Obor Archivnictví a pomocné vědy historické

Obecné informace k přijímacímu řízení

Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz  

Modelový test naleznete ZDE.

 

Literatura a odkazy doporučené k přípravě na přijímací zkoušku:

 

- základní pojmy z pomocných věd historických

        Hlaváček, I. – Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha, několik vydání

- základní přehled o organizaci archivnictví v ČR:

http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz

http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví, Praha 1982

Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky, Olomouc 1995

Šťouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999

- seznámení se s odbornými periodiky (vedle sledování historických časopisů jako např. Dějiny a současnost, Historický obzor a regionálních periodik):

Archivní časopis

Sborník archivních prací

- významné osobnosti z oboru:

         Kutnar F. - Marek J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

 

Forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské MPP: 40, U/P: 96/43

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium

přijímací zkouška: jednokolová (pouze písemná):

1) zájem o obor

2) všeobecný kulturně historický přehled

3) základní informovanost o historické literatuře

4) němčina / angličtina - porozumění textu

5) orientace v latinismech užívaných v odborných textech

další požadavky: žádné

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 

Forma a typ studia: prezenční navazující, kombinované navazující MPP: 20, U/P: 20/11

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium 

přijímací zkouška: jednokolová (pouze ústní):

1) přehled PVH (zvláště diplomatika a paleografie - teoreticky i prakticky)

2) prameny k českým dějinám

3) dějiny správy a archivnictví

4) znalost němčiny a latiny

5) přehled o odborné literatuře

další požadavky: předložení bakalářské práce (předkládá se při přijímací zkoušce)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 

CHARAKTERISTIKA OBORU, PROFIL ABSOLVENTA

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ - bakalářské studium

Charakteristika studijního oboru: Obor archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe. Obor lze studovat v jednooborovém studiu, v němž je vedle zmíněných disciplin kladen důraz též na české dějiny.

Cíle studia studijního oboru: Cílem bakalářského studia oboru archivnictví a pomocné vědy historické je v první řadě nabytí poznatků moderní archivní teorie a základních zkušeností a technik archivní praxe. Současně má student zvládnou základy historické vědy a získat přehled znalostí českých dějin, získat základní poznatky pomocných věd historických, především diplomatiky, chronologie a paleografie, orientovat se v pramenech k českým dějinám a podrobně zvládnout dějiny správy českých zemí.

Profil absolventa studijního oboru: Absolvent bakalářského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem především období novověku a moderní doby. Absolvent bakalářského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude připraven pro práci a bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vyšším středním vzděláním především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko historicky orientovaných oborů. Současně má studium vést absolventy k soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních požadavků. Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi mohli po splnění předepsaných podmínek nebo složení přijímací zkoušky pokračovat dále v magisterském studiu archivnictví a pomocných věd historických, případně dalších historicky orientovaných oborů. Získané vzdělání může absolvent uplatnit především ve všech typech archivů zpracovávajících a uchovávajících především moderní materiál, v úřadech a institucích státní správy, v muzeích a dalších kulturně historických institucích, ve spisovnách úřadů a institucí různých typů. Najde uplatnění rovněž v cestovním ruchu a v mediální práci.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí k bakalářskému studiu: Úspěšné složení přijímací zkoušky do příslušného studijního programu, jejímž předmětem je obecný kulturně historický rozhled, české dějiny a pomocné vědy historické, základní znalosti o archivnictví a jazykové předpoklady. Přijímací zkouška je jednokolová, ve formě písemného trestu, zjišťujícího předpoklady uchazeče k vysokoškolskému studiu a základní znalosti historie, ověřujícího jazykové znalosti a zájem o obor.

Podmínky, které student oboru Archivnictví a pomocné vědy historické musí splnit v průběhu studia: V průběhu studia je student povinen absolvovat předepsaný studijní program podle studijního plánu, v souladu se studijním a zkušebním řádem, včetně odborné praxe, vypracovat předepsané písemné práce a složit předepsané zkoušky, zápočty a kolokvia. Základní předměty jsou povinné, u povinně výběrových volí student z předložené nabídky, výběr doplňuje volitelnými předměty podle nabídky katedry pomocných věd historických a archivního studia a dalších historicky orientovaných pracovišť FF UK.

Ukončení studia na oboru Archivnictví a pomocné vědy historické: Předpokladem úspěšného ukončení studijního programu je: 1) Zpracování a úspěšná obhajoba závěrečné bakalářské práce v rozsahu minimálně 40 stran. 2) Složení bakalářské zkoušky z předmětů: archivnictví, pomocné vědy historické (v rozsahu bakalářského studia), nauka o pramenech a dějiny správy českých zemí v kontextu českých dějin.

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ – magisterské studium navazující na studium bakalářské

Charakteristika oboru: Obor archivnictví a pomocné vědy historické magisterského typu navazující na bakalářské studium archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v oblasti archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie nebo dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické a archivní teorie a praxe.

Cíle studia studijního oboru: Magisterský studijní obor archivnictví a pomocné vědy historické navazuje na obor bakalářský a připravuje absolventy pro vědeckou práci v historicky zaměřených institucích a pro řídící a odbornou kvalifikovanou práci ve všech typech archivů, především ve státních archivech a v archivech zvláštního významu, rovněž ve společensko vědních vědeckých a kulturních institucích se zaměřením na historii a pomocné vědy historické. Studium poskytuje absolventovi teoretické poznatky i schopnost praktického zvládnutí vysoce kvalifikovaných činností spojených s vědeckou a řídící prací v oboru, a vést ho k soustavnému sledování vývoje oboru a přizpůsobování svých znalostí a dovedností měnícím se objektivním podmínkám a profesním požadavkům.

Profil absolventa studijního oboru: 1) Absolvent magisterského studia oboru Archivnictví a pomocné vědy historické bude vybaven dobrou znalostí pomocných věd historických, archivní teorie i praxe, potřebnými jazykovými znalostmi, podle možnosti i zahraničními zkušenostmi. 2) Absolvent magisterského studia Archivnictví a pomocné vědy historické bude připraven pro vědeckou práci v historických oborech, pro řídící práci v archivnictví nebo ve státní správě, rovněž pro vydávání historických pramenů. Bude reagovat na aktuální společenskou poptávku po pracovnících s vysokoškolským vzděláním především v oblasti archivnictví, státní správy, případně též muzejnictví a dalších společensko historicky orientovaných oborů. 3) Získané vzdělání může absolvent uplatnit ve vědecké práci ve společenskovědních pracovištích AV ČR, na vysokých školách, jako vysoce kvalifikovaný a řídící pracovník ve všech typech archivů, případně v muzeích, knihovnách spravujících historické fondy a v dalších kulturně historických institucích, ve státní správě, v nakladatelstvích a redakcích, v cestovním ruchu a v mediální práci.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí k magisterskému studiu: Úspěšné absolvování bakalářského studia oboru archivnictví, případně jiného historicky orientovaného oboru, a složení přijímací zkoušky z diplomatiky, paleografie, z němčiny a středověké latiny. Podmínkou absolvování přijímací zkoušky je předložení bakalářské práce (předkládá se při přijímací zkoušce).

Podmínky, které student magisterského studijního oboru Archivnictví a pomocné vědy historické musí splnit v průběhu studia: V průběhu studia je student povinen absolvovat předepsaný studijní program, v souladu se studijním a zkušebním řádem, včetně odborné praxe, vypracovat předepsané písemné práce a složit předepsané zkoušky, zápočty a kolokvia. Základní předměty jsou povinné, u povinně výběrových volí student z předložené nabídky, výběr doplňuje volitelnými předměty podle nabídky katedry pomocných věd historických a archivního studia a dalších historicky orientovaných pracovišť UK FF.

Ukončení studia na oboru Archivnictví a pomocné vědy historické: Předpokladem úspěšného ukončení magisterského studijního programu je. 1) Zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce z oborů pomocných věd historických, dějin správy, nauky o pramenech nebo archivní teorie, s možným přesahem do oblasti historie nebo příbuzných oborů, event. historické téma s důrazem na písemné prameny včetně jejich důkladné analýzy. Magisterská práce vychází z historických pramenů a znalostí odborné literatury, její rozsah závisí na povaze zpracovávaného tématu (minimálně 60 stran). 2) Složení státní závěrečné zkoušky z předmětů: pomocné vědy historické v plném rozsahu včetně důkladné znalosti vývoje oboru a odborné literatury, a archivní teorie v rozsahu magisterského studia.