Sfragistika

Zaměření kurzu

Kurz je koncipován jako jednosemestrální ve společném bloku s heraldikou a genealogií. Posluchači se seznámí se s dějinami této pomocně vědné discipliny, stávajícím stavem výzkumu, základní literaturou a prameny, terminologií, strukturou popisu pečetí, vývojem jednotlivých skupin pečetí (panovnické, církevních institucí a hodnostářů, šlechtické, městské, měšťanů, cechovních korporací) se zřetelem k domácímu vývoji.

 Atestace

Atestace je společná atestace s heraldikou a genealogií. Posluchač má prokázat znalost základních termínů a literatury vážící se k předmětu, mít přehled o vývoji jednotlivých typů pečetí se zvláštním důrazem na české země a prakticky zvládnout popis pečeti.

Literatura

Melly, E.,  Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters, Wien 1846

Vossberg, F., Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preusse, Berlin 1854

Grotefend, Hermann, Über Sphragistik, Wrocław 1875

Hohenlohe-Waldenburg, Sphragistische Aphorismen, Heilbroon 1882

Seyler, Gustav A., Geschichte der Siegel, Leipzig 1894

Ilgen, Theodor, Sphragistik. In: Meister´s Grundriss der Geschichtswissenschaften, 2. vyd. Berlin − Leipig 1912

Ewald, Wilhelm, Siegelkunde. In: Below-Meinecke Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, München − Berlin 1914

Gumowski, MarianHaisig, Marian −  Mikucki, Silwiusz, Sfragistyka, Warszawa 1960

Bascapé, Giacomo, Sigillografia, Milano 1969

Kittel, Erich, Siegel, Braunschweig 1970

Henning, EckhartJochums, Gabriele, Bibliographie zur Sphragistik, Köln − Wien 1995

Vocabulaire international de la sigilographie, Roma 1990

Posse, Otto, Die Siegel der deutschen Könige und Kaiser von 751 bis 1913, 5 sv, Dresden 1903−1913 (3 sv., Leipzig 1979)

Ewald, Wilhelm, Rheinische Siegel, 6 sv., Bonn 1906−1941

Mittis, OskarGall, Franz, Die Siegel der Babenberger (Urkundenbuch der Babenberger 3), Wien 1954

Gumowski, Marian, Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966

Stieldorf, Andrea, Rheinische Frauensiegel. Zur rechtlichen und sozialen Stellung weltlicher Frauen im 13. und 14. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 1999, 708 s.

Eitel, Anton, Über Blei- und Goldbullenim Mittelalter, Freiburg i. B. 1912

Diederich, Toni, Rheinische Städtesiegel, Neuss 1984

 

Krejčíková, JarmilaKrejčík, Tomáš, Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Praha 1987

Krejčíková, JarmilaKrejčík, Tomáš, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989

Krejčík, Tomáš, Pečeť v kultuře středověku, Ostrava 1999

Vojtíšek, Václav, O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých, Praha 1928

Vojtíšek, Václav, O starých pečetích a erbech českých měst, VKČSN, Praha 1953

Petráň, Josef, Český znak, Praha 1970

Beneš, František, Atlas českých pečetí, Praha 1937

Beneš, František, České panovnické pečeti 1310–1526, in: Musejní zprávy pražského kraje 4, 1959, s. 10–24

Maráz, Karel, K problematice padělání pečetí na sklonku středověku. Sfragistický příspěvek k falzům Oldřicha z Rožmberka, SAP 48/1, 1998, s. 49−103

Kukánová, Zlatuše, Soupis zlatých bul v českých a moravských archivech,  SAP 40, 1990, s. 345−378

Nový, Rostislav, Pečeť Koruny Království českého. (Sfragistický příspěvek k dějinám české státnosti), SAP 2/1993, roč. 43, s. 339−346

Nový, Rostislav, K počátkům feudální monarchie v Čechách I. Sigillum commune regni, ČNM 145, 1976, s. 144−163

Vašků, Vladimír, Příspěvek k otázce svatováclavské pečeti, SPFFBU 7, 1958, řada C5, s. 26−39

Krejčíková, Jarmila, Introduction a la sigillographie tcheque. Les premiers siecles du sceau en Boheme, Archiv für Diplomatik, Bd. 39, 1993, s. 35−83

Čarek, Jiří, O pečetech českých knížat a králů z rodu Přemyslova, in: Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy 8, 1938

Hrubý, Vladimír, Pečeti Přemysla Otakara II. v politice nové doby, AUC − Phil. et Hist. 4, 1980

Homolka, Jaroslav, K ikonografii pečetí posledních Přemyslovců, in: Umění doby posledních Přemyslovců, Roztoky u Prahy 1982, s. 159–179.

Švábenský, Mojmír, Soupis pečetí moravských markrabat a markraběnek, Brněnský archivní věstník 1960, s. 9−26

Maráz, Karel, Korpus českých pečetí do nástupu Jana Lucemburského, SAP 50, 2000, s. 460−473

Zelenka, Aleš, Böhmische Stadtsiegel aus der Sammlung Erik Turnwald. Katalog, München, 1988, 145 s.

Hrdlička, Jakub – Jásek, Jaroslav – Hrubý, Vladimír,  Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hl. m. Prahy, Praha 1999

Pakosta, Oldřich, Pečeti litomyšlských biskupů, Litomyšl 2001