Dějiny správy v českých zemích do roku 1525

 Sylabus:

Územní vývoj českého státu

Postavení českého státu ve střední Evropě, úloha českého panovníka v říšské politice

Počátky a vývoj státní správy do nástupu Habsburků na český trůn:

-         panovník a panovnický dvůr

-         dvorské a zemské úřady a úředníci

-         územní správa českého státu ve středověku (úděly, hradské zřízení, krajské zřízení ve středověku)

Zemský sněm (vznik a vývoj do roku 1525)

Zemský soud (vznik a vývoj do roku 1525)

Církevní správa:

-         počátky církevní správy a její vývoj do čtyřicátých let 14. století

-         vznik české církevní provincie a její organizace do husitské revoluce

-         církevní správa za husitství

-         správa katolické církve a církve podobojí do konce středověku

Počátky a vývoj městské správy do konce středověku

Vývoj patrimoniální správy do konce středověku

 

 Problematiku je nutno zvládnout včetně znalosti historických pramenů a odborné literatury!

 

Učebnice:

Jan Janák – Zdeňka Hledíková – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích. Od počátku státu po současnost, Praha 2005 – kapitoly týkající se období od počátku českého státu do roku 1525

 Doporučená literatura:

Boháč Zdeněk, Vývoj diecézní organizace v českých zemích, in: Traditio et cultus, Praha 1993

Dušková Sáša, Kancelář jako nástroj politiky Přemysla Otakara II., Folia historica Bohemica 1, 1979

Fiala Zdeněk, Komorník a podkomoří, Sborník historický 2, 1954

František Hoffmann, České město ve středověku, Praha 1992 (kapitoly věnované správě)

Hlaváček Ivan, Husitské sněmy, Sborník historický 4, 1956

Hledíková Zdeňka, Církev v českých zemích na přelomu 15. a 16, století, in: Jan Hus na přelomu tisíciletí, Husitský Tábor, Supplementum 1, 2001

Hledíková Zdeňka, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, Praha 1972

Jan Libor, Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, Brno 2000

Jaroslav Polc, Církevní správa v Čechách do poloviny 14. století, in: Tisíc let pražského biskupství, Řím 1973, s. 17-60

Jiří Kejř, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998

Kejř Jiří, České sněmy doby husitské, in: Česká národní rada – sněm českého lidu, Praha 1970

Kejř Jiří, Počátky dvorského soudu, Praha 1956

Krofta Kamil, Kurie a církevní správa v době předhusitské, ČČH 10, 12, 14, 1904-1908

Malý Karel, Počátky českého sněmovnictví (do konce 14. století), in: Česká národní rada – sněm českého lidu, Praha 1970

Nořížová Blanka, Husitské synody, Husitský Tábor 4, 1981

Sláma Jiří, K počátkům hradské organizace v Čechách, in: Typologie raně feudálních slovanských států, Praha 1987

Šimeček Zdeněk, K charakteristice středověkých kolokvií v Čechách, ČsČH 18, 1970

Zdeněk Fiala, Die Organisation der Kirche im Přemyslidenstaat des 10. – 13. Jhs., in: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, Wiesbaden 1967, s. 133-143

Zdeněk Fiala, Správa a postavení církve v Čechách od počátku 13. do polovin 14. století, SH 3, 1955, s. 64-88

 

 

Dějiny správy v českých zemích 1848-1938

 

Cílem přednášky je přiblížit studentům instituce existující v daném období z hlediska jejich geneze, vývoje, působnosti a vzájemných vztahů. Chronologicky je členěna do dvou etap:

 

Období habsburské monarchie (1848-1918)

Osnova:

1. Ústavní vývoj let 1848-1849 – Svatováclavský výbor, Národní výbor, Pillersdorfova ústava a Stadionoiva ústava, Sylvestrovské patenty, Říjnový diplom, Únorová a Prosincová ústava.Říšská rada, zemské sněmy.

2. Ústřední správa habsburského mocnářství.

3. Dvoukolejnost správy.

4. Ministerská rada, ministerstva a další centrální úřady, místodržitelství, zemská vláda, krajské vlády a krajské úřady, okresní hejtmanství.

5. Policejní orgány.

6. Ministerstvo financí a instituce finanční správy, správa v oblasti justice.

7. Ministerstvo kultu a vyučování a nižší orgány této správy.

8. Ministerstvo obchodu a instituce  z oblasti průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo orby a orgány zemědělské a báňské správy, ministerstvo veřejných prací a úřad ministra krajana.

9. Samospráva teritoriální a zájmová.

10. Zemské sněmy a zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v Čechách, okresní silniční výbory a starostenské sbory na Moravě a ve Slezsku, obecná zastupitelstva, obecní výbory a obecní představenstva.

11. Advokátní, notářské a lékařské komory, grémia lékárníků.

12. Nástin správy v Uhrách ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

 

 Období meziválečné Československé republiky (1918-1938)

Osnova:

1. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky – Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR.

2. Politická správa – vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela, správa ve sféře policie.

3. Ministerstvo financí a instituce finanční správy.

4. Orgány národohospodářské správy – ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo  sociální péče a nižší instituce správy, jež uvedeným ústředním úřadům podléhaly. (Pokračuje pro ostatní správní oblasti – viz dále.)

 

Základní literatura:

Zdeňka Hledíková-Jan Janák-Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, kapitoly 12-22 (v bibliografiích za danými kapitolami je obsažena další doporučená literatura);

Jan Janák, Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury, Praha 1987;

Jan Janák, Vývoj správy v českých zemích v epoše kapitalismu. Období první a druhé republiky a okupace (1918-1945), Praha 1971.

 

Atestace:

Ústní zkouška z materie probírané v rámci výuky a doplněné o poznatky ze standardní učebnice oboru (Hledíková-Janák-Dobeš). Požadován je systémový přístup a vědomí souvislostí.