Doc. PhDr. Hana Pátková, PhD.

(nar. 28.4. 1967)

patkovahana@ seznam.cz

 

CV

1981-1985 gymnázium v Praze 6, 1985-86 Národní knihovna ČR, 1986 - 1991 FF UK Praha, archivnictví-historie, 1991-1993 externí doktorské studium tamtéž (Dr. 1993), 1991-93 archivářka, Archiv hl. města Prahy, 1993-97 Historický ústav AV ČR, vědecká a odborná pracovnice, 1995-96 studium na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově, 1997 a 2001 stáž v Maison des Sciences de l´Homme v Paříži (stipendium Mellon Foundation), 1997 - leden 2003 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, odborná asistentka, docentka (habilitace 1999), Ústav pro klasická studia AV ČR, částečný úvazek od 1998 dosud. Od února 2003 docentka Katedry PVH a AS FF UK.

Členství v redakčních a vědeckých radách a další aktivity v oboru

1997-99, Nadace Civic Education Project, Eastern Scholar. Komise pro bakalářské zkoušky oboru archivnictví, Univerzita Hradec Králové, předsedkyně od 2000 dosud. Vědecká rada ústavu pro klasická studia AV ČR, členka od 2002 dosud. International Medieval Bibliography, University of Leeds, přispěvatelka za Českou republiku, od 1993 dosud. Komise pro vydávání středověkých historických pramenů při HÚ AV ČR, členkou od 1994 dosud. Redakční rady: Mediaevalia Historica Bohemica, Porta Bohemica. Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, kmenová členka.

Odborné zaměření

Dějiny (pozdního) středověku, PVH středověku, zvl. paleografie, edice středověkých pramenů.

Granty

Dotvoření specializace Základy pomocných věd historických a archivnictví, VNJH 9914.

Paleograficko diplomatické cvičné texty pro studenty učitelství Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně - Grant FRVŠ, skupina B, č. 1122

Rozšíření výuky pomocných věd historických na katedře historie Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně - Grant FRVŠ, skupina F 5, č. 1112

Církev v severozápadních Čechách v pozdním středověku - Grant FRVŠ, skupina G 5, č. 1096

Josef. Pelikán, Libri erectionum, vol. 7 - Grant GAČR 404/01/0963

Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma I. - Grant GAČR. 404/02/0187  

 

Publikační činnost

1992

Pražské malířské sdružení ve 14. a 15. století, PSH 25, 1992, s. 2-29 

"Primus magister Theodoricus", Umění 40, 1992, s. 164-165

Statuta služebníkú bratrstva Svatovítské katedrály z roku 1328; in: Seminář a jeho hosté. Sborník k 60. narozeninám doc.dr. Rostislava Nového, CSc., Praha 1992, s. 53-61

Über die ältesten Satzungen der Prager Malerinnung, Bulletin der Nationalgalerie in Prag 2, 1992, s. 121-123

1994

Ke kultovní činnosti řemeslnických sdružení ve 14. a 15. století, Brno v minulosti a dnes 12, 1994, s. 169-174

1996

Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434, Praha 1996 

Cechovní kniha pražských malířů 1348-1527, Praha 1996

Ženy ve středověkých berních rejstřících, Documenta Pragensia 13, 1996, s. 47-56 

1997

Bractwa a szkoly w póznosredniowiecznych Czechach na przykladzie siytuacji w jednym z czeskich miast królewskich. In: Nauczanie w dawnych wiekach, Kielce 1997, s. 153-156

O Regestech. Poznámky k vývoji jedné z českých edic, AČ 47, 1997, s. 65-73

Sdružení pražských malířů v prvním století existence; in: Umění a mistrovství, Praha 1997, s. 12-18

Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze, SAP 47, 1997, s. 3-73

1998

Bratrstva a cechy v Českém Krumlově v době jagellonské; in: Českokrumlovsko v době jagellonské, Český Krumlov 1998, s. 62-69

Národní archiv v Paříži. První kroky badatele, MHB 5, 1998, s. 242-244

Novoměstská zbožnost. Kultovní činnost bratrstev a cechů na Novém Meste pražském ve středověku, Documenta Pragensia 17, 1998, s. 93-103

O Regestech II. Edice, AČ 48, 1998, s. 225-235

"Psallendo seu cantando". Poznámka k počátkům literátských bratrstev v Čechách, in: Facta probant homines. Sborník k životnímu jubileu prof.dr. Zdenky Hledíkové, Praha 1998, s. 341-350

1999

Die Bruderschaften in Böhmen im Mittelalter, in: Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.-16. Jahrhundert, Colloquia mediaevalia Pragensia 1, Praha 1999, s. 207-213

2000

Bratrstvie ke cti Božie, Praha 2000

Kláštery, cechy, bratrstva v pozdně středověkých českých městech; in: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym. Red. M. Derwich a A. Pobóg-Lenartowicz, Wroclaw-Opole 2000, s. 323-328

Editor na cestách. Sonda do každodennosti archivních badatelských cest ve 20. a 30. letech 20. století, AČ 50, 2000, s. 146-154

Projekt regionálních paleografických edic jako základ sledování obecného vývoje písma, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata, Praha 2000, p. 632-633

2001

Cvičení z pozdně středověké paleografie, Praha 2001  

Die sogenannten Literatenbruderschaften in spätmittelalterlichen Böhmen, Almanach Historyczny 3, 2001, s. 11-18

Lózunka v Březnici na konci středověku, Podbrdsko 8, 2001, s. 26-43

Nález mincí z období konvenční měny z Oken v Podbezdězí, Porta Bohemica 1, 2001, s. 167-172 (s Vladimírem Peštou)

(edd.): Lisec, Vítězslav - Skopec, Jaroslav - Rybánský, Josef - Zeman, Václav, Historické skalní rytiny v Labských pískovcích (1. Etapa dokumentace v okolí Jetřichovic), Porta Bohemica 1, 2001, s. 149-166 (s Petrem Jenčem a Vladimírem Peštou)

(ed.): Josef Pelikán, Libri erectionum, vol. VII, GAČR 404/01/0963, 2001 

2002

Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Vol. 1, Praha 2002

Bratrstva v severozápadních Čechách v pozdním středověku, Ústecký sborník historický 2001, s. 147-156. (vyšlo 2002)

Dosavadní ediční zpřístupnění rkp. 986 Archivu hl. města Prahy, Documenta Pragensia 21, 2002, s. 15-21

„Chce-li, ať pracuje„. Poznámka k dějinám edice Libri erectionum; in: Pater familias. Sborník k životnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 67-76

Nástin hrabišické sfragistiky a heraldiky; in: Velímský, Tomáš, Hrabišici. Páni z Rýzmburka, Praha 2002, s. 249-271

2003

Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Volumen II. Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austiae super Albea 1438-1514, 1. vyd.  2003. Dolní Břežany: Scriptorium;  36 s.  ISBN 80-86197-44-1

Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Volumen III. Liber civium civitatis Lipae 1461-1722, 1. vyd.  2003. Dolní Břežany: Scriptorium;  24 s.  ISBN 80-86197-45-X

Poznámky k heraldice a sfragistice pánů z Lichtenburka, in: Urban, Jan, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. 1 vyd.  2003. Praha: Lidové noviny;  s. 370-384, 497-498.  ISBN 80-7106-579-X

2004

„Češi“ v římských bratrstvech na sklonku středověku, Listy filologické. 2004, roč. 126,  s. 153-172.  ISSN 0024-4457

Die Entwicklung der Schrift der spätmittelalterlichen Stadtbücher in Nordwestböhmen; in: Pátková, H., Spunar, P., Šedivý, J. (edd.), The history of written culture in the „Carpatho-Danubian“ region. 1. vyd.  2004. Praha - Bratislava: Chronos;  s. 180-188.  ISBN 80-89027-09-1

Die vorhussitischen Fronleichnamsbruderschaften in Böhmen; in: Derwich, M., Staub, M. (edd.), Die „Neue Frömmigkeit“ in Europa im Spätmittelalter. 1. vyd.  2004. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht;  s. 77-83.  ISBN 3-525-35855-5

"Ihr Landsmann Roessler." Emil Franz Rössler v kontextu české medievistiky; in: Soukup, P., Šmahel, F. (edd.), Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. 1. vyd. 2004, Práce z dějin vědy. Praha: Filosofia; s. 183-191. ISBN 80-7007-201-6

Paläographie in Tschechien in den letzten zwanzig Jahren. Ein Überblick; in: Pátková, H., Spunar, P., Šedivý, J. (edd.), The history of written culture in the „Carpatho-Danubian“ region. 1. vyd.  2004. Praha - Bratislava: Chronos;  s. 14-18.  ISBN 80-89027-09-1

Pomocné vědy historické na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; in: Šišmiš, M. (ed.), Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny. Stav a perspektívy. 1. vyd.  2004. Martin: SGHS;  s. 147-150.  ISBN 80-968717-4-9

Pražské elity a vizitační protokol arcijáhna Pavla z Janovic, Documenta Pragensia. 2004, roč. 22,  s. 67-79.  ISSN 0231-7443

„Von den historischen Hilfsmitteln.“ K výuce pomocných věd historických v první polovině 19. století, Documenta pragensia. 2004, roč. 22,  s. 253-260.  ISSN 0231-7443

Texty k výuce diplomatiky, 1. vyd.  2004. Dolní Břežany: Scriptorium;  178 s.ISBN 80-86197-48-4 (s O. Bastlem)

2005

Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Volumen IV. Liber contractuum civitatis Comotoviae 1468-1583, 1. vyd. 2005. Dolní Břežany: Scriptorium; 20 s. Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek IV. Kniha trhová města Chomutova 1468-1583) ISBN 80-86197-57-3

Bratrstva ve středověkých Čechách - probádané téma?; in: Jiránek, T., Kubeš, J. (edd.), Bratrstva. 1. vyd. 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice; s. 11-18. ISBN 80-7194-772-5

2006

Album scripturae medii aevi posterioris V., Doní Břežany 2006, 32 s. ISBN 80-86197-76-X

Honoratiores ex statu ecclesiastico vel saeculari. Růžencové bratrstvo v Teplé na sklonku středověku; in: Březina, L., Konvičná, J., Zdichynec, J. (ed.): Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k 60. narozeninám prof.PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha 2006, s. 256-264. ISBN 80-9037-56-18

Svatý Eligius, svatý Lukáš a cechovní patroni ve středověkých Čechách; in: Kubín, P., Pátková, H., Petráček, T. (ed.): Světci a jejich kult ve středověku. Sborník KTF UK, dějiny umění-historie IV., Praha 2006, s. 221-227. ISBN 80-903600-6-8

"Volumus eciam, quod liber in pergameno fiat." Úřední knihy středověkých bratrstev a cechů v Čechách, Archivní časopis. 2006, roč. 56, č. 3, s. 184-192. ISSN 0004-0393

Vražda u potoka. Příběh z brdských lesů ve světle osvícenského soudnictví, Podbrdsko. 2006, roč. 13, s. 151-154. ISSN 1211-5169

Světci a jejich kult ve středověku. Sborník KTF UK, dějiny umění-historie IV., Praha 2006. ISBN 80-903600-6-8