Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

(* 1952)

jiri.sousa@ ff.cuni.cz

CV

SVVŠ Česká Lípa 1968-1971; FF UK (archivnictví, historie) 1972-1977; interní aspirantura - obor pomocné vědy historické 1977-1980; PhDr. 1978; CSc. 1981; Doc. 1988.
Zaměstnání:Okresní archiv v České Lípě 1971-1972 (archivář); FF UK 1980-1988 (odborný asistent); 1988-dosud docent; externí: výuka dějin zemědělství na Vysoké škole zemědělské v Praze (1985-1992); docent katedry právních dějin Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni (1998-dosud); stipendista Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte (1997, 1999).

Členství ve vědeckých, redakčních radách a státních expertních týmech

Předseda Ediční komise FF UK (1990-dosud); člen redakční rady Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers (1994-dosud); člen International Association of Agricultural Museums (1985-dosud); člen Gesellschaft für mitteleuropäische Banken- und Sparkassengeschichte (1995-dosud); člen komise pro dějiny zemědělství, lesnictví a potravinářského průmyslu (do 1986); místopředseda Spolku zemědělského muzea v Praze (do 1994); člen Společnosti pro hospodářské dějiny; člen Komise pro vydávání novověkých historických pramenů HÚ AV ČR; člen Komise pro uznávání archiválií za národní kulturní a kulturní památky.

Člen expertního týmu ministerstva zahraničí ČR pro analýzu československo-švýcarských náhradových jednání v letech 1945-1967 (1997). Člen expertního týmu vlády České republiky pro objasnění historických a hospodářských otázek arizace židovského majetku (1999). 

Odborné zaměření

Pomocné vědy historické novověku - především nejnovější diplomatika a numizmatika, dějiny správy 19. a 20. století, dějiny bankovnictví a dějiny národního hospodářství 19. a 20. století, dějiny zemědělství, hospodářské kontakty českých zemí a Československa s Latinskou Amerikou v 19. a 20. století.

Granty a projekty

Dějiny bankovnictví v českých zemích - projekt Bankovní asociace České republiky (spoluřešitel).

O vývoji českého a československého bankovnictví 1890-1945 /č. 294/96/ - grant UK (spoluřešitel).

K rozvoji české právní archeologie /č. 353/99/ - grant UK (spoluřešitel).

The Banks and Industry in the Interwar Central and Nord Europe - grant London School of Economic and Political Science, řízený: University of Cambridge (Velká Británie) (spoluřešitel).

Die Rolle Österreichs in Mitteleuropa des Zwischenkriegszeit - grant ministerstva kultury a vědy Rakouské republiky (Rakousko)(spoluřešitel).

Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944-1989) - grant Evropské unie, řízený: Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt/M (Evropská unie) (spoluřešitel). 

 

Publikační činnost

Knižní publikace

Protokol vědecké konference Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii, Praha 1987 (s L. Vébrem)

K vývoji českého zemědělství na rozhraní 19. a 20. století. (Česká zemědělská rada 1891-1914.), AUC Phil et Hist., Monographia XCVII-1983, Praha 1986

Parlament. Kolbiště národů a národností. (Z rakouského parlamentu 1861-1914.) Praha 1992 (s L. Bobíkovou)

Měnové systémy na území Českých zemí 1892-1993, Opava-Praha 1995 (se Z. Jiráskem, J. Novotným, J. Šůlou)

Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Agrární banka 1911-1938 (1948), Praha 1996 (s J. Novotným)

Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti. Období první Československé republiky a německé okupace 1918-1945, III., Praha 1995 (člen autorského kolektivu s podílem na textu)

Z pomocných věd historických XII, AUC Phil. et Hist. 2-1995, Praha 1997 (s I. Hlaváčkem)

Dějiny českého bankovnictví, Praha 1999 (člen autorského kolektivu s podílem na textu)

Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938. Studia Historica XLV, AUC Phil. et Hist. 1-1997, Praha 2000 (s D. Jančíkem)

Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století, AUC, Phil et Hist, Studia historica, Praha 2000, s. 139-161, ISBN 80-246-0077-3 (s D. Jančíkem)

K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, ISBN 80-246-0179-6 (s Mary Hrabik Samal a Danelem E. Millerem)

Spravedlnost v českém výtvarném umění, Praha 2005, 180 s. ISBN 80-7250-269-7 (s K. Adamovou)

Dějiny českého soudnictví od počátku české státnosti do roku 1938, Praha 2005, 221 s., ISBN 90-86920-07-0 (s K. Adamovou, B. Riegrovou, P. Skřejpkovou a L. Soukupem)

 (spolueditor) Posláním zemědělsko-lesnický archivář a agrární historik. In memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc. Praha: Spolek zemědělského muzea. ISBN 80 - sine (s J. Pšeničkovou a O. Roháčovou)

Peníze v proměnách moderní doby (Tvorba československých bankovek v letech 1945 - 1989), Praha-Pelhřimov 2006, 369 s. ISBN 80-86559-60-2 (s J. Šůlou)

Studie a články

1979-1987

Česká zemědělská rada (1873-1890), Sborník historický 26, 1979, s. 173-227

Vznik České zemědělské rady, Sborník historický 27, 1980, s. 45-89

Česká zemědělská rada, její kancelář a proces vzniku jejích písemností 1873-1890, AUC Phil. et Hist. 5, 1980, s. 83-96

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK 1975-79, AUC Phil. et Hist. 5, 1980, s. 135-150

Kanceláře České zemědělské rady 1891-1918, AUC Phil. et Hist. 1, 1982, s. 29-72

K problematice vývoje zemědělské správy v Čechách na počátku 70. let 19. století, Vědecké práce zemědělského muzea 23, 1983, s. 251-71

Několik poznámek k rozvoji pomocných věd historických a dějin správy 19. a 20. století. Pomocné vědy historické v současném archivnictví a historiografii, Praha 1987, s. 110-114

1988

Katedra pomocných věd historických a archivního studia filozofické fakulty Univerzity Karlovy v letech 1980-1985, Archivní časopis 38, 1988, s. 68-81

Úvaha o stavu a perspektivách pomocných věd historických a dějin správy v nejnovější historii; in: 200 let pomocných věd historických na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1988, s. 241-254 (s J. Kuklíkem)

K životním osudům a dílu Emanuela Purkyně (1831-1882); in: XVII. Mikulovské sympozium, Brno 1988, s. 181-188

1989

Úsilí českých výrobců zemědělských strojů o proniknutí na brazilský trh ve dvacátých letech (akce firmy Melichar-Umrath). Latinská Amerika. Dějiny a současnost 2, Praha 1989, s. 181-201 (s J. Novotným)

Vztah českých bank ke státům Jižní Ameriky (1918-1938), Sborník historický 36, 1989, s. 133-170 (s J. Novotným)

K deliktu pytláctví v českém právu ve 14.-19. století, Folia venatoria (Myslivecký sborník) 19, 1989, s. 297-315 (s K. Adamovou)

K otázkám tradic, stavu a některých perspektiv výuky pomocných věd historických a vzdělávání archivářů v Československu, s přihlédnutím k pracovišti filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Sborník archivních prací 39, 1989, s. 493-499

Los Bancos Checos y América Latina, 1918-1938.(Ia parte), Ibero-Americana Pragensia XX, Praha 1986 (1989), s. 107-140 (s J. Novotným)

1990

Snahy o povinné veřejnoprávní organizace zemědělců v Čechách v letech 1848-1938. Vědecké práce zemědělského muzea 26, 1986 (vyšlo 1990), s. 155-183

Die Fachausbildung der Frauen in der Landwirtschaft in den böhmischen Ländern der 2. Hälfte des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Acta museorum agriculturae XXI, Praha 1988 (vyšlo 1990), s. 55-58

K významu písemností pražských obchodních bank pro poznání hospodářského vývoje jihomoravského regionu ve dvacátých letech 20. století; in: XIX. Mikulovské sympozium, Brno 1990, s. 205-214 (s J. Novotným)

El sistema bancario Checo anterior a 1948. (Resumen informativo para el estudio de las relationes comerciales y empresariales de Checoslovaquia.) Ibero-Americana Pragensia XXII, Praha 1988 (vyšlo 1990), s. 173-193 (s J. Novotným)

Zemědělská správa a některá východiska vzestupu agrární strany v Čechách, 1914-1918, AUC Phil. et Hist. 4-5. Z pomocných věd historických VI-VII, Praha 1987 (vyšlo 1990), s. 81-120

Los Bancos Checos y América Latina en 1918-1938. (IIa parte), Ibero-Americana Pragensia XXI, Praha 1989 (vyšlo 1990), s. 35-54 (s J. Novotným)

1991

Máquinas Agricolas Checas para América del Sur (Aspirationes de la Casa Melichar-Umrath de imponerse en los mercados sudamericanos, 1918-1938, Ibero-Americana Pragensia XXIII, Praha 1989 (vyšlo 1991), s. 79-98 (s J. Novotným)

La Participación Checa en el Establecimiento de la Primera Cerveceria en Bogotá. Ibero-Americana Pragensia XXIII, Praha 1989 (vyšlo 1991), s. 205-211

El Exportador Checo más Importante de Máquinás Agrícolas a América Latina (1918-1938), Ibero-Americana Pragensia XXIV, Praha 1990 (vyšlo 1991), s. 261-277 (s J. Novotným)

K otázkám výzkumu národohospodářské správy se zvláštním zřetelem k bankovní soustavě v českých zemích, Práce Slezského ústavu ČSAV Opava 1991, s. 296-299 (s J. Novotným)

K úsilí o finanční podporu české menšiny na severu naší země. (Severočeská banka v Litoměřicích 1920-1923.), Vlastivědný sborník Litoměřicko XXVI, Litoměřice 1990 (vyšlo 1992),s. 153-178 (s J. Novotným)

1992

Slovanství anebo obchod? (Vývoz československých zemědělských strojů do Ruska a SSSR po roce 1918), Slovanské historické studie XVIII, Praha 1992, s. 190-217 (s J. Novotným)

Tschechisch-österreichische Zusammenarbeit im Lichte der Bankdokumente bis zum Jahr 1938, Opera historica 2, České Budějovice 1992, s. 148-151 (s J. Novotným)

O Restabelecimento do Comércio com Máquinas de Agricultura pora o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Ibero-Americana Pragensia XXV, Praha 1991 (1992), s. 163-167 (s J. Novotným)

The Živnostenská banka in the Czech Enterprise till 1918 and its Role between the Wars; in: 20TH CENTURY UNIVERSAL BANKING INTERNATIONAL COMPARISONS, Report from the International Conference Budapest, 2-5 September 1992, III, Budapest 1992, s. 45-54 (s J. Novotným)

Ke vztahu státní a soukromé správy na pozadí bankovní soustavy za I. republiky; in: HISTORIA DOCET. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, Praha 1992, s. 317-328 (s J. Novotným)

K finančnímu zabezpečení správy českých měst koncem 19. a v první polovině 20. století, AUC Phil. et Hist. 1, Z pomocných věd historických X, Praha 1992, s. 117-122 (s J. Novotným)

1993

Los Géneros Textiles Checos en América Latina Durante la Entreguerra. Ibero-Americana Pragensia XXVI, Praha 1992 (vyšlo 1993), s. 87-105 (s J. Novotným)

Agrární banka v době I. světové války, Sborník k dějinám 19. a 20. století 13, Praha 1993, s. 63-92 (s J. Novotným)

K obchodu textilním zbožím a surovinami se státy Jižní Ameriky v meziválečném období, Dissertationes Historicae 1, Hradec Králové 1993, s. 133-139 (s J. Novotným)

Zavedení měny zlaté devizy v RČs roku 1929 z pohledu Národní banky Československé, Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc.dr. Rostislava Nového, Praha 1992 (vyšlo 1993), s. 317-325 (s J. Novotným)

K účasti československých bank na půjčkách Rakouské republiky v meziválečném období, Slezský sborník 91, 1993, s. 24-29 (s J. Novotným)

K podílu regionálních zemědělských spolků na intenzifikaci českého zemědělství v poslední třetině 19. století; in: XXII. Mikulovské sympozium, Brno 1993, s. 133-138

La Malta de Bohemia en América Latina en la Primera Mitad del Siglo XX. (Ia parte), Ibero-Americana Pragensia XXVII, Praha 1993, s. 63-78 (s J. Novotným)

Vorurteile und Realität der Nationalitätenbeziehungen in Böhmen in der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel des Bankenwesens. Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 395-400 (s J. Novotným)

Moravský slad v Jižní a Střední Americe (do roku 1938), Časopis Matice Moravské CXII, Brno 1993, s. 255-277 (s J. Novotným)

Zemědělské stroje pro Latinskou Ameriku mezi světovými válkami (firma Rudolf Bächer - největší český vývozce zemědělských mechanismů 1918-1938). Vědecké práce Národního zemědělského muzea 29, 1991/1992 (vyšlo 1993), s. 253-264 (s J. Novotným)

1994

Das Fürstenbergische Forstwesen auf der Herrschaft Křivoklát 1735-1929; in: 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa, Schloß Weitra 1994, s. 351-356

Zur Einführung der Golddevisenwährung in der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1929, Slovenská numizmatika XIII, Bratislava 1994, s. 79-84 (s J. Novotným)

La Malta de Bohemia en América Latina en la Primera Mitad del Siglo XX. (IIa parte) Ibero-Americana Pragensia XXVIII, Praha 1994, s. 89-101 (s J. Novotným)

K úvěrování textilního průmyslu Živnostenskou bankou 1918-38, Dissertationes Historicae 2, Hradec Králové 1994, s. 195-205 (s J. Novotným)

1995

K vývoji správních struktur soukromých societárních institucí ve druhém a třetím decenniu 20. století, Paginae historiae 3, Praha 1995, s. 78-116 (s J. Novotným)

Rašínova měnová reforma v roce 1919 (1920), Měnové systémy na území Českých zemí 1892-1993, Opava-Praha 1995, s. 53-61

K působení neformálních českých struktur ve státních institucích Předlitavska na počátku 20. století; in: XXIII. Mikulovské sympozium, Brno 1994 (vyšlo 1995), s. 261-268

Národní banka československá a naše měna 1926-1938, AUC Phil. et Hist. 1, Z pomocných věd historických XI-Numismatica, 1995, s. 57-73 (s J. Novotným)

Úsilí o finanční podporu české menšiny na severu naší země. (Severočeská banka v Litoměřicích v letech 19230-1923) (dokončení), Litoměřicko XXVII-XXIX, Litoměřice 1995, s. 101-130 (s J. Novotným)

Ke zpracování zemědělských dějin let 1848-1918, Vědecké práce Národního zemědělského muzea 30, Praha 1993 (vyšlo 1995), s. 183-196

1996

K úvěrování československého průmyslu bankami v meziválečném období. (Živnostenská banka a její klienti.), AUC Phil. et Hist. 5, Studia historica XL, 1996, s. 93-105 (s J. Novotným)

Der Beitrag der Tschechoslowakischen Republik zur Sanierung der österreichischen Finanzen 1919-1938; in: Österreich und die Tschechoslowakei 1918-1938. Die wirtschaftliche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegszeit, Wien-Köln-Weimar 1996, s. 169-210 (s P. Bergerem a J. Novotným)

Beziehungen von Bank und Industrie am Beispiel der Živnostenská banka und des Wiener Bankvereins, in: Österreich und die Tschechoslowakei 1919-1938. Die wirtschaftliche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegszeit, Wien-Köln-Weimar 1996, s. 235-252 (s J.Novotným a D. Verdonk)

K úvěrování českého zemědělství v letech 1939-1945. (Agrární neboli Zemědělská banka v době okupace.); in: České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války, Studie Slováckého muzea 1, 1996, s. 85-90 (s J. Novotným)

1997

Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 1986-1995, AUC Phil. et Hist. 2-1995, 1997, s. 144-157 (s I. Hlaváčkem)

Die Prager Waren- und Effektenbörse und ihre Aufgabe am Kapitalmarkt der Tschechoslowakei (1918-1938). Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit/ The Market in Interwar Central Europe, Praha 1997, s. 137-157 (s J. Novotným)

Jak to bylo a být nemělo. Ke studiu tzv. neformálních struktur v dějinách správy českých zemí 19. a 20. století, AUC Phil. et Hist. 1-1996, 1997, s. 55-62

K počtu a výši úvěrů centrály a pobočných závodů Agrární banky československé v letech 1919-1938, Dissertationes Historicae 6/1998, s. 191-203 (s J. Novotným)

K teritoriálnímu rozložení filiálek a významnějších expozitur českých obchodních bank v první polovině dvacátého století (do roku 1938), Historická geografie 29, 1997, s. 239-274 (s J. Novotným)

El Intercambio Comercial entre Checoslovaquia y la Argentina y el Brasil en el Periodo de Entreguerras (Análisis de los indices estadísticos checoslovacos), Ibero-Americana Pragensia XXXI, 1997, s. 243-257 (s J. Novotným)

1998

Archivfonds in der Tschechischen Republik mit Bezug auf das Projekt "Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften", IUS COMMUNE. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäischen Rechtsgeschichte, 1998, s. 407-442 (s P. Kreuzem)

Podnikání Agrární banky v jihovýchodní Evropě 1918-1938, AUC Phil. et Hist. 3-4,1995, Studia historica XLII, 1998, s. 219-230 (s J. Novotným)

Selský archiv a Časopis pro dějiny venkova - publikační orgány českého agrárního dějepisectví, Z Českého ráje a Podkrkonoší - Supplementum 4, 1998, s. 77-94

K postavení a úloze středních a malých bank v českých zemích ve dvacátých letech 20. století; in: Peníze v proměnách času/Geld im Wandel der Zeit, Praha 1998, s. 121-126 (s J. Novotným)

El Intercambio Comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y el Paraguay en el Periodo de Entreguerras. (1a parte), Ibero-Americana Pragensia XXXII, 1998, s. 219-238 (s J. Novotným)

1999

K typologii písemností českých obchodních bank v meziválečném období. (Agrární banka československá a její písemnosti 1918-1938), AUC Phil. et Hist. 5-1996, Z pomocných věd historických XIV, Praha 1999, s. 163-173 (s J. Novotným)

Podnikatelské aktivity českých středních a malých bank v Německu v letech 1918-1938; in: Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918-1945, Praha 1999, s. 215-233 (s J. Novotným)

Unternehmensaktivitäten tschechischen mittelgroßer und kleiner Banken in Deutschland in der Jahren 1918-1938; in: Konkurenzpartnerschaft. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd.7, Essen 1999, s. 184-201 (s J. Novotným)

El Intercambio Comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y el Paraguay in el Perioda de Entreguerras. (2a parte), Ibero-Americana Pragensia XXXIII, Praha 1999, s. 175-194 (s J. Novotným)

Bankovní úvěry a rozvoj průmyslu v Československu 1918-1938; in: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě I., Praha 1999, s. 328-334 (s J. Novotným)

Soubor votivních darů k sošce Blahoslavené P. Marie Radostné v libčanském římskokatolickém kostele, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 37/107, 1999, s. 193-198 (s J. Šůlou)

Československo-rakouské finanční a měnové vztahy v letech 1918-1938, AUC Phil. et Hist., Studia historica XLV, Praha 1999, s. 31-69 (s J. Novotným)

2000

Dvě generace představitelů agrárního hnutí - Jan Antonín a Adolf Prokůpek; in: Rašticová, B., Frolec, I. (edd.), Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště (5),Uherské Hradiště 2000, s. 180-192, ISBN 80-86185-11-7

Historiografie českého bankovnictví; in: Šouša, J., Jindra, Z. (edd.), Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století, AUC Phil. et Hist., Praha 2000, s. 7-25, ISBN 80-246-0077-3 (se Z. Jindrou a J.Novotným)

Die Krise des tschechischen Bankensystems in den 1920er Jahren; in: Bankenkrisen in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Geld und Kapital. Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken und Sparkassengeschichte, Stuttgart 2000, s. 143-171, ISBN 3-205-99079-X (s J. Novotným)

The Domestic Czech Bank within the International Milieu (20ths); in: Towards a global system? European Banks within the Interrational Milieu, Warszawa 2000, s. 1-18, ISBN 20-17-225-X (s J. Novotným)

K měnové politice cedulových ústavů Československé republiky; in: Kvaček, R., Skřivan, A. (edd.), Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, AUC Phil. et Hist. 1/1998, Praha 2000, s. 159-171, ISBN 80-246-0141-9 (s J. Novotným)

Soukromé bankovní domy v českých zemích meziválečné doby; in: Šouša, J., Jindra, Z. (edd.), Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století, AUC Phil. et Hist., Praha 2000, s. 163-176, ISBN 80-246-0077-3 (s J. Novotným)

Zemské a hypoteční banky v Praze, Brně a Opavě v meziválečné době; in: Štefan, J. T., Onderka, T. (edd.), Peníze v proměnách času II., Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 4, Opava 2000, s. 155-174, ISBN 80-85988-50-X (s J. Novotným)

Dějiny Svazu přátel Kladska - jeho vznik, organizace, činnost a zánik; in: Kladský sborník III, Hradec Králové 2000, s. 165-199, ISBN 1212-1223 (s J. Šůlou)

2001

"Spící konta" ve švýcarských bankách za znárodněný švýcarský majetek v Československu? Československo-švýcarská jednání o tzv. náhradových otázkách (1945-1967). Studie k moderním dějinám; in: Harna, J., Prokš, P. (edd.), Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny, Praha 2001, s. 445-462, ISBN 80-7286-030-5 (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Novotným a J. Kuklíkem)

Zrůdný monopol. "Hadega" Handelsgesellschaft m.b.H. a její obchod drahými kovy a drahokamy za druhé světové války; in: Kárný, M., Lorencová, E. (edd.), Terezínské studie a dokumenty,Praha 2001, s. 249-307, ISBN 80-200-0924-8 (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Novotným)

Ein abartiges Monopol. "Hadega" Handelsgesellschaft m.b.H. und ihr Geschäft mit Edelmetallen und Edelsteinen während des Zweiten Weltkrieges; in: Kárný, M., Milotová, J., Kemper, R., Wögerbauer, M.(edd.), Theresienstädter Studien und Dokumente 2001, Prag 2001, s. 305-373, ISBN 80-200-0925-6 (D. Jančíkem, E. Kubů, J. Novotným)

Jewish Gold and ohter Precious Metals, Precious Stones and Objects made of such Materials. Situation in the Czech Lands in the Years 1939 to 1945; in: Book Series of the Terezin Initiative Institute, Praha 2001, 136 s, ISBN 80-85924-26-9 (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Novotným a J Kuklíkem)

Dějiny myšlení o státě, Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva 2001, roč. 140, č. 1, s. 513-514, ISSN 0231-6625

Laudatio Bezdězu k dovršení první desítky, Bezděz. 2001, roč. 10, č. 10, s. 3-8, ISSN 1211-9172

Šest desítek PhDr. Jiřího Novotného, CSc. PhD., Archivní časopis 2001, roč. 51, č. 4, s. 258-2621, ISSN 0004-0393

Zapomenutý (?) starosta Adalbert Koelbel von Geysing, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností. 2001, roč. 38/108, č. 4, s. 253-254, ISSN 0027-5255

Předmluva ke sborníku K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách; in: Šouša, J., Hrabik Samal, M., Miller, D. E. (edd.), K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 9-17, ISBN 80-246-0179-6 (s Mary Hrabik Samal a Danelem E. Millerem)

Der Mechanismus der Enteignung juedischen Goldes im Protektorat Boehmen und Maehren und seine Funktionsweise, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 2001, roč. 46, č. 1, s. 58-76, ISSN 0342-2852 (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Novotným)

Vybraná hesla v Politologickém slovníku; in: Politologický slovník, Praha. 2001, ISBN 80-7179-469-4, (s L. Křížanovským, K. Adamovou a J. Šoušovou)

K finanční emancipaci zemědělského podnikání a českého agrárního hnutí (Geneze a počátky Agrární banky do I. světové války); in: Hájek, J. (ed.), Hospodářské dějiny 22, 2001, s. 107-148. ISBN 80-7286-014-3 (s. J. Novotným)

K nestandardním formám oběhu peněz v úvěrních ústavech na počátku 20. století; in: Štefan, J. (ed.), Peníze v proměnách času III, Ostrava 2001, s. 9-10, ISBN 80-85988-65-8 (s J. Novotným)

Úloha Agrární banky v českém agrárním hnutí a při financování Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu; in: Šouša, J. (ed.), K úloze a význam agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 243-257, ISBN 80-246-0179-6 (s J. Novotným)

Nevydaná československá papírová platidla z let 1945 až 1953 v archivu a v muzejních sbírkách, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností. 2001, roč. 39/109, č. 1, s. 18-36, ISSN 0027-5255 (s J. Šůlou)

2002

Historia nowozytnej administracji na ziemiach czeskich: codzienność, lobbing oraz protekcja niekonwencjonalne zagadnienia w badaniach historycznych paňstwa i prawa; in: Annales universitatis Mariae Curie - Sklodowska, Lublin - Polonia, sectio G, vol. XLVIII. 2002, roč. 48, č. 1, s. 117-131, ISSN 0458 - 4317

Nová stálá expozice Okresního muzea v Náchodě, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností českých. 2002, roč. 110, č. 40, s. 41-43, ISSN 0027-5255

O prawnej ochronie zwierat na ziemiach czeskich (1855 - 1948); in: Mozgawa, M. (ed.), Prawna ochrona zwierat, Lublin 2002, s. 43-63, ISBN 83-87497-79-7 (s. K. Adamovou)

Jewish Gold and Other Precious Metal, Precious Stones, and Objects made of such Materials - Situation in the Czech Lands in the Years 1939 to 1945. Unlawful Infringement of Property Rights and its Scope; subsequent Fate of the Jewish Assets Affected, Praha 2002, 136 s., ISBN 80-85924-26-9 (s. D. Jančíkem, E. Kubů, J. Kuklíkem, J. Milotovou a dalšími)

"Arizační profitienti". Úloha bank v procesu arizace v protektorátu Čechy a Morava , Praha 2002, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 353 s. (s D. Jančíkem, E. Kubů, J. Milotovou a J. Novotným)

Die Nationalbank in den Jahren 1939-1945 und die "Arisierung" im Protektorat Böhmen und Mähren; in: Ziegler, D. (ed.), Geld und Kapital. Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken und Sparkassengeschichte 2001, Jahrbuch der Gesellschaft für mitteleuropäische Banken und Sparkassengeschichte, Stuttgart 2002, s. 119-142, ISBN 3-515-08257-3 (s J. Novotným)

Falzifikace peněz a československé emisní ústavy ve 20. letech 20. století; in: Blodigová, A., Kahuda, J., Křesťan, J., Měšťánková, V., Sedláková, M., Žabka, J. (edd.), Kde je domov. Sborník k životnímu jubileu Raisy Machatkové, Praha 2002, s. 160-187, ISBN 80-85475-90-1 (s J. Novotným)

K úloze úvěrních družstev na venkově v českých zemích do 2. světové války; in: Rašticová, B. (ed.), Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 15.-16. května 2002 věnovaný Lubomíru Slezákovi k 70. narozeninám, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 7, Uherské Hradiště 2002, s. 99-106, ISBN 80-86185-18-4 (s J. Novotným)

Ke vztahu podnikatelského subjektu a profesní organizace meziválečné doby (Agrární banka a Svaz československých bank v letech 1917 - 1929); in: Chocholáč, B., Malíř, J. (edd.), Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují jeho přátelé a žáci, Brno 2002, s. 265-282, ISBN 80-86488-07-1 (s J. Novotným)

Krize bank za první republiky. Otřes české bankovní soustavy a její záchrana ve 20. letech 20. století , Historický obzor 2002, roč. 13, č. 1-2, s. 2-14, ISSN 1210-6097 (s J. Novotným)

Pražské banky v severovýchodních Čechách (Agrární banka a její filiálka v Hradci Králové za první Československé republiky); in: Náchodsko od minulosti k dnešku, Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc., Náchod 2002, s. 141-156, ISBN 80-238-8851-X (s J. Novotným)

2003

Kde jsou mé peníze? Zpronevěry v českých záložnách na přelomu 19. a 20. století, Historický obzor. 2003, roč. 14, č. 7-8, s. 146-165, ISSN 1210-6097

Proces "odžidovštění" Böhmische Escompte-Bank und Creditanstalt v Praze (1939-1940); in: Dvořák, T., Vlček, R., Vykoupil, L. (edd.): Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho 70. narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci, Brno 2003, s. 89-97, ISBN 80-86488-12-8 (s E. Kubů, J. Novotným)

Peníze v ohrožení? (Cedulové ústavy, padělatelé a československá korun 1919-1940, Peníze v proměnách času. 2003, roč. 7, č. 4, s. 15-16 (s J. Novotným)

Příprava československé hlubotiskové bankovky v hodnotě 5000 Kč, Merkur Revue 2003, roč. 8, s. 24-25, ISSN 1211-3077 (s J. Šůlou)

Příprava československých bankovekv letech 1945 – 1953, Sborník archivních prací 2003, roč. 53, č. 1, s. 61-127, ISSN 0036-5246 (s J. Šůlou)

Josef Tlapák - editor par exellence; in: Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., Praha 2004, s. 51-74

Osobnost a obor (Vladislav Brdlík a zemědělská správovověda); in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Studie Slováckého muzea 9, Uherské Hradiště 2003, s. 325-341, ISBN 80-86185-38-9

2004

Prawo naturalne w czeskim systemie prawnym monarchii stanowej; in: Dubel, L. (ed.), Idee jako źródlo instytucji politicznych i prawnych, Lublin 2004, ISBN 83-227-2068-8 (s K. Adamovou)

Under Threat of Nazi Occupation: The Fate of Multinational Industries in the Czech Lands, 1938-1945; in: Kobrak, Ch., Hansen, P. H. (edd.), European Business, Dictatorship and Political Risk, 1920-1945, New York – Oxford 2004, s. 206-222, ISBN 1-57181-629-1 (s E. Kubů, J. Novotným)

Bankovní úvěry a průmysl v Československu 1918-1938, Ekonomická revue 2004, roč. 7, č. 2, s. 54-68, ISSN 1212-3951 (s J. Novotným)

The Crisis and Rescue of the Czech Banking System between the Two World Wars, Bulletin. Newsletter from the EABH - European Association for Banking and Financial History e.V., č. 2, Frankfurt am Main 2004 (s J. Novotným)

České banky a textilní průmysl ve východních Čechách meziválečné doby, Dissertationes Historicae roč. 8, Podnikání a podnikatelé ve východních Čechách. Sborník příspěvků přednesených na vědecké konferenci konané v Hradci Králové ve dnech 18. a 19. září 2002. 2004, roč. 8, s. 191-210, ISSN 1211-8176 (s J. Novotným)

Hradecký podnikatel Rudolf Steinský-Sehnoutka a pražský finanční svět, Královéhradecko, historický sborník pro poučenou veřejnost, Hradec Králové 2004, s. 243-252, ISBN 80-85031-51-5 (s J. Novotným)

K právní úpravě bankovnictví, peněžnictví, spořitelnictví a pojišťovnictví v Československu v letech 1945-1989; in: Malý, K., Soukup, L. (edd.), Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989, Praha 2004, s. 531-559, ISBN 80-246-0863-4 (s J. Novotným)

Las relaciones comerciales entre Checoslovaquia, México y Centroamérica, 1918-1938 (Análisis de datos estadísticos checoslovacos) 2 parte, Ibero-Americana Pragensia ANO XXXVI, Ibero-Americana Pragensia Praha 2004, s. 153-183, ISBN 0536-2520 (s J. Novotným)

Střípky z každodennosti českých bank ve druhé polovině 19. a v prvních decenniích 20. století ; in: Kreuz, P., Šustek, V. (edd.), Seminář a jeho hosté II, Documenta Pragensia XXIII, Documenta Pragensia, Praha 2004, s. 273-297, ISBN 80-86852-03-2 (s J. Novotným)

Úvěrování průmyslových podniků Národní bankou Československou v letech 1926-1938, AUC Phil. et Hist., Praha 2004, s. 191-210, ISBN 80-246-0511-2 (s J. Novotným)

Wirtschaftsnationalismus und nationale Eliten im Tschechischen Bankwesen. Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropaeischer Eliten; in:Kubů, E., Schulz, H. (edd.), Die Boehmische Laender und die Tschechoslovwakei in vergleichende Perspektive, Praha – Berlin 2004, s. 49-70, ISBN 80-86493-10-5, 3-8305-0853-0 (s J. Novotným)

K nedožitým sedmdesátým narozeninám Josefa Hanzala, Archivní časopis. 2004, roč. 54, s. 144-146, ISSN 0004-0393 (s J. Pšeničkovou)

Nástin vývoje Zemědělského muzea v Praze a Josef Tlapák v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století; in: Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., Praha 2004 (s J. Pšeničkovou)

Poslední pocta nestoru zemědělsko-lesnických archivářů PhDr. Josefu Tlapákovi, CSc, Archivní časopis 2004, roč. 54, s. 144-146, ISSN 0004-0393 (s J. Pšeničkovou)

Předmluva k Laudatiu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc. Praefatio; in: Pšeničková, J., Roháčová, O. (edd.), Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., Praha 2004, s. 9-12, ISBN 0004-0393 (s J. Pšeničkovou a O. Roháčovou)

Kde se tiskly československé stokoruny tvaru II s letopočtem 1961?, Merkur Revue. Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii. 2004, roč. 9, č. 6, s. 27-30, ISSN 1211-3077 (s J. Šůlou)

Otazníky kolem československé hliníkové pětikoruny 1952, Merkur Revue. Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii. 2004, roč. 9, č. 1, s. 24-27, ISSN 1211-3077 (s J. Šůlou)

Přípravy a emise československých měditiskových bankovek v letech 1953 (1958) až 1959 (1961) (První obměna ofsetových bankovek vzoru 1953 za bankovky měditiskové), Muzejní a vlastivědná práce/ Časopis Společnosti přátel starožitností. 2004, roč. 42/112, s. 145-168, (s J. Šůlou)

2005

K jubileu Prof. PhDr. Marie Bláhové, DrSc., Ročenka České archivní společnosti 2005, s. 151-155, ISSN 80-903251-0-6

Bächer, Rudolf (1856-1915), Biografický slovník českých zemí, B-Bař., Praha 2005, s. 174-175, ISBN 80-7277-287-2 (s J. Novotným)

Die Struktur der Privatbankhäuser in den Böhmischen Ländern - 1918-1938, Privatbankiers in Mitteleuropa zwischen den Weltkriegen 2005, roč. 7, č. 7, s. 43-65, ISSN 1616-0185 (s J. Novotným)

Druhá devalvace československé koruny v roce 1936, Východočeské listy historické 2005, č. 23-24, s. 267-282, ISSN 1211-8184 (s J. Novotným)

Dva devalvační zásahy do československé měny ve třicátých letech 20. století; in: Knapík, J. (ed.): Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918). Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference Slezské univerzity v Opavě pořádané pod záštitou člena bankovní rady ČNB prof. Dr. Ing. Jana Fraita dne 9. listopadu 2005, Opava 2005, s. 15-29, ISBN 80-7248-330-7 (s J. Novotným)

„Svatý Václav byl chytrý, že se skamarádil za pár volů“ K politickým názorům a úvahám na zasedání správních rad českých bank ve 30. letech 20. století; in: Malíř, J., Marek, P. (edd.), Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla,CSc. k jeho 70. narozeninám, Brno-Olomouc 2005, s. 269-283, ISBN 80-86488-16-0; 80-244-0943-7 (s J. Novotným)

První československá hlubotisková desetikoruna, Východočeské listy historické 2005, č. 23-24, s. 319-342, ISSN 1211-8184 (s J. Šůlou)

Příprava československých měditiskových bankovek v hodnotě 50 Kč a 100 Kč v letech 1959 (1962) až 1965 (Dovršení úsilí československé vlády a vydání mírových definitivních hlubotiskových bankovek po II světové válce), Sborník prací východočeských archivů 2005, roč. 9, č. 9, s. 163-196, ISSN 231-6307 (s J. Šůlou)

Přípravy čs. měditiskových bankovek 100 Kč a 50 Kč v letech 1953 (1958) až 1959 (1961), Merkur Revue. Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii. 2005, roč. 10, č. 10, s. 24-29, ISSN 1211-3077 (s J. Šůlou)

The Process of "Dejewication" of the Böhmische Escompte-Bank und Creditanstalt in Prague (1939-1940). The Dissmissal od Jewish Employees and Expulsion of Jews from Statutary Bodies following the Creation of Protectorate of Bohemia and Moravia, Prague Economic and Social History Papers. 2005, roč. 2004-2005, č. 1, s. 134-153, (s E. Kubů a J. Novotným)

2006

Společenské a politické aspekty "arizačního" procesu v českých zemích v letech 1938-1945, 2006, s. http://www.mzv.cz. (s D. Jančíkem, E. Kubů a J. Novotným)

Podnikatelské a manažerské elity českého agrárního hnutí v období sklonku Rakouska-Uherska a za Československé republiky; in: Frolec, I., Rašticová, B. (ed.): Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2006, s. 21-31. ISBN 80-86185-38-9 (s E. Kubů)

Slavism in National Czech Enterprises in the First Half of the twentieth Century; in: Schultz, H., Kubů, E. (ed.): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe, Berlin 2006, s. 185-206 (s E. Kubů a J. Novotným)

Bloch-Bauer, Ferdinand, průmyslový podnikatel v cukrovarnictví, finančník, in: Biografický slovník českých zemí, Praha 2006, s. 567-568. ISBN 80-7277-214-7 (s J. Novotným)

Eminenti mimo zákon. Ochrana měny, padělky a padělatelé v Československu v první polovině 20. století, Historický obzor. 2006, roč. 17, č. 5/6, s. 98-115. ISSN 1210-6097 (s J. Novotným)

Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse; in: Zimmermann, P. (ed.): Sborník prací východočeských archivů, Zámrsk 2006, s. 105-145 (s J. Novotným)

Current State and Possibile Utilization of Documents related to 20th century Agriculture Available in Czech Archives; in: Vlk, R. (ed.), CIMA XIV. The Development of Agriculture during 20th century its Documentation and Presentation in Museums, Rožnov pod Radhoštěm 2006, s. 147-151 (s J. Pšeničkovou)

K životním osudům a dílu českého archiváře a historika Josefa Křivky. In memoriam PhDr. Josef Křivka, CSc.); Pšeničková, J., Roháčová, O., Šouša, J. (edd.): Posláním zemědělsko-lesnický archivář a agrární historik. In memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc., Praha 2006, s. 13-40 (s J. Pšeničkovou)

Úvod. Introductio. In: Posláním zemědělsko-lesnický archivář a agrární historik. In memoriam PhDr. Josefa Křivky, CSc. 1. vyd. 2006, Praha: Spolek zemědělského muzea; s. 7-10 (s J. Pšeničkovou)

Recenze:

Více než 200 recenzí, referátů a zpráv v periodicích: Archivní časopis, Archivmitteilungen, Acta Universitatis Carolinae-Phil. et Hist., AUC-HUCPR, Časopis Matice Moravské, Český časopis historický/Československý časopis historický, Český lid, Leipziger Volkszeitung, Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností, Památky a příroda, Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, Právněhistorické studie, Slovanský přehled, Univerzitní zprávy, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie.

Popularizace vědy:

Cca 35 článků v periodicích: Agrobanka, Ahoj na sobotu, Akcionář, Československé rybníkářství, Český dialog, Kvasný průmysl, Magazín pro myslivce a rybáře, Myslivost, Myslivecký kalendář, Českolipský Nástup, Práce, Týdenník Hospodářských novin, Venkov, Zemědělské aktuality.