Úvod do studia historie

2 semestry, 2 hod. týdně, Z, Pp.

3 semestry, 2 hod. týdně, Zk, Z.

Studenti se seznámí se základními metodami i teoretickými východisky historikovy práce, s nejdůležitějšími pomůckami a příručkami a encyklopediemi. Nedílnou součástí kurzu je zpracování proseminární práce.

Základní obsahové okruhy

Historiografický a historický fakt. Teoretická východiska historikovy práce.

Základní obecné encyklopedie – OSN, Encyclopaedia Britanica, Larousse, Meyers Konversationslexikon, Brockhaus atp. specíální encyklopedie. Základní periodika.

Toponomastické pomůcky, idenitifikace místních a pomístních jmen.

Heraldické a sfragistické prameny, základní pomůcky.

Staré míry, váhy, platidla – základní pomůcky.

Práce s listinným textem – úskalí interpretace.

Práce s vyprávěcím pramenem. Teologická ap. literatura. Biblická konkordance, identifikace zdrojů.

Edice diplomatářového a regestového typu – CDB, RBM, RBMV – z pohledu uživatele, extrakt, regest.

Základní struktura archivů, muzea, knihovny.

Jak se píše bibliografický záznam. Základní bibliografické pomůcky.

Recenze a anotace.

Písemné práce, prezentace výsledků.

Výběr literatury

 

Některé novější úvody

 

Bartoš, J.: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc 1992.
Bartoš, J.: Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc 1992.
Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.

Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.

Roubík, F., Příručka vlastivědné práce, Praha 1947 (2)
Zwettler, O. – Vaculík, J.– Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994.

Bibliografie

Zíbrt, Č., Bibliografie české historie I-V, Praha 1900-1912

Goll, J. – Šusta, J., Posledních 50 let české práce dějepisné, Praha 1926

Šusta, J., Posledních deset let české práce dějepisné, Praha 1937

25 ans d´historiographie tchécoslovaque 1936-1960, Praha 1960

Historiografie v Československu 1970-1980, Praha 1980, 1980-1985, Praha 1985, 1985-1989, Praha 1990.

Bibliografie české historiografie za rok 1904…1941, Praha 1904-1941

Bibliografie československé historie za rok 1955…do do 1966. Poté Bibliograie dějin Československa za rok 1971…1976-77, 1980-81, 1990-1992, dále Biblioggrafie dějin českých zemí za rok 1993 ad.

Dahlmann, F.G. – Waitz, G., Quellenkunde zur deutschen Geschichte, Stuttgart 1965 ad. (10. vyd.)

Jilek, H., Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde der böhmischen Länder von den Anfängen bis 1948 I-III, Köln-Wien 1986-1990.

Jahresberischte für deutsche Geschichte

 

 

Základní slovníky a encyklopedie, obecné:

Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874.

Ottův slovník naučný, I-XXVIII, Praha 1888-1909

Ottův slovník naučný nové doby I-VI, Praha 1930-1943

Masarykův slovník naučný I-VVI, Praha 1925-1933

Komenského slovník naučný, I- X, Praha 1937-1938

Příruční slovník naučný I-IV, Praha 1962-1967

Malá československá encyklopedie, I-VI, Praha 1984-1987

Der Grosse Brockhaus, I-XX, Leipzig 1928-1935 (15. vyd.)

Meyers Neues Lexikon I-XVIII, Leipzig 1971-1978

Encyclopaedia Britannica, I-XXX, Chicago 1974, je i na internetu

Grand Larousse encyclopédique, I-XII, Paris 1960-1964

 

Topografie

Schaller, J., Topografie des Königreichs Böhmen I-XVI, Praha 1785-1790

Sommer, J.G., Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt I-XVI, Praha 1833-1849

Palacký, F., Popis království českého čili podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statkův, měst, městeček a vesnic, někdejších hradův a tvrzí, též samot a zpustlých osad, Praha 1848

Doskočil, K., Popis Čech roku 1654 I-II, Praha 1953-1954

Sedláček, A., Místopisný slovník historický království českého, Praha 1908 (přetisk 1997)

Roubík, F., Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959

Sedláček, A., Hrady, zámky a tvrze království českého I-XV, Praha 1882-1927

Profous, A., Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I-IV, Praha 1947-1957, Svoboda, J.-Šmilauer, V., Místní jména v Čehách V (Dodatky), Praha 1960.

 

Schwoy, F.J., Topographische Schilderung des Markgrafthums Mähren I-II, Prag-Leipzig 1786. Topographie vom Markgrafthum Mähren I-III, Wien 1793-1794.

Wolny, G., Die Markgrafschaft Mähren toographisch, statistisch und historisch geschildert I-VI, Brünn 1835-1842

Hosák, L., Historický místopis země moravskoslezské I-IX, Olomouc 1932-1938

Nekuda, V., Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno 1961

Hosák, L. – Šrámek, R., Místní jména na Moravě a ve Slezsku I-II, Praha 1960

 

Metrologie

Bělohlávek, M.,, Staré míry, váhy a peníze, Plzeň 1984

Hofmann, G., Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň 1984

Sedláček, A., Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923, k tomu rejstřík A. L. Krejčíka (Praha 1933)

 

Numismatika

Nohejlová-Prátová, E., Základy numismatiky, Praha 1986 (2)

Petráň, Z.-Radoměrský, P., Encyklopedie české numismatiky, Praha 1996 (a další rozšíř. Vydání)

Hlinka, B. – Radoměrský, P., Peníze celého světa, Praha 1981 (2. vyd. 1987)

Skalský, G., Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, Praha 1937

Nohejlová-Prátová, E., Krátký přehled českého mincovnictví a tabulky cen a mezd, Opava 1964.

Pošvář, J., Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století, Praha 1977

Peníze v českých zemích do roku 1919, Praha 1996

Vorel, P., Od pražského groše ke koruně české, Praha 2000

 

 

 

Důležité edice - středověk

Magnae Moraviae fontes historici I-V(Bartoňová, D. a kol.), Praha-Brno 1966-1976

Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I-V, Praha 1904-1982 (zatím do 1278, plánováno do 1310)

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV, Brno 1936-1903 (do 1411)

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Praha 1855-2001 (zatím do 1363, plánováno do 1378)

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV, Praha 1967-1981 – podle fondů, zatím AMK do 1400, KVš, SOA Třeboň

Codex iuris Bohemici I-V, Praha 1867-1898 (ed. H. Jireček)

Codex iuris municipalis Regni Bohemiae I-IV, Praha 1886-1961

Fontes Rerum Bohemicarum I-VIII, Praha 1873-1932, Series nova 1, Praha 1998.

 

Archivnictví

 

155 let archivnictví v českých zemích. Brno, Publikace Moravského zemského archívu v Brně, Nová řada, sv. 4, 1995.

Archivní příručka, Praha 1948.

Archivní příručka. Praha 1965.
Slovníček archivní terminologie. I-II. Praha 1954, 1955.

Bartoš, J., Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc 1995. Olomouc 2000.

 Hoffmannová, J. – Pražáková, J., Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha 2000.

Hrubý, V., Úvod do archivní teorie i prakse, Praha 1930.

Šťouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999
Bystrický, V. - Hrubý, V., Přehled archivů ČSR. Praha 1984. (neaktuální adresy většiny archivů)

www.cesarch.cz

 

Dějiny správy

Vaněček, V., Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. Praha 1964, 1970.
Janák, J. - Hledíková Z., Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.
Malý, K. - Sivák, F., Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do roku 1918. Praha 1992.

Dějiny státu a práva v Československu 1918-1945. Brno 1991.
Janák, J., Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury. Praha 1987.
Janák, J. - Kubíček, J., Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od r. 1945. Praha 1972.

 

Historická geografie

Soubor statí k historické geografii světa 1. Praha 1982.
Roubík, F., Mapa jako historický a vlastivědný pramen, ČSPS 61, 1958, s. 193-202
Roubík, F., Soupis map českých zemí I-II, Praha 1951, 1955

Semotanová, E., Historická geografie českých zemí, Praha 1998, 2002 (2).

Semotanová, E. – Šimůnek, R., Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky, Praha 2000.

Semotanová, E., Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001.
Kuchař, K., Naše mapy odedávna do dneška. Praha 1958.

Příklady bibliografických záznamů (citací)

 

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1978.

 

Kopička, Petr: Správa velkostatku Mělník v 16. až 20. století. Diplomatická studie z dějin patrimoniální a hospodářské správy), Porta Bohemica 2, 2003, s. 24-76.