoretické a praktické části; student prokáže praktickou znalost čtení, znalost základní terminologie, vývoje latinského písma ve sledovaném období, kontextu, v němž písmo fungovalo.

 

Literatura

Spunar, Pavel, Définition de la paléographie, Scriptorium 12, 1958, s. 108-110

Spunar, Pavel, Paleografie a kodikologie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248; 84, 1961, s. 140-143

Rück, Peter (ed.), Methoden der Schriftbeschreibung (Historische Hilfswissenschaften 4), Stuttgart 1999

Příručky

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961

Batelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Citta di Vaticano 1949 (3)

Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979 a další vydání (též přeloženo do italštiny, angličtiny, francouzštiny s mírnými odlišnostmi a přílohami)

Bretholz, Bertold, Lateinische Paläographie, Leipzig 1912 (2., další vyd. 1926)

Cencetti, Giulio, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1956

Förster, Hans, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963 (2., 2004 vyšlo rozšířené vydání doplněné Thomasem Frenzem)

Gasparri, Françoise, Introduction a l´histoire de l´écriture, Turnhout 1994

Gieysztor, Aleksander, Zarys dziejów pisma lacińskiego, Warszawa 1973

Semkowicz, Wladyslaw, Paleografia lacińska, Kraków 1951

Schneider, Karin, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999

Stiennon, Jacques, Paléographie du Moyen Age, Paris 1973 a další opakovaná vydání

Sturm, Heribert, Unsere Schrift, Neustadt /Aisch 1970 (3.)

 

Novověká paleografie

 

Anotace

Studenti získají základní znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941). Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí čtení především jazykově českých a německých textů z období 16. – 19. století. V rámci kurzu je věnována pozornost psacím látkám, filigránům,  výuce psaní, zkratkám užívaným v textech, a dalším teoretickým otázkám.

 Požadované vstupní znalosti

Alespoň základní znalost latiny a především němčiny vzhledem  k jazyku většiny písemností.

 

Atestace

Skládá se z teoretické a praktické části: student prokáže praktickou znalost čtení jazykově českých i německých textů z daného období a základní teoretické znalosti týkající se vývoje písma (humanistického i novogotického) v období novověku v nejširších souvislostech.

 

 Literatura

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)

Santifaller, Leo, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw – Warszawa 1992

 

Praktické příručky ke čtení

Hledíková, ZdeňkaKašpar, JaroslavEbelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999